Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Struktura organizacji

Przyjęte rozwiązania podnoszą sprawność zarządzania oraz zapewniają synergię kosztową i przychodową w grupie kapitałowej.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2011 r., wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 33 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

 • 16 spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS,
 • 17 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS (w tym nad 1 spółką, tj. KRAK-GAZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej koncern nie posiada kontroli)

oraz 2 spółki powiązane.

10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu spoza grupy kapitałowej. W wyniku powyższej transakcji nastąpiła zmiana struktury Grupy Kapitałowej LOTOS. Obecnie liczba spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS to 15 podmiotów.

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
/wyceny udziałów
Procentowy udział Grupy LOTOS w kapitale podstawowym
31.12.2011 r. 31.12.2010 r.
 
Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa.(4) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS. pełna 100 100
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji(1) Kraków(2) Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Pełna 100 100
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych. Pełna 100 100
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów. Pełna 100 100
LOTOS Ekoenergia S.A. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Pełna 100 100
LOTOS Kolej Sp. z o.o. Gdańsk Transport kolejowy. Pełna 100 100
LOTOS Serwis Sp. z o.o. Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe. Pełna 100 100
LOTOS Lab Sp. z o.o. Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych. Pełna 100 100
LOTOS Straż Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa. Pełna 100 100
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Gdańsk Ochrona mienia i osób. Pełna 100 100
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.(3) Jasło Produkcja i sprzedaż  mas parafinowych. Pełna 100 100
LOTOS Tank Sp. z o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym do 16 października 2011 r., obecnie usługi logistyczne.(4) Pełna 100 100
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw. Pełna 100(5) 97,55
LOTOS Jasło S.A.(6) Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi od 24 marca 2011 r. Pełna 100(7) 98,12
LOTOS Petrobaltic S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Pełna 99,95(8) 99,32
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Jasło Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Pełna 100 100
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu. Pełna 100(9) 97,55
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Pełna 100(9) 97,55
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. Jasło Działalność usługowa.       - (6) 93,70
Aphrodite Offshore Services N.V. Curaçao/
Antyle Holenderskie
Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej od 17 października 2011 r.(9) Pełna 99,95(8) 99,32
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger/ Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. Pełna 99,95(8) 99,32
Energobaltic Sp. z o.o. Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego. Pełna 99,95(8) 99,32
AB LOTOS Baltija(10) Wilno/Litwa Doradztwo handlowe i prawne. Pełna - (10) 99,32
AB LOTOS Geonafta
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)(10)
Gargždai/Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej; świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż  ropy naftowej. Pełna 99,95 (8,10) 40,31
UAB Genciu Nafta Gargždai/Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na terenie Republiki Litewskiej.  Pełna 99,95(8) 40,31
Miliana Shipholding Company Ltd.
(wcześniej Miliana Shipping Company Ltd.)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)(11,12)
Nikozja/Cypr Magazynowania i transport ropy naftowej oraz zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi. Pełna 99,95(8) 99,32
Miliana Shipmanagement Ltd.(11) Nikozja/Cypr Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego.                        Pełna 99,95 -
Miliana Shipping Group Ltd.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)(11)
Nikozja/Cypr Zarządzanie posiadanymi aktywami.                        Pełna 99,95 -
Kambr Navigation Company Ltd.(11) Nikozja/Cypr Czarter statku.                       Pełna 99,95 -
Petro Aphrodite Company Ltd.(11) Nikozja/Cypr Czarter statku.                       Pełna 99,95 -
Petro Icarus Company Ltd.(11) Nikozja/Cypr Czarter statku.                       Pełna 99,95 -
Granit Navigation Company Ltd.(11) Nikozja/Cypr Czarter statku.                        Pełna 99,95 -
St. Barbara Navigation Company Ltd.(11) Nikozja/Cypr Czarter statku.                        Pełna 99,95 -
Bazalt Navigation Company Ltd.(11) Nikozja/Cypr Czarter statku.                        Pełna 99,95 -
Pozostałe spółki
UAB Minjos Nafta Gargždai/Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej. Metoda proporcjonalna 49,98(8) 20,15
UAB Manifoldas Gargždai/Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej. Metoda proporcjonalna 49,98(8) 20,15


(1) 10 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki poprzez likwidację. 14 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował otwarcie likwidacji spółki.

(2) 7 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Gaz S.A. w likwidacji podjęło uchwałę w sprawie zmiany siedziby spółki z Mławy na Kraków. 8 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę siedziby spółki z Mławy na Kraków.

(3) 10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. (inwestor zewnętrzny), w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis LP II oraz kadra menadżerska LOTOS Parafiny Sp. z.o.o.

(4) Do 16 października 2011 r. LOTOS Tank Sp. z o.o. operowała na rynku paliwa lotniczego, zajmując się zarówno działalnością handlową, jak i logistyczną. W 2011 r. przeprowadzono reorganizację spółki, która polegała na pozostawieniu w LOTOS Tank Sp. z o.o. działalności związanej z wykonywaniem usług logistycznych, natomiast zasadnicza działalność handlowa została realokowana do Grupy LOTOS.

(5) 1 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Czechowice S.A. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji pozostałych w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. Proces przymusowego wykupu akcji zakończył się 7 kwietnia 2011 r. wpisem do księgi akcyjnej nabytych akcji i unieważnieniem akcji, których akcjonariusze mniejszościowi nie złożyli w spółce. W wyniku powyższego od 7 kwietnia 2011 r. Grupa LOTOS posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A.

(6) 11 lutego 2011 r. spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała umowę sprzedaży pakietu 95,5% akcji spółki bezpośrednio zależnej od "PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. i przestała istnieć grupa kapitałowa.

(7) 30 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Jasło S.A. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji pozostałych w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. Proces przymusowego wykupu akcji zakończył się 8 kwietnia 2011 r. wpisem do księgi akcyjnej nabytych akcji i unieważnieniem akcji, których akcjonariusze mniejszościowi nie złożyli w spółce. W wyniku powyższego od 8 kwietnia 2011 r. Grupa LOTOS posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.

(8) W 2011 r. Grupa LOTOS prowadziła proces wykupu akcji pracowniczych od akcjonariuszy mniejszościowych spółki LOTOS Petrobaltic S.A. na zasadzie dobrowolnej sprzedaży. W wyniku powyższego udział Grupy LOTOS w kapitale zakładowym wzrósł z 99,32% do 99,94%. 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w wyniku którego udział Grupy LOTOS w kapitale zakładowym spółki wzrósł z 99,94% do 99,95%. 

 U(9) 26 września 2011 r. Zgromadzenie Wspólników Aphrodite Offshore Services N.V. podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży statku Aphrodite I. 17 października 2011 r. w rejestrze Saint Vincent i Grenadyny została zarejestrowana zmiana właściciela ww. statku na Petro Aphrodite Company Ltd. i tym samym spółka przestała prowadzić działalność operacyjną.

(10) W 2011 r. trwał proces restrukturyzacji kapitałowej w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.

 • 23 maja 2011 r. w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej została zarejestrowana zmiana formy prawnej spółki z UAB LOTOS Baltija na AB LOTOS Baltija.
 • 3 lutego 2011 r. została sfinalizowana transakcja przejęcia pełnej kontroli nad AB Geonafta (była to realizacja postanowień umowy warunkowej kupna 59,41% akcji AB Geonafta zawartej 14 grudnia 2010 r.).
 • 23 marca 2011 r. LOTOS Petrobaltic S.A. zbyła na rzecz Grupy LOTOS 1 udział w AB Geonafta.
 • 10 maja 2011 r. w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej została zarejestrowana zmiana formy prawnej UAB LOTOS Meditus na AB LOTOS Meditus.
 • 30 listopada 2011 r. w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej zostało zarejestrowane połączenie spółek AB Geonafta, AB Meditus, AB LOTOS Baltija oraz zmiana nazwy spółki na AB LOTOS Geonafta. W związku z ww. połączeniem zmieniła się struktura właścicielska spółki AB Geonafta:
  • przed połączeniem:
   • AB Meditus (spółka zależna w 100% od AB LOTOS Baltija – zależna w 100% od LOTOS Petrobaltic S.A.) – 59,41% udziału w kapitale zakładowym,
   • LOTOS Petrobaltic S.A. – 40,59% udziału w kapitale zakładowym,
   • Grupa LOTOS S.A. – 0,00062% udziału w kapitale zakładowym.
  • po połączeniu:
   • LOTOS Petrobaltic S.A. – 43,19808% w kapitale zakładowym (99,99862% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy),
   • Grupa LOTOS S.A. – 0,0005934% w kapitale zakładowym (0,00137% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy),
   • akcje własne – 56,80132% udziału w kapitale zakładowym (akcje własne bez prawa głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

(11) W 2011 r. w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. trwał proces restrukturyzacji działalności transportu morskiego.

 • 22 lipca 2011 r. Miliana Shipping Company Ltd. zawiązała dwie nowe spółki:
  • Miliana Shipmanagement Ltd.,
  • Miliana Shipping Group Ltd.
 • W obu podmiotach 100% właścicielem jest Miliana Shipping Company Ltd. Spółki są zarejestrowane na terenie Republiki Cypru.
  • 13 września 2011 r. Miliana Shipping Company Ltd. uzyskała potwierdzenie własności 6 spółek z siedzibami na Cyprze: Bazalt Navigation Company Ltd., Granit Navigation Company Ltd., Kambr Navigation Company Ltd, St. Barbara Navigation Company Ltd., Petro Icarus Company Ltd., Petro Aphrodite Company Ltd. Wymienione spółki zostały nabyte przez Miliana Shipping Company Ltd. w celu swiadczenia usług czarteru statków.
  • 12 i 13 grudnia 2011 roku zostały wystawione cypryjskie certyfikaty potwierdzające transfer udziałów sześciu spółek z Miliana Shipping Company Ltd. do Miliana Shipping Group Ltd. i tym samym zostało zakończone formowanie docelowej struktury kapitałowej dla działalności transportu morskiego w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.

(12) 23 stycznia 2012 r. nastąpiła rejestracja zmiany nazwy spółki Miliana Shipping Company Ltd. na Miliana Shipholding Company Ltd.

  

Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS
Stan na 31.12.2011 r.
 

Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy wdrożony w przedsiębiorstwie model zarządzania segmentowego. Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS. Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej strategii, skoordynowane planowanie i kontroling, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania spójnych standardów korporacyjnych.

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się następujące segmenty branżowe:

Segment zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu zarządczego. Segment prowadzi działania w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS, poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych, koordynację funkcji wsparcia procesowego.

Do segmentu zarządczego przypisana jest spółka LOTOS Ochrona.

Segment poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w zakresie poszukiwań i wydobycia.

Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

Segment operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu operacyjnego. Do zadań segmentu należy koordynacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką. W zadaniach segmentu mieści się opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego oraz kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych.

Do segmentu operacyjnego przypisane są spółki: LOTOS Straż, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS Jasło i LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

Segment handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. Do zadań segmentu należy efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją. Segment odpowiada także za rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.

Do segmentu handlowego przypisane są następujące spółki: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej i LOTOS Tank. Do 10 stycznia 2012 r., czyli przed sprzedażą, do segmentu zaliczana była także spółka LOTOS Parafiny.

Segment finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu finansowego. Do zadań segmentu należy zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym kreowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.

Do segmentu finansowego przypisane są spółki: LOTOS Ekoenergia, LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz w likwidacji (wraz ze spółką KRAK-GAZ w upadłości likwidacyjnej). Zostały one przypisane do segmentu w wyniku przeszeregowania, do którego doszło 1 maja 2011 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz Grupy LOTOS.  Poprzednio wymienione spółki przynależały do segmentu zarządczego.

W 2011 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS. Wprowadzenie zmian miało na celu osiągnięcie określonych zamierzeń w skali całej grupy kapitałowej. Należy do nich zaliczyć:

 • zapewnienie realizacji obowiązującej do 2015 r. strategii biznesowej,
 • usprawnienie działalności korporacyjnej oraz wzrost efektywności funkcjonowania organizacji,
 • budowę oczekiwanego wizerunku i usprawnienie komunikacji,
 • usprawnienie modelu zarządczego i raportowania segmentowego,
 • wzrost rangi, decyzyjności, odpowiedzialności i efektywności segmentów,
 • optymalizację przebiegu procesów, w tym ich łączenie.
 •  
Schemat obrazujący segmenty działalności
Stan na 31.12.2011 r.
 
Zobacz także: