Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zakres i zasięg

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W procesie definiowania zawartości rozdziałów Raportu Rocznego, prezentujących pozafinansowe wyniki działalności, kierowano się Wytycznymi do raportowania GRI. Dobór treści zaprezentowanych w Raporcie miał miejsce w oparciu o zasadę istotności. Przez istotność Grupa Kapitałowa LOTOS rozumie znaczenie i wagę danego czynnika nie tylko dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale i dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących lub poszukujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji, mających wpływ na dokonywane przez nich wybory, czy podejmowane decyzje. 

W niniejszym Raporcie, w zakresie prezentującym dokonania pozafinansowe, wykorzystano wszystkie podstawowe wskaźniki wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz większość przewidzianych Wytycznymi GRI wskaźników dodatkowych. Z uwagi na brak ustanowienia w okresie sporządzania Raportu odpowiedniego Suplementu Sektorowego („GRI Oil & Gas Sector Supplement”), nie zostały wykorzystane wskaźniki opracowane specjalnie dla branży, w jakiej działa koncern, poza tymi jakie przewidziano w zestawie podstawowym. Do kalkulacji prezentowanych w Raporcie danych finansowych przyjęto metody tożsame z zastosowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2011 r., tj. zgodne z MSSF obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2011 r.

W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Raporcie informacje i dane pozafinansowe odnoszą się do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożono jednak wszelkiej staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie było to obecnie możliwe, również skonsolidowanych danych Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialności produktowej i środowiskowej zaprezentowano dane odnoszące się także do spółek handlowych grupy kapitałowej, zaś dla odpowiedzialności środowiskowej dane dla LOTOS Petrobaltic. W każdym przypadku zastosowano w Raporcie wyraźne rozróżnienie poprzez dodanie informacji wskazującej konkretny podmiot grupy kapitałowej. 

W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów grupy kapitałowej, które miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami z branży. Po zakończeniu roku obrotowego, w styczniu 2012 r. Grupa LOTOS dokonała sprzedaży 100% akcji jednej ze spółek segmentu handlowego – LOTOS Parafiny. Jednak z uwagi na fakt, iż spółka należała do Grupy Kapitałowej LOTOS w okresie objętym niniejszym Raportem, wyniki osiągnięte przez nią w 2011 r. także zostały zaprezentowane.

W niniejszym Raporcie wprowadzono nowe brzmienie wskaźnika GRI LA13, które musiało ulec zmianie względem poprzednich publikacji z uwagi na błędne jego tłumaczenie. Zgodnie z rekomendacją niezależnego audytora i chęcią zapewnienia przejrzystości Raportu zastosowano nowy sposób prezentacji danych dotyczących wskaźnika GRI EC1.

Wskaźniki wyników GRI raportowane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny i LOTOS Petrobaltic
Aspekty GRI Raportowane wskaźniki GRI
w 2010 r.
Spółki zależne Raportowane wskaźniki GRI
w 2011 r.
Spółki zależne
Produkty i usługi EN26 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny EN26 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
EN27 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny EN27 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
Transport EN29 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny, LOTOS Petrobaltic EN29 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta PR1 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny PR1 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
Oznakowanie produktów i usług PR3 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny PR3, PR5 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
PR5 LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
Komunikacja marketingowa PR6, PR7 LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny PR6 LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
PR7 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
Prywatność klienta PR8 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny PR8 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
Zgodność z prawem PR2, PR4 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny PR2, PR4, PR9 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
PR9 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny
Bioróżnorodność EN11, EN12, EN13 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny EN11 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
EN12 LOTOS Asfalt, LOTOS Paliwa, LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
EN14 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny, LOTOS Petrobaltic EN13 LOTOS Paliwa
EN14 LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa LOTOS Petrobaltic (grupa kapitałowa)
Pośredni wpływ ekonomiczny EC9 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Parafiny EC9 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa
Pozycja rynkowa EC5, EC6, EC7 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny EC5, EC6, EC7 LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny

W Raporcie Rocznym 2011 uwzględniono łącznie 74 wskaźniki wyników GRI. Grupa LOTOS zdecydowała w tym roku o nieraportowaniu pięciu wskaźników: podstawowych HR6, HR7, EN2 i EN17 oraz dodatkowego HR9 z uwagi na brak istotności kwestii, których dotyczyły, dla działalności organizacji. Wszędzie, gdzie było to możliwe z uwagi na dostępność danych, starano się w 2011 r. - podobnie jak w latach poprzednich - sukcesywnie rozszerzać liczbę wskaźników wyników raportowanych przez spółki zależne. Spółka LOTOS Petrobaltic w 2011 r. uwzględniła w sprawozdaniu także wyniki swoich spółek zależnych: AB LOTOS Geonafta, Energobaltic oraz LOTOS E&P Norge.

Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających przedstawianym zagadnieniom zawarty jest w Tabeli treści GRI i zasad UN Global Compact w rozdziale „Użyteczne informacje” niniejszego Raportu Link→ .