Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Dane finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony
31 grudnia 2011 r. sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego biegłego rewidenta.

Spółka prezentuje dane pomocne w całościowej ocenie wyników osiągniętych w 2011 roku.