Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Ład korporacyjny

Grupa LOTOS, jako spółka giełdowa, kieruje się zasadami przejrzystości
w działaniu i komunikowaniu, chęcią umacniania zaufania w relacjach
z interesariuszami, a także otwartością i konsekwentnym budowaniem wartości Spółki dla akcjonariuszy.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Wartości społecznej odpowiedzialności koncernu mają źródła w powszechnie przyjętych standardach etycznych i środowiskowych.

Spółka stosuje się do przyjętych przez międzynarodową społeczność dobrych praktyk odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

W celu ujednolicenia standardów zarządczych i zachowań w grupie kapitałowej przyjęto skodyfikowane normy postępowania.

Zarządzanie ryzykiem jest procesem wspierającym podejmowanie decyzji i wybieranie rozwiązań najbardziej korzystnych dla Spółki.

Wynik oceny za 2011 rok wskazuje, że Grupa LOTOS jest organizacją ukierunkowaną na profesjonalizację podejmowanych działań.

Rada analizuje kwestie zrównoważonego rozwoju: dostęp do surowców oraz społeczny i środowiskowy wpływ Spółki na otoczenie.

W 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS uhonorowano odznaczeniami państwowymi za sukcesem zakończoną realizację Programu 10+.