Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zintegrowane raportowanie

Raport integruje wyniki finansowe i pozafinansowe. Spełnia wymagania standardu Global Reporting Initiative, Poziom Aplikacji A+.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Raport Roczny 2011 Grupy Kapitałowej LOTOS jest zintegrowanym raportem odnoszącym się do działalności organizacji w roku obrotowym 2011, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Tam, gdzie było to istotne, informacje odnoszą się również do wydarzeń ważnych dla przedsiębiorstwa, które miały miejsce w czasie bezpośrednio poprzedzającym publikację raportu, tj. w pierwszym kwartale 2012 r. Poprzedni zintegrowany raport roczny ukazał się w kwietniu 2011 r.

W latach 2007-2009 Grupa LOTOS publikowała osobno raporty prezentujące finansowe i pozafinansowe aspekty działalności. W 2010 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących interesariuszom podejście do zarządzania oraz wyniki organizacji osiągane we wszystkich aspektach działalności, tj. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Główną przesłanką zmiany modelu raportowania była chęć zapewnienia kluczowym interesariuszom pełnego obrazu dokonań przedsiębiorstwa w odniesieniu zarówno do wyników osiąganych z podstawowej działalności, jak i w sferze działań prospołecznych oraz nakierowanych na ograniczanie wpływu wywieranego na środowisko. Decyzja zbiegła się w czasie z zaliczeniem Grupy LOTOS do składu RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - pierwszego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecne wydawnictwo jest trzecim z kolei zintegrowanym raportem Spółki.

Intencją Zarządu Grupy LOTOS jest umożliwienie interesariuszom organizacji dokonywanie kompleksowej, mierzalnej, zobiektywizowanej oceny całokształtu jej zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną i przyjazną odbiorcom prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności w roku obrotowym. Spółka postępuje zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:

 • w obszarze sprawozdawczości finansowej stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2011 r.,
 • w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosuje Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) oraz Zasady United Nations Global Compact. Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A+*.

* Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI.

Wykorzystywanie standardu raportowania GRI, a także zintegrowane raportowanie, stanowią międzynarodowy trend w systemie zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności coraz liczniejszej grupy przedsiębiorstw na świecie. Opracowane przez GRI wytyczne sporządzania raportów społecznych stosowane są od ponad 10 lat. W zakresie zintegrowanego raportowania nie obowiązują obecnie uznane na forum międzynarodowym, jednolite standardy sporządzania sprawozdań.

W połowie 2010 r. organizacja Global Reporting Initiative oraz Prince Charles' Accounting for Sustainability Project powołały Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania (The International Integrated Reporting Committee, IIRC), którego zadaniem jest określenie aprobowanych przez społeczność międzynarodową ram zintegrowanego raportowania. W skład IIRC wchodzą przedstawiciele sektora sprawozdawczości, ubezpieczycieli, regulatorów, korporacji, inwestorów, organizacji non-profit oraz uczelni. Do chwili sporządzania niniejszego raportu IIRC opublikowała dokument dotyczący przyszłości zintegrowanego raportowania „W kierunku zintegrowanego raportowania - komunikowanie wartości w XXI wieku" (Discussion Paper „Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century”), który był do końca 2011 r. przedmiotem publicznych konsultacji. W przekonaniu IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą kontekstu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno dostarczać wartościowej dla interesariuszy oceny długoterminowej rentowności firmy.

Grupa LOTOS, kierując się podobnymi przesłankami, dąży do doskonalenia swojego modelu raportowania. Wobec powyżej opisanych okoliczności, skutkujących obecnie brakiem standardów obowiązujących w procesie przygotowywania zintegrowanych raportów, Spółka wykorzystała w pracach nad Raportem Rocznym 2011 najlepsze dostępne praktyki w zakresie sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej. Koncern kierował się także naczelnymi zasadami: dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności.

Wszelkie dane przedstawione w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym.

Zawarte w niniejszym raporcie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta - firmę Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Badanie to zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce i zakończone wydaniem opinii bez zastrzeżeń. W celu zapewnienia należytego poziomu przejrzystości oraz wiarygodności, Zarząd Grupy LOTOS podjął w 2011 r. decyzję o dokonaniu zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający także danych pozafinansowych, publikowanych w Raporcie Rocznym 2011. Zadanie to powierzono firmie Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W prace nad Raportem zaangażowany był także doradca merytoryczny w dziedzinie CSR - Martis CONSULTING.

Badanie, wykonane przez Deloitte, zostało przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w tym zakresie, przy wykorzystaniu International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). ISAE 3000 to Międzynarodowy Standard Realizacji Usług Poświadczających („usługi poświadczające inne niż rewizja finansowa lub przegląd historycznych informacji finansowych”) ustanowiony przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Standard ten, oparty na Kodeksie Etyki (Code of Conduct – część A i B) i Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (International Standard on Quality Control, ISQC-1) IFAC, wykorzystywany jest do weryfikacji raportów społecznych. Określa on podstawowe zasady i kluczowe procedury dla usług poświadczających, w tym dla usług poświadczających w ograniczonym zakresie.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS organizacja przyjęła roczny cykl sprawozdawania postępów we wdrażaniu Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Raport Roczny 2011 jest pierwszym poddanym niezależnej weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR. Jednak poza opisaną powyżej procedurą, Spółka zarówno w obecnym raporcie, jak i w poprzednich dokłada starań w celu zapewnienia odpowiedniej jakości gromadzenia danych sprawozdawczych. Służą temu stosowane w organizacji systemy zarządzania.

W Grupie LOTOS jest wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone są też wymagania Publikacji Standaryzacyjnej Zapewniania Jakości AQAP 2110 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznymi zgodne z normą PN-N-19001. W 2010 r. Spółka przeszła pomyślnie audit odnowienia certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj. audit, którego celem jest ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Audit odnowienia wykonywany jest co trzy lata. Zarówno audit odnowienia, jak i audity nadzoru (przeprowadzane corocznie) dokonywane są przez zewnętrzną, niezależną jednostkę certyfikującą. Dodatkowo w Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzone są audity wewnętrzne, mające na celu ocenę stopnia wdrożenia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także skuteczności realizowanych procesów. Więcej informacji o auditach Zintegrowanego Systemu Zarządzania znajduje się w podrozdziale „Systemy zarządzania” niniejszego Raportu Rocznego. Link →

Marcin Zachowicz - wypowiedź

Grupa LOTOS publikuje niniejszy Raport wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to podyktowane względami środowiskowymi, ale także chęcią zapewnienia czytelnikom jak największej liczby udogodnień, sprawiających, że publikacje mogą stać się dla części odbiorców przyjaznym narzędziem dokonywanych samodzielnie analiz.

Zastosowane w wersji elektronicznej rozwiązania funkcjonalne są stale doskonalone, m.in. w wyniku przeprowadzonych w 2011 r. konsultacji z wewnętrzną grupą interesariuszy oraz oceny danych dotyczących statystyk odwiedzin stron z Raportem w serwisie internetowym Spółki. Odbiorcy Raportu mają możliwość m.in. dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według poszczególnych okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w publikacji są zintegrowane z treściami zawartymi w serwisie internetowym Spółki, w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących, w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu. Przyjazność dla środowiska naturalnego gwarantuje możliwość wyboru oszczędnej formy wydruku.

Marcin Zachowicz
– Szef Biura Informacji Grupy LOTOS

Wydane dotychczas raporty dostępne są w serwisie internetowym Spółki Link→. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są w rozdziale „Użyteczne informacje” .

Zobacz także: