Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Relacje ze społecznością lokalną

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W 2011 r. Grupa LOTOS przeprowadziła szerokie badania opinii oraz konsultacje z reprezentantami kluczowych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem członków lokalnych społeczności z terenów, w których zlokalizowane są główne zakłady produkcyjne grupy kapitałowej, tj. z Gdańska, Czechowic-Dziedzic oraz Jasła. W każdej z wymienionych lokalizacji prowadzi działalność po kilka podmiotów Grupy Kapitałowej LOTOS, włącznie z rafinerią Grupy LOTOS w Gdańsku i byłymi rafineriami na południu Polski, a obecnie spółkami: LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło.

W toku konsultacji z interesariuszami, wśród których obok mieszkańców bezpośrednich okolic obiektów należących do Grupy Kapitałowej LOTOS, znaleźli się także m.in. mieszkańcy kluczowych gmin i województw, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, administracji państwowej oraz ośrodków naukowo-badawczych i edukacyjnych, Spółka zidentyfikowała podstawowe obszary zaangażowania, na których – w opinii interesariuszy – powinna skupiać swoje wysiłki.

 

Uzyskane wyniki posłużyły Spółce do dokonania ewaluacji dotychczasowych kierunków działań. W toku warsztatów strategicznych, jakie przeprowadzono w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2011 r.,
określono kompetencje przedsiębiorstwa w następujących obszarach życia społecznego:

 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym, na które koncern oddziałuje zarówno jakością swoich produktów, jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi,
 • wyrównywanie różnic społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, do których koncern adresuje pomoc stypendialną oraz projekty edukacyjne z dziedziny ekologii i wychowania poprzez kształcenie umiejętności sportowych,
 • ochrona środowiska i ekologia, zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego z uwagi na nadmorskie położenie rafinerii koncernu oraz w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

O strategicznych kierunkach zaangażowania społecznego w Grupie Kapitałowej LOTOS decyduje Zarząd Grupy LOTOS. Bezpośrednio do niego raportuje pion Dyrektora ds. Komunikacji i CSR wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS. Obecnie działania realizowane są zgodnie ze strategią, która została uchwalona w 2008 r. W 2012 r. planowane jest przyjęcie nowej perspektywy dla społecznego obszaru działalności, zgodnej z obwiązującą strategią biznesową przedsiębiorstwa, tj. do 2015 r.

W obszarach, w których Grupa Kapitałowa LOTOS wykorzystuje swoje kompetencje w celu przeciwdziałania istotnym problemom społecznym i środowiskowym, zrealizowano w 2011 r. szereg działań, z których wiele ma charakter programowy i jest systematycznie rozwijanych już od kilku lat.

27 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2010 r. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Grupy LOTOS w kwocie 1.500 tys. zł zostało skierowane na fundusz celowy przeznaczony na finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych, związanych m.in. z ochroną i promocją zdrowia.
Łączna kwota darowizn przekazanych przez Grupę LOTOS beneficjentom spoza Spółki w 2011 r. wyniosła 706 tys. zł. W 2010 r. była to kwota 1.240 tys. zł. Łączna kwota darowizn przekazanych przez Grupę Kapitałową LOTOS zewnęrznym beneficjentom w 2011 r. wyniosła 837 tys. zł. W 2010 r. było to 1.485 tys. zł.

Grupa LOTOS udziela wsparcia w formie darowizn ze środków funduszu celowego także pracownikom i ich rodzinom oraz emerytom i rencistom grupy kapitałowej, dotkniętym poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2011 r. przekazano darowizny siedmiu pracownikom na łączną kwotę 93,4 tys. zł. 

wypowiedź - Katarzyna Sikorska, Szef Biura Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR Grupy LOTOS

Odpowiedzialność za jakość życia w otoczeniu zakładów należących do Grupy Kapitałowej LOTOS to cecha wyróżniająca nasze podejście do problemów społecznych. Prowadzimy działalność z poszanowaniem i uwzględnieniem zarówno potrzeb społeczności lokalnych, jak i najistotniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych występujących na terenie naszego oddziaływania. Bliskie jest nam przyjęte w Unii Europejskiej myślenie o społecznej odpowiedzialności biznesu, jako o odpowiedzialności przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.

Wnoszenie pozytywnego wkładu na rzecz społeczeństwa stanowi jedną z kluczowych przesłanek naszej strategii CSR. Jednak już sam fakt, iż czynimy to zgodnie z wytycznymi strategii, świadczy o tym, że nasze działania są wyraźnie ukierunkowane, skupione na pewnych grupach zagadnień uwarunkowanych kompetencjami przedsiębiorstwa. Przez kompetencje rozumiemy posiadanie przez organizację umiejętności łączenia wiedzy eksperckiej ludzi i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategii. Wiedza o różnych aspektach społecznych i środowiskowych w otoczeniu Grupy Kapitałowej LOTOS, a także potencjał ludzki, technologiczny i organizacyjny firmy to czynniki, które nie tylko kształtują nasze kompetencje, ale w znacznym stopniu wpływają na decyzje o kierunkach i charakterze naszego społecznego zaangażowania. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Grupy LOTOS strategią społecznej odpowiedzialności firma koncentruje swoje wysiłki na tych obszarach życia, których dotykają problemy lub wyzwania istotne nie tylko dla członków danej społeczności, ale i dla działalności przedsiębiorstwa. Dzięki tej specyficznej wspólnocie celów nasza firma ma szansę wnieść rzeczywisty wkład w rozwój społeczny.

Nasza strategia CSR stanowi odpowiedź firmy na zidentyfikowane w jej otoczeniu problemy i wynika z przekonania, że dzięki podjętym wysiłkom mamy szansę im zaradzić lub przeciwdziałać ich dalszemu pogłębianiu. Staramy się jednocześnie maksymalizować skalę pozytywnego oddziaływania poprzez jak najlepsze wykorzystanie naszych kompetencji i wiedzy wyniesionej ze współpracy z partnerami społecznymi, którzy specjalizują się w konkretnych kwestiach społecznych i środowiskowych.

Grupa Kapitałowa LOTOS angażuje się w trzy kluczowe obszary, tj. bezpieczeństwo w ruchu drogowym (BRD), wyrównywanie różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz ochronę środowiska i ekologię.
Wysoki poziom zagrożeń w ruchu drogowym jest poważnym problemem społecznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Świadoma istoty wynikających z tego faktu konsekwencji, Grupa LOTOS w 2009 r. została sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – inicjatywy Komisji Europejskiej. Spółka, jako koncern naftowy, który dostarcza na rynek najwyższej jakości paliwa i asfalty, przyczynia się do poprawy jakości jazdy po polskich drogach. Przedsiębiorstwo jest predestynowane do włączenia się w przeciwdziałanie wypadkom, co czyni nie tylko oddziałując jakością swoich produktów, ale i kompleksowymi działaniami edukacyjnym ujętymi w ramy Akademii Bezpieczeństwa LOTOS. Kluczowym projektem Akademii jest program „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”, ukierunkowany na problemy bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg – dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także ich rodziców i opiekunów. Pierwsze działania z tego zakresu podjęto w Grupie Kapitałowej LOTOS już w 1998 r. Każdego roku koncern na terenie swego oddziaływania, tj. w województwie pomorskim oraz w powiatach: Czechowice–Dziedzice i Jasło, gdzie są zlokalizowane spółki grupy kapitałowej, obejmuje kompleksową edukacją setki uczestników programu. Korzysta przy tym ze wsparcia Policji oraz ekspertów BRD.

Drugim obszarem zagadnień, na których koncentruje się strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS, jest wyrównywanie różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, do których firma adresuje zróżnicowane formy wsparcia. O wyborze najbardziej skutecznej i adekwatnej do potrzeb decyduje nasze rozeznanie rzeczywistych problemów, które zawdzięczamy bliskości i dobrym relacjom z lokalnymi społecznościami w otoczeniu zakładów grupy kapitałowej. Specjalnie do tej grupy mieszkańców Spółka kieruje projekty w ramach autorskiego programu społecznego „Dobry Sąsiad”. Społeczności w bliskości naszych zakładów borykają się z różnymi problemami, mającymi swe podłoże często w niższym statusie społecznym, czy nawet pewnego rodzaju patologiach. Dlatego wiele wagi przykładamy do poprawy jakości życia tych ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, którym staramy się stworzyć lepsze warunki rozwoju. To dla nas szczególnie ważne, gdyż wartością LOTOSU jest otwarcie na przyszłość, o której kształcie decydować będą wkrótce właśnie ci młodzi ludzie w naszym otoczeniu. Chcemy sprawić, by ich przyszłość była jak najlepsza. Realizujemy ten cel w różny sposób. Organizujemy letni i zimowy wypoczynek dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin, inicjujemy zajęcia poświęcone kształtowaniu świadomości ekologicznej, wspieramy powstawanie nowoczesnej infrastruktury sportowej, dzięki której dzieci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, co ma szanse przynieść wiele pozytywnych efektów w przyszłości. Dzięki współpracy z Caritas Polska realizujemy także program stypendialny „Skrzydła z Grupą LOTOS”, skierowany do uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest ochrona środowiska, a swe kompetencje realizujemy zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wynika to z nadmorskiego położenia rafinerii Grupy LOTOS. Wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską UG w Helu działamy na rzecz ochrony ginących gatunków fauny i flory Bałtyku, w tym niezwykle rzadkich morświnów, ale swoją uwagę koncentrujemy także na kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających Pomorze. Realizujemy w tym celu liczne kampanie informacyjne i edukacyjne. Podobne działania podejmujemy także w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w sąsiedztwie spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, ze szczególnym uwzględnieniem terenów NATURA 2000 oraz rezerwatów zwierząt. Koncern identyfikuje swoje kompetencje w tym zakresie w związku z wysokim poziomem wiedzy eksperckiej, jaki mają nasi specjaliści, co wynika z priorytetowego podejścia do kwestii środowiskowych na terenach zakładów. Nasze instalacje spełniają rygorystyczne wymogi w tym zakresie, a normy jakościowe przewidziane dla poszczególnych grup produktów oraz procesów produkcji przekraczają wielkości obowiązujące w Unii Europejskiej. Ciągłe doskonalenie firmy w tym zakresie wzmacnia naszą wrażliwość na problemy ochrony środowiska i pozwala kompetentnie dobierać projekty społeczne charakteryzujące się najwyższą skutecznością.

Tym, co szczególnie charakteryzuje nasze podejście do wspomnianych obszarów aktywności prospołecznej, jest konsekwencja i długofalowość zaangażowania. Tego rodzaju inicjatywy przyczyniają się do powstania nowej jakości w relacjach między przedsiębiorstwem i społeczeństwem. Budując społeczne zaufanie do firmy, stwarzamy solidne fundamenty dla realizacji jej celów biznesowych. Zaś wkład, jaki wnosimy w życie społeczne w regionach naszego oddziaływania, przynosi rozwiązania korzystne dla kluczowych interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS.

Katarzyna Sikorska
– Szef Biura Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR Grupy LOTOS

  

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Grupa LOTOS w sposób priorytetowy traktuje swoje zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD). Specjalnie w tym celu powołała Akademię Bezpieczeństwa LOTOS - program ukierunkowany przede wszystkim na zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci poprzez działania edukacyjne i propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i dorosłych. Do działań zrealizowanych w ramach Akademii w 2011 r. należy zaliczyć m.in. kolejną edycję programu „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły” oraz konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski”.

„LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły” to społeczny program edukacyjno-prewencyjny realizowany we współpracy z Policją i ekspertami BRD, którego celem jest zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Działanie skierowane jest do pierwszoklasistów szkół podstawowych i ma na celu zwrócenie ich uwagi na zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg zarówno przez pieszych, jak i zmotoryzowanych członków społeczeństwa, np. ich rodziców. Celem projektu jest także kształtowanie właściwych zachowań i postaw podczas poruszania się po drodze. Wysoki wskaźnik wypadków drogowych, to istotny problem społeczny w Polsce. Grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo są piesi, czyli najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego. W ramach programu prowadzone są przez policjantów i instruktorów zajęcia, podczas których na początku każdego roku szkolnego omawia się zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują, ufundowane przez koncern, elementy odblaskowe i specjalnie opracowane pakiety edukacyjne.

Program realizowany jest na terenie funkcjonowania wybranych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS, tj. w województwie pomorskim oraz powiatach znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu spółek LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło. Najdłuższą tradycję działania te mają w Jaśle, gdzie zostały zapoczątkowane w 1998 r. W województwie pomorskim program realizowany jest od 2001 r., zaś w Czechowicach od 2004 r.

W roku szkolnym 2010/2011 Grupa LOTOS łącznie przekazała 13.000 odblasków i tyle samo zestawów edukacyjnych. Przez ostatnie 5 lat uczestniczący w programie uczniowie otrzymali ok. 61.000 odblasków i 38.000 pakietów BRD. Programem objęto w tym czasie 61.000 dzieci.

Konkurs „Uwolnić Odblaski” jest integralnym elementem Akademii Bezpieczeństwa LOTOS, adresowanym do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, szczególnie do uczestników programu „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”. Ma na celu zwrócenie uwagi dzieci na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w ruchu drogowym oraz służy wyrobieniu nawyku noszenia elementów odblaskowych, które zmniejszają ryzyko wypadków. Statystyki policyjne wskazują, że najwięcej dzieci jest ofiarami wypadków drogowych podczas wakacji. W 2010 r. tylko na Pomorzu – jak wynika z raportu Komendy Głównej Policji - doszło do 354 wypadków z udziałem dzieci. W ten sposób województwo pomorskie, gdzie Grupa LOTOS ma swoją główną siedzibę, niestety znalazło się w pierwszej piątce pod względem tego rodzaju wypadków w Polsce.

Mając na uwadze te dane, także w 2011 r. Grupa LOTOS wraz z partnerami m.in. Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego zorganizowała konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski”. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół województwa pomorskiego oraz powiatów: bielskiego i jasielskiego i ma na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a szczególnie istotności noszenia elementów odblaskowych. Jest to ważne przez cały rok – wiosną i latem, gdy panuje wzmożony ruch na drogach oraz w okresie jesienno-zimowym, gdy zmniejszona jest widoczność na drogach.

Konkurs trwał od kwietnia do czerwca. Każda ze szkół, która odpowiedziała na zaproszenie organizatora konkursu, wytypowała i przesłała do dziesięciu prac plastycznych. Spośród nich, w województwie pomorskim, powiecie bielskim i jasielskim, wybrane zostały po trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali rowery i osprzęt do bezpiecznej jazdy. Dodatkowo szkoły uczniów, którzy zwyciężyli, otrzymały mini-zestawy znaków drogowych oraz rowery z osprzętem. Nagrodą za drugie miejsca były zestawy rolek z osprzętem, natomiast zdobywcy trzecich miejsc otrzymali zestawy gier edukacyjnych.

Wyrównywanie szans społecznych

Wyrównywanie różnic społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, to zagadnienie, któremu Grupa LOTOS poświęca od lat wiele uwagi. Jedną z kluczowych wartości społecznych marki LOTOS jest otwartość na przyszłość, stąd szczególna waga, jaką koncern przykłada do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi. Jednocześnie firma poczuwa się do odpowiedzialności za los dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej zakładów, dotyczy to zwłaszcza dzielnic miasta okalających rafinerię w Gdańsku.

Specjalnie do tej grupy interesariuszy od 2006 r. kierowany jest program społeczny „Dobry Sąsiad”. Strategicznym celem programu jest podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez wspomaganie edukacji najmłodszych. Do celów szczegółowych realizowanych w ramach wspomnianego programu przez Grupę LOTOS należy:

 • angażowanie się w życie lokalnych społeczności poprzez wspieranie festynów rodzinnych, imprez sportowych itp.,
 • wspieranie działań proekologicznych w najbliższym sąsiedztwie rafinerii, ze szczególnym uwzględnieniem Wyspy Sobieszewskiej,
 • wspieranie wybranych inwestycji władz samorządowych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic objętych programem,
 • uświadamianie mieszkańców w kierunku zrozumienia specyfiki zakładu i przekonania, że rafineria Grupy LOTOS to zakład posiadający najnowocześniejsze zabezpieczenia środowiskowe,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, mlodzieży oraz doroslych mieszkańców dzielnic,
 • minimalizowanie różnic społecznych poprzez wspieranie organizacji oraz instytucji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
 • angażowanie się w inicjatywy mające charakter trwały, przeznaczone dla mieszkańców dzielnic sąsiadujących ze Spółką, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, m.in. budowa placów zabaw, boisk sportowych, rekultywacja parków itp.

Grupa LOTOS strategicznie podchodzi do działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans uzdolnionych dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółka objęła pomocą 70 uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym z trzech regionów Polski w ramach programu „Skrzydła z Grupą LOTOS”. Poprzez realizację wspomnianych działań koncern dołączył do grona partnerów strategicznych programu „Skrzydła” realizowanego przez Caritas Polska.

„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych czy zajęć edukacyjnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.

Grupa LOTOS skierowała swoje wsparcie do najbardziej potrzebujących dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z regionów, w których prowadzą działalność podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS, tj. z terenu województwa pomorskiego, powiatu jasielskiego i gminy Czechowice-Dziedzice. Wsparcie ma formę tzw. „Skrzydeł na przyszłość”, aby każde dziecko miało taką samą szansę w realizacji swoich planów i celów. W ramach inauguracji II edycji programu w Gdańsku oraz Jaśle we wrześniu 2011 r. zorganizowano spotkanie ze stypendystami o charakterze integracyjno-edukacyjnym. W Gdańsku stypendyści wzięli udział w grze miejskiej pt. „W pogoni za bursztynem". Gra prowadziła przez historycznie najważniejsze miejsca i obiekty w Gdańsku, dzięki czemu stypendyści mieli możliwość lepiej poznać historię miasta. Młodzież z Jasła odwiedziła skansen archeologiczny Karpacka Troja położony w Trzcinicy koło Jasła, dzięki czemu zapoznali się bliżej z historią swojego regionu.

Z obserwacji i relacji bezpośrednich opiekunów stypendystów wynika, iż program pozytywnie wpływa na uczestników. Duża część uczniów osiągnęła założone w danym roku cele, w tym nastąpiła poprawa wyników w nauce oraz poprawa zachowania, a także wzrosło zaangażowanie w dodatkowe zajęcia. Dzięki stypendium wielu uczniów podjęło dodatkowe zajęcia rozwijające ich zainteresowania i talenty, na które normalnie nie byłoby ich stać. Pomoc finansowa, jak również współpraca z opiekunami, w dużej części wpłynęła pozytywnie na wzmocnienie pewności siebie, poprawę samooceny oraz poczucia bezpieczeństwa dzieci. Poprawie uległa sytuacja materialna rodzin uczestników programu, co miało wpływ na budowanie u dzieci poczucia własnej wartości, wzrostu motywacji do nauki i rozwijania zainteresowań.

Koncern aktywnie angażuje się także w projekty społeczno-sportowe, nakierowane na wsparcie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, kształcenie kolejnych pokoleń sportowców, którzy będą zasilali lokalne drużyny czy kadry narodowe. Spółka realizuje działania o takim charakterze, traktując je jako dowód swojej odpowiedzialności za środowisko społeczne, w którym funkcjonuje. Wychowanie przez sport jest również sposobem na właściwe spędzanie wolnego czasu, wychowanie w duchu zdrowej, uczciwej rywalizacji, sposobem na zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.

Grupa LOTOS wraz z partnerem - Polskim Związkiem Narciarskim realizuje od 2004 r. jeden z większych programów edukacji sportowej w Polsce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich - „LOTOS Cup - Szukamy Następców Mistrza”.

W kolejnych sześciu sezonach program odniósł sukces sportowy i organizacyjny. Do jego głównych celów należy zaliczyć promocję, na niespotykaną dotychczas skalę, skoków narciarskich w wydaniu dziecięcym i młodzieżowym oraz szukanie największych talentów wśród skoczków. Pierwotnym założeniem programu było uruchomienie systemu aktywnego wsparcia młodzieży trenującej w klubach, prowadzących młodzieżowe sekcje skoków narciarskich.

W latach 2004–2011 najzdolniejszym młodym skoczkom z dziewiętnastu klubów całej Polski Grupa LOTOS ufundowała 185 kompletów nart z wiązaniami, 161 kombinezonów, 100 kasków i 150 par butów skokowych.

Poprzez przekazanie łącznie 596 sztuk profesjonalnego sprzętu sportowego, program dał możliwość pełnego szkolenia najmłodszych grup wiekowych. W ten sposób Grupa LOTOS przyczyniła się do powstania i rozwoju największego społecznego programu wsparcia uzdolnionych skoczków narciarskich z polskich klubów sportowych. Dodatkowo 84 skoczków w kategoriach młodzików i juniorów młodszych, którzy zajęli pierwszych sześć miejsc w klasyfikacji generalnej zawodów LOTOS Cup w sezonach 2004–2011, otrzymało roczne stypendia sportowe. W poszczególnych 56 zawodach młodzieżowych LOTOS Cup, rozgrywanych w latach 2005–2011 w formule Pucharu Świata na skoczniach w Szczyrku, Wiśle, Zagórzu i Zakopanem, rywalizowało ponad 150 skoczków.

W sezonie 2011 Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” został poszerzony o kombinację norweską. W założeniach projekt ma przyczynić się do odbudowania polskiej kadry w kombinacji norweskiej.

W sezonie 2011, 12 z 15 skoczków trenujących w kadrze A i młodzieżowej oraz 100% zawodników kombinacji norweskiej Polskiego Związku Narciarskiego, jest byłymi zawodnikami lub obecnymi stypendystami programu „Szukamy Następców Mistrza”.

Program „Szukamy Następców Mistrza” zauważono i doceniono. W 2011 r. został nagrodzony w kategorii „Programy stypendialne firm” w konkursie organizowanym przez Fundację Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Kolejnym obszarem aktywności Spółki w zakresie wspierania młodych sportowców jest współpraca z grupami młodzieżowymi trenującymi w Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk. Trenuje tam łącznie blisko 160 zawodników, a w 2011 r. cztery z trenujących grup sięgnęły po tytuły mistrzowskie w rozgrywkach regionalnych. W ramach współpracy, poza zapewnieniem profesjonalnego szkolenia, zorganizowany został również cykl halowych piłkarskich turniejów dla młodzieży pod nazwą „Złote Lwy Gdańskie”. W ostatnim turnieju udział wzięło 14 zespołów z Polski i zagranicy z roczników 2000-2001.

W ramach prac Społecznego Komitetu Wsparcia EURO 2012, powstałego przy Prezydencie Miasta Gdańska, którego prezes Grupy LOTOS jest członkiem i Przewodniczącym Rady Sponsorów, Spółka wsparła budowę przyszkolnych boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią. Działanie realizowane jest w ramach Programu „Junior Gdańsk 2012”, którego założeniem jest budowa sieci boisk przyszkolnych w Gdańsku dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorców działających na terenie Pomorza. Grupa LOTOS, jako jedyna firma, wsparła budowę dwóch boisk – w 2010 r. ukończono budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 61 w Gdańsku, a we wrześniu 2011 r. przy Gimnazjum nr 20 w Gdańsku.

W 2011 r. Spółka objęła wsparciem finansowym szkolenie juniorskich drużyn koszykówki żeńskiej w Gdyńskim Towarzystwie Koszykówki. Trenuje tam łącznie ok. 300 wychowanków i biorąc pod uwagę sukcesy sportowe oraz przyznawane nagrody, takie jak medale Mistrzostw Polski w latach 2010-2011, jest to klub prowadzony wzorcowo pod względem organizacyjnym i sportowym. Grupa LOTOS jest sponsorem I drużyny koszykarek LOTOS Gdynia, dla której zawodniczki GTK są bezpośrednim zapleczem kadrowym.

Również w przypadku sportów motorowych, podobnie jak w innych sponsorowanych dyscyplinach, Spółka wspiera zespół młodych adeptów żużlowych. W 2011 r. kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, który szkoli kolejne pokolenie sportowców z uwzględnieniem staranności i dbałości o rozwój popularności sportu żużlowego wśród dzieci i młodzieży. Celem Młodzieżowej Szkoły Żużlowej jest wyszkolenie młodych żużlowców do pierwszej drużyny klubu GKS Wybrzeże, właściciela drużyny LOTOS Wybrzeże Gdańsk. Tak jak w latach ubiegłych młodzi zawodnicy rywalizowali w 2011 r. w zawodach o Drużynowe Mistrzostwo Polski, podczas których uplasowali się na 4. miejscu, a w rywalizacji o Indywidualne Mistrzostwo Polski, Damian Kossakowski zajął 7. miejsce.

Ochrona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego

Nadbałtyckie położenie rafinerii koncernu powoduje, iż szczególną wagę Spółka przykłada do współpracy z partnerami specjalizującymi się w problemach charakterystycznych dla środowiskowych uwarunkowań regionu. Należą do nich: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) i Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IOUG), z którymi Grupa LOTOS od 2009 r. realizuje projekty na rzecz ochrony walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego. Wspólne działania w głównej mierze mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej, a przede wszystkim morświna.

Znajdującym się pod ochroną morświnom, jednym z najbardziej tajemniczych ssaków Morza Bałtyckiego, grozi wyginięcie. Morświny nazywane są często bałtyckimi kuzynami delfinów, ale w odróżnieniu od nich wiodą niezwykle skryty tryb życia – rzadko podpływają do łodzi, więc trudno prowadzi się ich obserwację i badania. To najmniejsze i najkrócej żyjące walenie, do których należą też kaszaloty, orki i delfiny. Morświny są jedynymi waleniami na stałe zamieszkującymi wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej.

Działania w Zatoce Puckiej realizowane są w ramach projektu „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem”. Grupa LOTOS przekazała środki pieniężne na dofinansowanie działań związanych z ochroną morświnów – zakup hydroakustycznych detektorów i pułapkowych narzędzi połowowych. W ramach wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego Spółka, kolejny rok z rzędu, zaangażowała się w organizację Dnia Morświna. Jego celem było przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat życia i ochrony tego gatunku bałtyckiej fauny. W 2011 r. zorganizowano także w Gdańsku i w Helu cykl wystaw poświęconych faunie i florze Morza Bałtyckiego. Jedna z nich na stałe prezentowana jest na terenie należącym do Fokarium Stacji Morskiej.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowana została kampania informacyjno-edukacyjna „Natura pod kilem”, promująca ochronę obszarów NATURA 2000 oraz zachęcająca do włączenia się społeczeństwa w tworzenie planów ochrony tych obszarów. Kampanię prowadzono na statkach żeglugi gdańskiej w okresie od końca kwietnia do końca sierpnia 2011 r. W celach informacyjno-edukacyjnych rozdystrybuowano 40.000 ulotek oraz zamieszczono na jednostkach pływających 10 tablic edukacyjnych. 

Za podstawowy miernik efektywności projektu przyjęto pomiar frekwencji. Szczególnie dotyczy to działań o charakterze poznawczym i edukacyjnym, wpływających na zmianę świadomości i nastawienia do zidentyfikowanych problemów środowiska naturalnego. Z analiz wynika, że działania cieszą się zainteresowaniem zarówno ze strony ludności Pomorza, jak i turystów. W imprezach towarzyszących Międzynarodowemu Dniu Bałtyckiego Morświna uczestniczyło blisko 5.000 osób, zaś stanowisko Stacji Morskiej podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki odwiedziło ponad 3.000 osób.

W 2011 r. wydarzenia, poprzez które prowadzona była kampania informacyjna, odwiedziło blisko 18.000 gości. Rozdystrybuowano ponad 50.000 egzemplarzy materiałów informacyjno-edukacyjnych. Rozdano 150 kopii filmu edukacyjnego. Strona internetowa www.morswin.pl zanotowała w ciągu roku 14.000 odwiedzin.

Strategicznym celem projektu jest przede wszystkim wsparcie finansowe ambitnego zadania Stacji Morskiej w Helu „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem”. Jedną z głównych przyczyn wysokiej śmiertelności tych ssaków jest stosowanie w rybołówstwie sieci skrzelowych, które są niewidoczne dla systemu echolokacji morświnów. W sieciach tracą życie nie tylko morświny – podobny los spotyka wiele nurkujących ptaków, a także młode foki. Bardzo ważne jest zatem wprowadzenie modyfikacji technik połowowych, z powodu których niepotrzebnie ginie dziś wiele zwierząt. Dlatego podstawowym efektem dotychczasowych działań jest dotarcie do środowisk oraz osób mających wpływ na sposób eksploatacji Bałtyku i spowodowanie zmiany ich postaw.

Nacisk w komunikacji położony jest również na upowszechnianie wiedzy na temat flory i fauny Morza Bałtyckiego i sposobów ich ochrony. Działania w tym obszarze realizowane są m.in. poprzez prowadzenie wykładów dla dzieci w wieku szkolnym w ramach projektu „Błękitna Szkoła”, w której w 2011 r. udział wzięło 4.000 osób (dzieci wraz z opiekunami), a Fokarium w Helu odwiedziło ponad 434.000 osób.

W 2011 r. koncern uczestniczył także w kolejnej edycji Programu Edukacji Morskiej. Program realizowany jest na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach programu Grupa LOTOS zainicjowała realizację bloku zajęć poświęconych ekologii Morza Bałtyckiego. Głównymi adresatami programu są dzieci z gdańskich gimnazjów. Celem działań jest wzbogacenie ich wiedzy z zakresu ekologii, żeglarstwa i morskiego dziedzictwa Gdańska w sposób jak najbardziej dla nich interesujący, gwarantujący wysoki poziom zainteresowania i wynikającego z niego opanowania wiedzy i umiejętności.

Każdego roku od maja do czerwca i przez cały wrzesień wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbywają kilkugodzinne edukacyjne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej. 

W ramach Programu Edukacji Morskiej realizowany jest również konkurs o tematyce ekologicznej. W 2011 r. został przeprowadzony pod hasłem „Bałtyk pod ochroną” i był skierowany do szkół gimnazjalnych w całym województwie pomorskim. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości młodzieży na otaczające ją środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakimi dotknięte jest Morze Bałtyckie. Konkurs zorganizowano przy merytorycznej współpracy z partnerami Grupy LOTOS – FRUG i Stacją Morską IOUG. Nagrodami dla laureatów były wakacyjne dwutygodniowe rejsy po Zatoce Gdańskiej na jachtach Programu Edukacji Morskiej oraz całodniowe szkolenie w Stacji Morskiej w Helu i w tamtejszym Fokarium. 

W ciągu ostatnich 2 lat w codzienne rejsy po wodach Gdańska wypłynęło ponad 7.000 uczniów. W 2011 r. uczestnicy Programu Edukacji Morskiej przez 102 dni trwania rejsów pokonali trasę liczącą ok. 8.000 mil morskich. W konkursie „Bałtyk pod ochroną” wzięło udział 100 uczniów z 40 szkół, z których wyłoniono 15 laureatów. W ramach ewaluacji projektu wśród nauczycieli została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, a wśród uczniów ankieta badająca wiedzą zdobytą podczas rejsów. W 2011 r. 88 nauczycieli wzięło udział w ewaluacji programu, zaś 807 dzieci wypełniło testy sprawdzające wiedzę. Wyniki testów oceniających zdobywaną wiedzę są monitorowane. W zależności od uzyskiwanych odpowiedzi podczas kolejnych rejsów rozwijane są te elementy, które sprawiają uczestnikom trudności. Średnio poprawność odpowiedzi oscyluje w granicach 70-80%. Uczestniczący w ewaluacji nauczyciele bardzo dobrze oceniają ideę i sposób realizacji Programu, szczególnie zaś przydatność wiedzy uzyskiwanej przez uczniów i samych nauczycieli w trakcie jego realizacji.

Wkład w rozwój infrastruktury

Grupa LOTOS wsparła w 2011 r. szereg inicjatyw, które wpłynęły na rozwój infrastruktury i przyniosły pozytywne efekty dla społeczności lokalnych, w takich sferach życia jak: ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja i oświata, ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo, kultura oraz sport. Środki zostały zainwestowane m.in. w sprzęt medyczny dla instytucji zdrowia publicznego, sprzęt niezbędny do prowadzenia działań proekologicznych, a także zakup wyposażenia dla szkół i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Inwestycje te były działaniami pro publico bono.
Skalę zaangażowania Spółki obrazują poniższe dane.

Lp. Podmiot Miejscowość Cel wsparcia
1. Gmina Miasto Elbląg Elbląg dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
2. Gmina Miejska Ciechocinek Ciechocinek rewitalizacja proscenium zabytkowej Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym
3. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza Gdynia zakup wyposażenia do gabinetu chemicznego
4. Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie Wiślina dofinansowanie kosztów wymiany ogrodzenia wokół szkoły w ramach programu „Dobry Sąsiad"
5. Szkoła Podstawowa nr 61 im. J. Wybickiego Gdańsk zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w ramach programu „Dobry Sąsiad"
6. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego Gdańsk zakup wyposażenia do gabinetu chemicznego
7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej
8. Szpital Specjalistyczny w Jaśle Jasło zakup sprzętu medycznego
9. Stacja Pogotowia Ratunkowego Gdańsk zakup sprzętu medycznego
10. Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytut Zoologii PAN Gdańsk zakup sprzętu edukacyjnego
11. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk zakup wyposażenia jednostki ratowniczej
12. Gminny Klub Sportowy „Wieżyca 2011" Stężyca zakup sprzętu sportowego
13. Gmina Stężyca Stężyca zakup sprzętu sportowego