Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Tabela treści GRI i zasad Global Compact

Zestawienie ułatwiające dostęp do zawartych w Raporcie danych z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Poniższa tabela może być pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych wymaganych przez Global Reporting Initiative oraz wynikających z przyjęcia i stosowania przez Grupę LOTOS dziesięciu fundamentalnych zasad United Nations Global Compact.

 

Wyszukaj w tabeli:

wskaźniki poziomu spełnienia wymogów raportowania:

 • pełny
 • częściowy
 • brak
Wskaźnik Global Reporting Initiative (GRI) Poziom spełnienia wymogów raportowania Rozdziały w Raporcie Rocznym 2011 Komentarz Zasady UN Global Compact

Strategia i analiza

1.1. Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. + List Prezesa Zarządu [1]; Wywiad z Prezesem Zarządu [2]    
1.2. Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk. + Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju [1]    

Profil organizacji

2.1. Nazwa organizacji. + O nas/ Przedmiot i zakres działalności [1]    
2.2. Główne marki, produkty i/lub usługi. + O nas/ Przedmiot i zakres działalności [1];
Działalność poszukowawczo-wydobywcza [2];
Działalność operacyjna [3];
Działalność rynkowa [4]
   
2.3. Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture. + O nas/ Struktura organizacji [1]    
2.4. Lokalizacja siedziby głównej organizacji. + O nas/ Przedmiot i zakres działalności [1];
Kontakt/ Media [2]
   
2.5. Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. + O nas/ Przedmiot i zakres działalności [1]    
2.6. Forma własności i struktura prawna organizacji. + O nas/ Akcjonariat [1],
Struktura organizacji [2]
   
2.7. Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. + O nas/ Przedmiot i zakres działalności [1];
Działalność rynkowa [2]
   
2.8. Skala działalności. + O nas/ Przedmiot i zakres działalności [1],
Akcjonariat [2];
Podstawowe dane 2011 [3]
   
2.9. Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. + O nas/ Struktura organizacji [1]    
2.10. Nagrody otrzymane w raportowanym okresie. + Nagrody i wyróżnienia [1];
Kalendarium 2011 [2]
   

Parametry raportu

Profil raportu
3.1. Okres raportowania. + Zintegrowane raportowanie [1]    
3.2. Data publikacji ostatniego raportu. + Zintegrowane raportowanie [1]    
3.3. Cykl raportowania. + Zintegrowane raportowanie [1]    
3.4. Osoba kontaktowa. + Kontakt/ CSR [1]    
3.5. Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
 • ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy;
 • priorytetyzacją poszczególnych kwestii;
 • identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu.
+ Zintegrowane raportowanie [1];
Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [2]
   
3.6. Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy). + Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [1]    
3.7. Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu. + Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [1]    
3.8. Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji. + Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [1]    
3.9. Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie. + Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [1]    
3.10. Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). + Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [1]    
3.11. Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie. + Zintegrowane raportowanie/ Zakres i zasięg [1]    
Indeks treści GRI
3.12. Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie. + Tabela treści GRI i zasad Global Compact    
Weryfikacja
3.13. Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym. + Zintegrowane raportowanie [1];
Zintegrowane raportowanie/ Audyt i weryfikacja [2]
   

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór
4.1. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. + Rada Nadzorcza/ Kompetencje [1],
Stałe komitety Rady Nadzorczej [2]
   
4.2. Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury). + Rada Nadzorcza/ Unikanie konfliktu interesów [1]    
4.3. Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego). + Rada Nadzorcza/ Skład [1],
Status niezależności [2]
   
4.4. Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego. + Zgłaszanie rekomendacji [1]    
4.5. Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw), a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe). + Rada Nadzorcza/ Wynagradzanie [1];
Zarząd/ Wynagradzanie [2]
   
4.6. Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego. + Rada Nadzorcza/ Unikanie konfliktu interesów [1];
Zarząd/ Unikanie konfliktu interesów [2]
   
4.7. Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. + Rada Nadzorcza/ Skład [1]    
4.8. Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji. + Misja, wizja, wartości [1]    
4.9. Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami. + Rada Nadzorcza/ Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju [1]    
4.10. Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. + Rada Nadzorcza/ Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju [1]    
Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
4.11. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. + Zarządzanie ryzykiem [1]    
4.12. Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. + Podejście do zarządania/ Deklaracje [1]    
4.13. Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:
 • jest członkiem organów nadzorczych;
 • uczestniczy w projektach lub komisjach;
 • przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi;
 • uznaje członkostwo jako działanie strategiczne.
+ Interesariusze/ Członkostwo w organizacjach [1]    
Angażowanie interesariuszy
4.14. Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. + Interesariusze/ Angażowanie interesariuszy [1]    
4.15. Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. + Interesariusze/ Angażowanie interesariuszy [1]    
4.16. Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy. + Interesariusze/ Angażowanie interesariuszy [1];
Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Relacje w stosunkach pracy [2]
   
4.17. Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie. + Interesariusze/ Angażowanie interesariuszy [1];
Wpływ na społeczeństwo/ Relacje ze społecznością lokalną [2] [3]
   

Podejście do zarządzania


Ekonomia
+ List Wiceprezesa Zarządu [1]    
Środowisko + Polityka środowiskowa [1];
Ograniczanie wpływu na środowisko [2]
   
Warunki pracy + Praktyki w stosunkach z pracownikami [1];
Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia [2]
   
Prawa człowieka + Prawa człowieka [1]    
Społeczeństwo + Wpływ na społeczeństwo [1]    
Odpowiedzialność za produkt + Odpowiedzialność za produkt [1]    

Wskaźniki wyników

Ekonomiczne aspekty działalności
Aspekt: Wyniki ekonomiczne        
EC1. Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych. + Wpływ na społeczeństwo/ Relacje ze społecznością lokalną [1];
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011/ Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [2]
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz płatności na rzecz inwestorów została zaprezentowana w Skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
W 2011 r. spółki Grupy Kapitałowej LOTOS odprowadziły na rzecz państwa podatki (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, akcyza, opłata paliwowa, podatek od nieruchomości) w łącznej wysokości:
 • Grupa LOTOS (w 2011 r. - 10.852.431 tys. zł, w 2010 r. - 9.425.916 tys. zł);
 • Grupa Kapitałowa LOTOS (w 2011 r. - 11.324.650 tys. zł, w 2010 r. - 9.804.980 tys. zł).
 
EC2. Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych. + Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju/ Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 [1], Ryzyka związane z działalnością operacyjną [2]    
EC3. Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Zatrudnienie [1]    
EC4. Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa. + Wpływ na społeczeństwo [1]    
Aspekt: Obecność na rynku
EC5. Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. + Wpływ na społeczeństwo/ Obecność na rynku [1]    
EC6. Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji. + Wpływ na społeczeństwo/ Obecność na rynku [1]    
EC7. Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji. + Wpływ na społeczeństwo/ Obecność na rynku [1]    
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
EC8. Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. + Wpływ na społeczeństwo/ Relacje ze społecznością lokalną [1]    
EC9. Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania. + Wpływ na społeczeństwo/ Pośredni wpływ ekonomiczny [1]    
Środowiskowe aspekty działalności
Aspekt: Surowce/materiały
EN1. Wykorzystane surowce/materiały według wagi. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Emisje [1]   8
EN2. Procent materiałów pochodzących
z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.
- Tabela treści GRI i zasad Global Compact Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu może wykorzystywać produkty pochodzące z recyklingu. Każda ze spółek grupy kapitałowej prowadząca działalność produkcyjną, podlega ustawowemu obowiązkowi oddawania, poprzez zewnętrzne Organizacje Odzysku, zużytych materiałów do recyklingu. Jednak również w tym przypadku możliwość powtórnego wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma. Z opisanych przyczyn wskaźnik GRI nie jest raportowany. 8
Aspekt: Energia
EN3. Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Energia [1]   8
EN4. Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Energia [1]   8
EN5. Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury
i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań.
- Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS prowadzi monitoring procesów produkcyjnych w rafinerii pod kątem optymalizacji zużycia energii, jednak nie dysponuje danymi obrazującymi ilość zaoszczędzonej w wyniku podejmowanych działań energii. 9
EN6. Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Energia [1]   9
EN7. Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem osiągniętego stopnia redukcji. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Energia [1]   8
Aspekt: Woda
EN8. Łączny pobór wody według źródła. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]   8
EN9. Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]    
EN10. Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]    
Aspekt: Bioróżnorodność
EN11. Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Bioróżnorodność [1]   8
EN12. Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Bioróżnorodność [1]   8
EN13. Siedliska chronione lub zrewitalizowane. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1],
Bioróżnorodność [2]
  8
EN14. Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1],
Bioróżnorodność [2]
  8
EN15. Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]   8
Aspekt: Emisje, ścieki i odpady
EN16. Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Emisje [1]   8
EN17. Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. - Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS nie dysponuje danymi odnoszącymi się do wielkości pośrednich emisji gazów cieplarnianych. Istnieją plany, aby takie dane pozyskiwać w przyszłości. 8
EN18. Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Emisje [1]   8
EN19. Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Emisje [1]   8
EN20. Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Emisje [1]   8
EN21. Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]   8
EN22. Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Odpady [1]   8
EN23. Łączna liczba i objętość istotnych wycieków. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]   8
EN24. Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne
(w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
+ Ograniczanie wpływu na środowisko/ Odpady [1]   8
EN25. Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów i związanych z nimi siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację raportującą woda i wycieki. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Woda [1]   8
Aspekt: Produkty i usługi
EN26. Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Wydatki na ochronę środowiska [1],
Produkty i usługi [2]
  7, 8, 9
EN27. Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Produkty i usługi [1]   8
Aspekt: Zgodność z regulacjami
EN28. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Odpady [1]   8
Aspekt: Transport
EN29. Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Energia [1],
Transport [2]
  8
Aspekt: Ogólny
EN30. Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. + Ograniczanie wpływu na środowisko/ Wydatki na ochronę środowiska [1]   8
Społeczne aspekty działalności
Aspekt: Zatrudnienie
LA1. Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o prace i regionu. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Zatrudnienie [1]   6
LA2. Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci i regionu. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Zatrudnienie [1]   6
LA3. Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Zatrudnienie [1]   6
Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem
LA4. Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Relacje w stosunkach pracy [1]   3
LA5. Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Relacje w stosunkach pracy [1]  
Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
LA6. Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia [1];
Prawa człowieka/ Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych [2]
  6
LA7. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych
z pracą, według regionów.
+ Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia [1]   6
LA8. Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia [1];
Wpływ na społeczeństwo/ Relacje ze społecznością lokalną [2]
  6
LA9. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia [1]   3
Aspekt: Edukacja i szkolenia
LA10. Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Szkolenia i edukacja [1]   6
LA11. Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Szkolenia i edukacja [1]   6
LA12. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Szkolenia i edukacja [1]   6
Aspekt: Różnorodność i równość szans
LA13. Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Różnorodność i równość szans [1];
Rada Nadzorcza/ Skład [2];
Zarząd/ Skład [3]
  6
Aspekt: Równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn    
LA14. Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska. + Praktyki w stosunkach z pracownikami/ Różnorodność i równość szans [1]   6
Aspekt: Procedury odnośnie zamówień i inwestycji
HR1. Procent i całkowita liczba istotnych umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem. + Prawa człowieka/ Pratyki dotyczące inwestycji i zamówień [1]   1, 2
HR2. Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii. + Prawa człowieka/ Pratyki dotyczące inwestycji i zamówień [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6
HR3. Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników. + Prawa człowieka/ Pratyki dotyczące inwestycji i zamówień [1]   1, 2, 3, 4, 5, 6
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji
HR4. Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. + Prawa człowieka/ Przeciwdziałanie dyskryminacji [1]   6
Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych
HR5. Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. + Prawa człowieka/ Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych [1]   3
Aspekt: Praca dzieci
HR6. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. - Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera zniesienie pracy dzieci na świecie. Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy ten problem. W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły działania, które zidentyfikowano jako niosące za sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci. 5
Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa
HR7. Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. - Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej. Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy ten problem. W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, w Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły incydenty pracy przymusowej lub obowiązkowej. 4
Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
HR8. Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością. + Prawa człowieka/ Praktyki dotyczące inwestycji i zamówień [1]   1, 2
Aspekt: Prawa ludności rdzennej
HR9. Łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania. - Tabela treści GRI i zasad Global Compact Grupa LOTOS popiera i przestrzega praw człowieka.  Spółka nie raportuje tego wskaźnika GRI, ponieważ organizacji nie dotyczy problem naruszania praw ludności rdzennej. 1, 2
Aspekt: Społeczność lokalna
SO1. Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności. + Wpływ na społeczeństwo/ Relacje ze społecznością lokalną [1]    
Aspekt: Korupcja
SO2. Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją. + Wpływ na społeczeństwo/ Przeciwdziałanie nadużyciom [1]   10
SO3. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji. + Wpływ na społeczeństwo/ Przeciwdziałanie nadużyciom [1]   10
SO4. Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji. + Wpływ na społeczeństwo/ Przeciwdziałanie nadużyciom [1]   10
Aspekt: Udział w życiu publicznym
SO5. Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu. + Wpływ na społeczeństwo/ Udział w polityce państwa [1];
Wywiad z Prezesem Zarządu [2]
  10
SO6. Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów. + Wpływ na społeczeństwo/ Udział w polityce państwa [1]   10
Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji
SO7. Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. + Wpływ na społeczeństwo/ Zachowania antykonkurencyjne [1]   10
Aspekt: Zgodność z regulacjami
SO8. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. + Wpływ na społeczeństwo/ Zachowania antykonkurencyjne [1]    
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR1. Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom. + Odpowiedzialność za produkt/ Bezpieczeństwo i zdrowie klientów [1]    
PR2. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia według rodzaju skutków. + Odpowiedzialność za produkt/ Bezpieczeństwo i zdrowie klientów [1]   1
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
PR3. Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym. + Odpowiedzialność za produkt/ Oznakowanie produktów i usług [1]   10
PR4. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków. + Odpowiedzialność za produkt/ Oznakowanie produktów i usług [1]    
PR5. Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. + Odpowiedzialność za produkt/ Oznakowanie produktów i usług [1]    
Aspekt: Komunikacja marketingowa
PR6. Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. + Odpowiedzialność za produkt/ Komunikacja marketingowa [1]    
PR7. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków. + Odpowiedzialność za produkt/ Komunikacja marketingowa [1]    
Aspekt: Ochrona prywatności klienta
PR8. Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. + Odpowiedzialność za produkt/ Zgodność z przepisami [1]    
Aspekt: Zgodność z regulacjami
PR9. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług. + Odpowiedzialność za produkt/ Zgodność z przepisami [1]