Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W Grupie Kapitałowej LOTOS nie wystąpiły w 2011 r. działania zidentyfikowane, jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych.

W spółkach grupy kapitałowej zlokalizowanych w Gdańsku działalność związkową prowadzi osiem organizacji związkowych, a na południu kraju pięć związków zawodowych.

Działające w Grupie Kapitałowej LOTOS organizacje związkowe to: MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, ZZ Inżynierów i Techników, Wolny ZZ Pracowników Grupy LOTOS, KM NSZZ Solidarność w Grupie LOTOS, Branżowy ZZ GL, MZZ Obrony Pracowników, KZ NSZZ Solidarność Petrobaltic, ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic. Organizacje związkowe zrzeszające pracowników należą do wszystkich trzech funkcjonujących w Polsce Central Związkowych (KK NSZZ Solidarność, Forum ZZ, OPZZ). Trzy spośród ośmiu organizacji związkowych mających swoją siedzibę w Gdańsku, działając jako organizacje międzyzakładowe, zrzeszają również pracowników zatrudnionych w spółkach zlokalizowanych na południu Polski.

Dynamika wzrostu liczebności organizacji związkowych wskazuje jednoznacznie, że prawo przynależności do związków zawodowych, jak również zasada samorządności i niezależności związków znajduje w Grupie Kapitałowej LOTOS poszanowanie. W Grupie LOTOS na koniec IV kwartału 2008 r. przynależność do związków zawodowych deklarowało 38,5% ogólnej liczby pracowników, zaś na koniec IV kwartału 2011 r. ta wartość wyniosła 41,1%. Największa liczba członków związku zawodowego w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych, to 74% w Spółce LOTOS Ochrona. Najliczniejszym związkiem zawodowym w Grupie Kapitałowej LOTOS jest Wolny Związek Zawodowy Pracowników Grupy LOTOS, który zrzeszał na koniec 2011 r. 612 członków.

W Grupie LOTOS, z sześciu działających w niej związków zawodowych, dwa posiadają walor reprezentatywności i są to: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego i Związek Zawodowy Inżynierów i Techników. Zrzeszają one odpowiednio 18,5% i 14,1% w ogóle zatrudnionych.

Konsultacje z pracownikami na forum Rady Pracowników

W siedmiu spółkach należących do Grupy Kapitałowej LOTOS zostały wybrane Rady Pracowników, a w każdej spółce zatrudniającej powyżej 250 pracowników, jako organ partycypacji pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa pracy funkcjonują Komisje BHP. W ramach tych komisji wykonywane jest prawo pracowników do konsultacji spraw z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Prawo do informacji i konsultacji, w rozumieniu nadanym przepisami ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, jest wykonywane poprzez wspomniane wyżej wybrane Rady Pracowników. Zakres przekazywanej przez pracodawców informacji jest szerszy od tego, który określają przepisy ustawy.

W Grupie LOTOS działa licząca siedmiu członków Rada Pracowników, która w 2010 r. została wybrana na II kadencję. Po wyborach przeprowadzonych w 2010 r., mandaty w Radzie Pracowników w Grupie LOTOS zachowało trzech członków Rady z I kadencji.

Rada ta posiada wyjątkową w skali Grupy Kapitałowej LOTOS pozycję, wynikającą z faktu umiejscowienia jej w podmiocie dominującym grupy kapitałowej. Dlatego też w zakresie informacji jej przekazywanych znajdują się także takie, które dotyczą innych niż Grupa LOTOS pracodawców tworzących Grupę Kapitałową LOTOS. Rada Pracowników odbywa comiesięczne spotkania z przedstawicielami kierownictwa Grupy LOTOS. Spotkania te stają się jednym z istotnych forów komunikacji z pracownikami.