Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Akcjonariat

W 2011 roku udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Grupy LOTOS wynosił 53,19%, zaś udział ING OFE spadł poniżej 5%.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Kapitał akcyjny Grupy LOTOS składa się z 129.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł, mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Każda akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiada prawo do dywidendy.

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
Stan na 31.12.2011 r.
Akcjonariusz Liczba
akcji
Liczba
głosów
Wartość nominalna akcji
(zł)
Udział w kapitale podstawowym (%)
Skarb Państwa 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19
Pozostali akcjonariusze 60.796.970 60.796.970 60.796.970 46,81
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00

W 2011 r. udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Grupy LOTOS wynosił 53,19%. Po obniżeniu w lutym 2011 r. udziału ING Otwartego Funduszu Emerytalnego poniżej progu 5%, w wolnym obrocie na GPW w Warszawie funkcjonowało 46,81% akcji Grupy LOTOS.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

7 lutego 2011 r. Grupa LOTOS poinformowała, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki rozliczonych 2 lutego 2011 r., ograniczył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS poniżej 5%. Przed zbyciem akcji ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 6.640.532 akcje Grupy LOTOS, stanowiące 5,11% kapitału zakładowego Spółki. Na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING 7 lutego 2011 r. znajdowało się 5.957.442 akcje Grupy LOTOS, co stanowiło 4,59% jej kapitału zakładowego.

Stan posiadania akcji Grupy LOTOS przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę

Wiceprezes Zarządu Marek Sokołowski 31 grudnia 2011 r., podobnie jak rok wcześniej, był właścicielem 8.636 akcji Grupy LOTOS. Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

Zmiana w stanie posiadania akcji Grupy LOTOS przez osobę pełniącą funkcję prokurenta w Spółce

1 lutego 2011 r. Spółka otrzymała informację o transakcjach na jej akcjach dokonanych w 2010 r. przez osobę pełniącą funkcję prokurenta w Grupie LOTOS. Osoba ta 16 września 2010 r. nabyła 200 akcji Spółki za cenę 31,20 zł, a następnie zbyła je 7 grudnia 2010 r. za cenę 33,17 zł. Obie transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej. Łączna wartość transakcji nie przekroczyła 5.000 euro. Wspomniana osoba według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. nie pełniła funkcji prokurenta w Spółce.

Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS do depozytu papierów wartościowych przez KDPW, a następnie dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) uchwałą nr 895/10 z 29 grudnia 2010 r. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00025.
10 stycznia 2011 r. nastąpiła rejestracja w KDPW wyżej wymienionych akcji Grupy LOTOS, a Zarząd GPW wprowadził je w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Łączna liczba papierów wartościowych Grupy LOTOS, po rejestracji pod kodem ISIN PLLOTOS00025, wyniosła 129.804.251.

Zobacz także: