Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Pośredni wpływ ekonomiczny

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS przy podejmowaniu decyzji w kwestiach biznesowych, kierują się założeniami strategii społecznej odpowiedzialności, która zobowiązuje je do uwzględniania pośredniego wpływu, jaki wywierają na funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów. Przedsiębiorstwo w sposób szczególny diagnozuje swój wpływ w dziedzinie kształcenia kierunkowego, związanego z potrzebami branży, a także w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału ekonomicznego społeczności, w których prowadzi działalność.

Program „Stypendysta LOTOS”

Grupa LOTOS wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, a tym samym zacieśnia współpracę i stwarza pomost między przemysłem, a środowiskiem naukowym. Współpraca Spółki z uczelniami wyższymi przebiega na zasadzie wzajemnych korzyści.

Od roku akademickiego 2004/2005 koncern współpracuje z Politechniką Gdańską – uczelnią, która uczestniczy w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Świadczy o tym ogromny dorobek publikacyjny, patentowy i wdrożeniowy kadry naukowej, doktoranckiej i studentów tej uczelni. Współpraca przynosi wymierne korzyści również Grupie LOTOS, która pracuje w obszarze wysoko zaawansowanych technologii. W ramach współpracy koncern m.in. funduje stypendia naukowe, umożliwia odbycie praktyk zawodowych pod okiem specjalistów z branży i pisanie prac magisterskich, związanych z jego działalnością, które są recenzowane przez specjalistów Grupy LOTOS.

W roku akademickim 2010/2011 Spółka przyznała 10 stypendiów najlepszym studentom Politechniki Gdańskiej z Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego. Ponadto przyznano 2 stypendia dla doktorantów z Wydziału Chemicznego oraz 2 nagrody za najlepsze prace magisterskie na Wydziale Chemicznym.

Studentów stypendystów wyłoniła komisja złożona z przedstawicieli Grupy LOTOS oraz Politechniki Gdańskiej. Stypendia fundowane dla doktorantów Wydziału Chemicznego zostały przyznane w drodze konkursu ogłoszonego w roku akademickim 2009/2010.

W roku akademickim 2007/2008 podobną współpracę stypendialną Grupa LOTOS podjęła z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W roku akademickim 2010/ 2011 Spółka przyznała 6 stypendiów ufundowanych dla najlepszych studentów z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Energetyki i Paliw. Koncern ufundował także 2 nagrody za najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Współpraca z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie programu „Stypendysta LOTOS” jest kontynuowana w roku akademickim 2011/2012. W ramach współpracy z Politechniką Grupa LOTOS finansuje 10 stypendiów dla najlepszych studentów, stypendium dla doktoranta oraz przyzna 2 nagrody za najlepsze prace dyplomowe. W ramach współpracy z Akademią Grupa LOTOS finansuje 5 stypendiów dla najlepszych studentów oraz przyzna 2 nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Począwszy od roku akademickiego 2004/2005 Grupa LOTOS przeznaczyła w sumie ok. 1,1 mln zł na stypendia naukowe i nagrody dla 212 studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Nieodzownym elementem współpracy z uczelniami oraz działań Grupy LOTOS, które mają wpływ na proces kształcenia studentów, są praktyki wakacyjne. W ich trakcie studenci mogą pogłębiać wiedzę w praktyce pod opieką patrona – specjalisty z danej dziedziny. W 2011 r. praktyki w koncernie odbyło 143 studentów i uczniów, w tym 75 studentów Politechniki Gdańskiej i 11 studentów AGH im. St. Staszica w Krakowie.

Ponadto, w ramach współpracy z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku, Grupa LOTOS w 2011 r. ufundowała 4 stypendia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii chemicznej, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wykazali się aktywnością na rzecz szkoły. Spółka przekazała także materiały promocyjne na nagrody w konkursie „Chemia wokół nas”. Ośmiu uczniów Szkoły odbyło w Grupie LOTOS praktyki zawodowe.

Wpływ na rozwój regionów

Grupa LOTOS ocenia, że około 52% umów, jakie zawiera na dostawę usług lub towarów, dotyczy kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Fakt ten świadczy o istotnym wpływie, jaki Spółka wywiera na funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz rozwój ekonomiczny regionu. 

Poprzez wybór lokalnych dostawców Spółka ma pośredni wpływ na wzrost zamożności społeczności lokalnych, dając pewne i stałe zatrudnienie miejscowym pracownikom, zmniejszając tym samym nierówności społeczne. Dzięki działalności Grupy LOTOS małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu pomorskiego otrzymują istotny zastrzyk kapitału. Wywiera to wpływ na ich funkcjonowanie, a w konsekwencji również wzrost zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, powodując tym samym znaczną poprawę warunków ekonomicznych lokalnych społeczności. Efektem tego jest polepszenie bytu materialnego mieszkańców województwa, wzrost wydatków na konsumpcję, również produktów luksusowych, a także wzrost nakładów ponoszonych na kształcenie, rozwój kapitału intelektualnego, aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, czyli tych elementów, które należą do jednych z najistotniejszych z punktu widzenia Grupy LOTOS. Rozwój kapitału ludzkiego stanowi wymierną korzyść dla Spółki. Kompetentni i wysoko wykwalifikowani członkowie społeczności regionu pomorskiego obejmują stanowiska w Grupie LOTOS, stale podnosząc potencjał i innowacyjność firmy na rynkach: lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zasilając w regionie pomorskim grono przyszłych liderów biznesu.

Podobny pośredni wpływ na rozwój Pomorza oraz regionów południowych Polski wywierają inne spółki Grupy Kapitałowej LOTOS.

LOTOS Asfalt prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży asfaltów, ciężkiego oleju opałowego, paliwa żeglugowego oraz materiałów hydroizolacyjnych. Handel tymi produktami, realizowany na zasadzie business to business (B2B), ma pośredni wpływ na rozwój oraz poprawę sytuacji ekonomicznej kooperantów spółki poprzez utrzymywanie z nimi stosunków gospodarczych. LOTOS Asfalt ma wpływ na stan zatrudnienia na terenach swojej aktywności oraz wprowadza ożywienie gospodarcze w rejonie Jasła, gdzie obok istniejącego od lat zakładu produkującego asfalty, od 2009 r. spółka eksploatuje wybudowany jej staraniem nowoczesny Zakład Produkcji Materiałów Hydroizolacyjnych. Zlokalizowanie tak dużej inwestycji w rejonie Polski południowo-wschodniej, w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ma również pozytywny wpływ na poprawę sytuacji rynku pracy na tym terenie, dotkniętym problemami bezrobocia. Uruchomiona 2009 r. fabryka pap zatrudniała według stanu na koniec 2011 r. 101 osób. Dla porównania dwa lata wcześniej zatrudnienie wynosiło 69 osób.

LOTOS Kolej systematycznie zwiększa liczbę eksploatowanych lokomotyw i stale dąży do unowocześniania użytkowanego taboru trakcyjnego. Pozyskiwanie coraz większej liczby zaawansowanych technologicznie lokomotyw, ugruntowuje pozycję spółki na rynku i definiuje ją jako liczącego się przewoźnika, który inwestuje w nowoczesne technologie. Prowadzi to również do stałego wzrostu potencjału przewozowego przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat LOTOS Kolej skupiła swoje wysiłki na pozyskaniu do eksploatacji nowoczesnych lokomotyw zarówno elektrycznych, jak i spalinowych. Stanowią one obecnie około 35% posiadanego taboru trakcyjnego. Dzięki tym działaniom LOTOS Kolej dysponuje jednym z najnowocześniejszych parków lokomotyw w Polsce.

Proces odmładzania taboru trakcyjnego wiązał się również z koniecznością dostosowania zaplecza technicznego spółki do świadczenia usług związanych z utrzymaniem nowoczesnego sprzętu. Ważną kwestią było zwłaszcza poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników wydziałów technicznych, zajmujących się przeglądami i naprawą lokomotyw. Doprowadziło to do istotnego podwyższania ich kwalifikacji i pozwoliło spółce na realizację usług utrzymania nowoczesnych lokomotyw częściowo we własnym zakresie.

Dodatkowo w 2011 r. rozpoczęto realizację programu „Absolwent w LOTOS Kolej”, kierowanego do absolwentów lub studentów piątego roku wybranych uczelni technicznych z całego kraju. Program daje kandydatom możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez odbycie praktyk w Wydziale Utrzymania Lokomotyw oraz Wydziale Utrzymania Wagonów. Osoby wyróżniające się zarówno wiedzą merytoryczną, jak i motywacją do pracy zostały następnie zatrudnione w spółce.

LOTOS Oil jest od kilku lat liderem na rynku olejów silnikowych w Polsce. Oprócz wysokiej jakości technologicznie zaawansowanych produktów smarnych, spółka oferuje również tańsze produkty zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkty smarne są łatwo dostępne i trafiają do szerokiej grupy odbiorców. Poprzez dostawę i dystrybucję swoich produktów LOTOS Oil wspiera miejsca pracy zarówno w firmach lokalnych, z którymi współpracuje, jak również w firmach o ogólnokrajowym zasięgu.

Zawierając umowy o współpracy z firmami na rynku krajowym i zagranicznym, LOTOS Oil uzyskuje dostęp do nowych technologii. Spółka unowocześnia swoją produkcję, podwyższa jakość oferowanych produktów i usług, a ponadto umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez dostęp do specjalistycznych szkoleń. Jest to jeden z czynników wpływających na atrakcyjność LOTOS Oil jako miejsca pracy, w którym pracownik może się doskonalić i rozwijać. Powoduje to, iż chętnie aplikują do spółki specjaliści z długim doświadczeniem zawodowym. Pośredni wpływ pozytywnego postrzegania LOTOS Oil jako pracodawcy, ma swoje odzwierciedlenie w wysokiej ocenie produktów spółki przez konsumentów.

Spółka LOTOS Paliwa w 2011 r. znacznie rozszerzyła zakres swojej działalności m.in. poprzez dynamiczny rozwój sieci stacji paliw, kreując w ten sposób zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy.

Rozwój sieci realizowany był poprzez budowę nowych stacji i przejmowanie stacji paliw już działających na rynku. Przejmując istniejące obiekty, LOTOS Paliwa znacznie rozszerza zakres ich działalności poprzez podejmowanie działań zwiększających sprzedaż – wprowadzenie dodatkowych usług, nowoczesnych metod zarządzania, podniesienie jakości obsługi klienta. Wszystkie te działania w konsekwencji znajdują odzwierciedlenie we wzroście zatrudnienia na tych stacjach, co jest szczególnie istotne w regionach dotkniętych problemem bezrobocia.

wypowiedź Pawła Lisowskiego, Prezesa Zarządu LOTOS Paliwa

W LOTOS Paliwa staramy się uwzględniać aspekty społeczne na każdym etapie prowadzenia działalności. W naszym podejściu do biznesu kierujemy się przekonaniem, że biznes robią ludzie z ludźmi i dla ludzi, i że wszystkie nasze decyzje w sposób oczywisty wpływają na otoczenie firmy. Dotyczy to nie tylko członków społeczności lokalnej, czy pracowników ajentów i partnerów spółki, ale i środowiska naturalnego. Ważna w biznesie jest także etyka, jako podstawa relacji z kontrahentami, klientami ostatecznymi, pośrednikami i hurtownikami. Jestem przekonany, że ten sposób podejścia do zarządzania organizacją pozytywnie wyróżnia całą Grupę Kapitałową LOTOS.

Nasza filozofia prowadzenia biznesu znalazła swoje potwierdzenie w koncepcji nowej marki sieci stacji paliw w segmencie ekonomicznym. Powstała w 2011 r. sieć LOTOS Optima stanowi naszą odpowiedź na sytuację społeczną i gospodarczą kraju, w tym na słabo dotychczas zaspokojone oczekiwania społeczeństwa na najwyższą jakość w optymalnej cenie.

Już w ciągu miesiąca od uruchomienia pierwszych stacji osiągnęliśmy wyniki sprzedaży przekraczające pierwotne założenia, co stanowi najlepszy dowód, że stacje te idealnie trafiły w potrzebę rynku, a zaproponowany profil oferty zarówno pod względem ceny, jak i jakości zyskał szeroką akceptację klientów. Stacje LOTOS Optima otwierane są głównie na terenach o mniejszym potencjale, mikro-rynkach, gdzie klienci w swych wyborach konsumenckich kierują się przede wszystkim tymi dwoma kryteriami.

Z punktu widzenia kluczowych celów strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS oferta LOTOS Optima ma także bardzo ważny wymiar społeczny. W związku z powstaniem tej sieci na rynkach lokalnych powstało około 360 nowych miejsc pracy.   

Chciałbym podkreślić, że nasza nowa oferta zawiera także specjalne warunki współpracy franczyzowej, co pośrednio ma szansę wpłynąć na lokalne rynki pracy w tym segmencie usług.

Do sieci LOTOS Optima może przystąpić każdy operator będący właścicielem lub dzierżawcą stacji paliw oraz klienci posiadający grunty wraz z pozwoleniami na budowę stacji. Głównym elementem, jaki oferuje im spółka, jest gwarancja stabilnych dostaw wysokiej jakości paliw. Partner może liczyć na pomoc operacyjną poprzez profesjonalne szkolenia pracowników, a także na opiekę i wsparcie wyznaczonego do współpracy menadżera. Stacje partnerskie LOTOS Optima uzyskują możliwość obsługi kart flotowych Biznes oferowanych przez LOTOS Paliwa. Partner ma swobodę w kształtowaniu asortymentu pozapaliwowego, jak również możliwość wyboru współpracy z dostawcami, także lokalnymi.

Nasi partnerzy mogą liczyć również na poprawienie standardu stacji, dzięki oferowanemu pakietowi inwestycyjnemu. Pakiet ten obejmuje m.in. zmianę wizualizacji obiektu, zapewniającą spójny wizerunek stacji z całą siecią, dostosowanie części sklepowej do standardu marki LOTOS poprzez odpowiednią aranżację wnętrza oraz wyposażenie stacji w nowoczesny system wsparcia sprzedaży wraz z montażem sprzętu komputerowego.

Nie bez znaczenia jest też, że ofertę franczyzową LOTOS Paliwa wyróżnia czytelna i jasno sprecyzowana umowa oraz konkurencyjne opłaty licencyjne. W ramach współpracy spółka umożliwia także partnerowi umieszczenie nazwy lub logo swojej firmy obok znaku LOTOS na pylonie cenowym, co sprzyja umacnianiu pozycji partnerów na lokalnych rynkach.

Zgodnie z założeniami, przed końcem 2011 r. uruchomiliśmy 50 stacji LOTOS Optima. Możemy jednak mówić o podwójnym sukcesie, bo w tym samym czasie oddano do użytku także 13 obiektów segmentu premium. Liczba 63 nowo otwartych stacji to rekordowy jednoroczny wzrost na krajowym rynku sprzedaży detalicznej paliw. Potwierdzają to dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, która monitoruje rynek od 2005 r. To wynik zaangażowania i odpowiedzialności pracowników LOTOS Paliwa, ale także zaufania i dobrych relacji z partnerami. Liczę, że będą to doceniać także klienci, bo z myślą o ich oczekiwaniach powstała ta koncepcja prowadzenia biznesu.

Paweł Lisowski
– Prezes Zarządu LOTOS Paliwa

Lokalizacje stacji LOTOS Optima stanowią uzupełnienie sieci stacji premium. Dodatkowo oferta stacji została tak skonstruowana, aby zapewnić optymalne współistnienie obu typów stacji. Na stacjach LOTOS Optima z założenia nie są sprzedawane paliwa LOTOS Dynamic, nie można także skorzystać z programu lojalnościowego Navigator. Dostępne są natomiast podstawowe usługi związane z podróżowaniem, akceptowane są karty flotowe LOTOS Biznes oraz karty płatnicze. Taka optymalizacja oferty pozwoliła na ograniczenie kosztów i stworzenie bardziej atrakcyjnych warunków cenowych dla tych klientów, którzy koncentrują się na ekonomice podróżowania, nie są natomiast zainteresowani dodatkowymi usługami z oferty stacji premium.

W 2012 r. planowane jest otwarcie kolejnych 50 stacji w segmencie ekonomicznym.

Zobacz także: