Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Obecność na rynku

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności realizowaną przez Grupę LOTOS, Spółka jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncernów naftowych w regionie środkowoeuropejskim i jednocześnie jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce oraz w regionie pomorskim, czuje się odpowiedzialna za swoje najbliższe otoczenie: środowisko, społeczeństwo, pracowników i kontrahentów. Grupie LOTOS zależy na dynamicznym gospodarczym rozwoju całego obszaru. Traktując społeczną odpowiedzialność biznesu, jako filozofię zarządzania i doskonalenia organizacji, Spółka stara się, aby etyka biznesowa, transparentność oraz jawność, stanowiły ważne wyróżniki jej działalności.

Szacunkowo 83% kontrahentów Grupy LOTOS stanowią lokalni dostawcy w głównych lokalizacjach dla działalności firmy, tzn. z Gdańska i terenów województwa pomorskiego, Warszawy oraz Krakowa. Warto podkreślić, iż 52% umów zawieranych jest z kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, z czego 31,5% to kontrahenci zlokalizowani na terenie Gdańska.

W przypadku poszczególnych spółek handlowych Grupy Kapitałowej LOTOS, z uwagi na charakter ich działalności produkcyjnej, kryterium lokalności w polityce zakupowej nie zawsze może mieć zastosowanie. Z tego samego powodu trudno jest też zdefiniować to kryterium w sposób jednorodny dla całej grupy kapitałowej.

LOTOS Kolej, podobnie jak w latach ubiegłych, stara się optymalizować procesy zaopatrzenia m.in. poprzez korzystanie z dostawców lokalnych działających w województwie pomorskim, Czechowicach, Jaśle, Zduńskiej Woli i Wroclawiu. Pomimo korzyści ekonomicznych, płynących ze współpracy z lokalnymi dostawcami, takich jak niższe koszty dostaw towarów, krótki czas dostawy i mniejsze koszty ewentualnych reklamacji, nie zawsze taka współpraca jest jednak możliwa. Spółka nie jest w stanie określić wielkości zakupów od dostawców lokalnych.

W przypadku głównych pozycji kosztowych spółki nie jest możliwe realizowanie zakupów od firm lokalnych. Największy udział w kosztach LOTOS Kolej mają opłaty za dostęp do linii kolejowej wnoszone do PKP Polskie Linie Kolejowe i opłaty za energię trakcyjną wnoszone do PKP Energetyka. Obie firmy są podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa i posiadają monopolistyczną pozycję na rynku. Paliwo do lokomotyw kupowane jest na obszarze całej Polski, w miejscu gdzie znajduje się dana lokomotywa i w zależności od aktualnych potrzeb.

W przypadku części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do lokomotyw nowszych serii zakupy od firm lokalnych są również w większości przypadków niemożliwe, ponieważ spółka jest zmuszona do korzystania w okresie gwarancyjnym z dostawców wskazanych przez producenta taboru. Niemniej jednak, w przypadku możliwości i zgody na zamianę części lub materiału eksploatacyjnego, LOTOS Kolej stara się kupować te elementy na rynku lokalnym.

W przypadku innych pozycji zakupowych, mając do wyboru potencjalnych dostawców oferujących zbliżone warunki dostaw, spółka wybiera firmy lokalne, gdyż uważa, że przyczynia się to do kształtowania pozytywnego wpływu firmy na lokalny rynek.

Dostawcy LOTOS Oil zlokalizowani są na terenie Polski i Europy. Z uwagi na zlokalizowanie oddziałów spółki na terenie Polski oraz specyfikę dostaw i usług – za lokalnego dostawcę uznaje się firmy działające na terenie całej Polski. Przedmiotem zakupów są: surowce, opakowania, kosmetyki samochodowe oraz płyny eksploatacyjne do zastosowań w środkach transportu, oleje bazowe, ekstrakty oleju bazowego i brightstocku, plastyfikatory oraz usługi remontowe i inwestycyjne.

Realizacja zakupów w spółce odbywa się w oparciu o wewnętrzną procedurę przetargową. Z uwagi na to, że zakupy olejów bazowych i dodatków uszlachetniających są realizowane w oparciu o wymogi formulacji olejów gotowych spełniających aprobaty jakościowe, dostawcy zwykle wybierani są w trybie negocjacyjnym. Głównymi kryteriami wyboru dostawców, w zależności od specyfiki danego produktu lub usługi są: cena (w kryteriach oceny nie mniej niż 50%), przydatność technologiczna, czas realizacji, termin płatności, magazyn buforowy oraz gwarancje. Wymienione kryteria funkcjonują przy założeniu, że każdy dostawca spełnia w pełni wymagania spółki, co do jakości przedmiotu dostawy.

Spółka stara się stosować taką politykę doboru dostawców, aby w każdej kategorii zakupowej posiadać przynajmniej dwa źródła dostaw. W przypadku monopolu dostawcy spółka podejmuje starania, by taki monopol okresowo weryfikować, poszukując alternatywnego dostawcy. Obecna polityka zakupowa polega na penetracji rynków lokalnych w celu zlokalizowania dostawców. W przypadku znalezienia rzetelnego i perspektywicznego dostawcy, spółka zaprasza go do procesu przetargowego.

W 2011 r. usługi były realizowane dla LOTOS Oil w 89% przez firmy lokalne, w tym przez Grupę LOTOS, która jest strategicznym dostawcą spółki. 

Strategia LOTOS Paliwa zakłada zakup niemal 100% sprzedawanych paliw w Grupie LOTOS, z czego zdecydowana większość pochodzi z produkcji krajowej koncernu realizowanej w rafinerii w Gdańsku.

Dla potrzeb sprzedaży hurtowej 100% autogazu jest kupowane w Grupie LOTOS i spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej, np. w Energobaltic – spółce zależnej LOTOS Petrobaltic. Dla potrzeb zaopatrzenia własnych stacji paliw LOTOS ok. 50% autogazu kupowane jest poza Grupą LOTOS od dostawców zewnętrznych, bez preferencji dotyczących ich lokalizacji w województwie pomorskim.

W przypadku LOTOS Asfalt, z uwagi na specyfikę działalności, w polityce zakupowej nie ma zastosowania kryterium lokalności. Wewnętrzne procedury określają zasady i tryb postępowania w przypadku dokonywania zakupów towarów i usług. Do głównych kryteriów należą w tym przypadku: jakość produktów i usług, wpływ produktu lub usługi na środowisko, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy przez dostawcę oraz warunki płatności i gwarancji.

Spółka LOTOS Parafiny, jako jedno z większych przedsiębiorstw w regionie podkarpackim oraz śląskim, podejmuje działania mające na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorstw. W głównych lokalizacjach przedsiębiorstwa, tj. w Czechowicach-Dziedzicach oraz Jaśle 100% zrealizowanych na jego rzecz w 2011 r. usług, takich jak zakupu palet, opakowań kartonowych oraz opakowań stalowych (beczki), pochodziło od kontrahentów z lokalnego rynku.

Grupa Kapitałowa LOTOS zatrudnia wyższą kadrę menadżerską zgodnie z profilem i wymaganiami stanowiska. Są to osoby spełniające w najwyższym stopniu stawiane wymagania. Przedsiębiorstwo posiada standardy prowadzenia rekrutacji i selekcji, zgodnie z którymi kandydaci porównywani są pod kątem wiedzy, doświadczenia i kompetencji wymaganych na stanowisku pracy. Bardzo często wyższe stanowiska w firmie obejmują pracownicy z awansu wewnętrznego.

Przedsiębiorstwo nie posiada globalnej polityki mającej na celu udzielanie pierwszeństwa lokalnym mieszkańcom w procesie zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych.

Przez główne lokalizacje dla działalności spółek należy rozumieć lokalizacje, w których liczba zatrudnionych pracowników stanowi istotny udział w całkowitym zatrudnieniu.

Stanowiska zaliczane do wyższego kierownictwa w Grupie LOTOS to: dyrektor, główny księgowy, kierownik zakładu, pełnomocnik dyrektora generalnego, szef bazy paliw. W składzie wyższej kadry, w głównych lokalizacjach działalności Spółki, 82,19% zatrudnionych pracowników rekrutowało się w 2011 r. z lokalnej społeczności.

Relacja najniższego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w głównych lokalizacjach Grupy LOTOS w 2011 r.
Lokalizacja Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Grupie LOTOS [zł] Najniższe wynagrodzenie w Polsce* [zł] Relacja /2/ do /3/ [%]
/1/ /2/ /3/ /4/
Gdańsk 2.400 1.386 173
Kraków 4.477 1.386 323
Warszawa 5.373 1.386 388

* Źródło: opracowanie własne oraz: Dz. U. z 2007 r. Nr 171 poz.1209, M.P. z 2008 r. Nr 55 poz. 499, M.P. z 2009 r.
Nr 48 poz. 709, Link →

LOTOS Kolej, zatrudniając wyższą kadrę zarządzającą (stanowisko: dyrektor), kieruje się głównie argumentami merytorycznymi, wiedzą i predyspozycjami kandydatów na odpowiednie stanowiska. Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności rozważane są kandydatury z awansu wewnętrznego, w ramach spółki lub Grupy Kapitałowej LOTOS.

W składzie wyższej kadry zarządzającej w głównych lokalizacjach spółki 100% zatrudnionych rekrutowało się w 2011 r. z lokalnej społeczności.

Polityka płacowa LOTOS Kolej jest zgodna z obowiązującymi procedurami i dobrymi praktykami stosowanymi w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Główną i jedyną lokalizacją spółki jest terytorium Polski. LOTOS Kolej, oprócz siedziby w Gdańsku, posiada Wydziały w Zduńskiej Woli, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle oraz Dyspozyturę we Wrocławiu. W 2011 r. w LOTOS Kolej nie występowały różnice w poziomie wynagrodzeń ze względu na lokalizację.

Relacja najniższego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w głównych lokalizacjach LOTOS Kolej w 2011 r.
Minimalne wynagrodzenie w Polsce [zł] 1.386
Minimalna płaca zasadnicza w LOTOS Kolej [zł] 2.530
LOTOS Kolej / Polska [%] 182,54

LOTOS Oil prowadzi jednolitą politykę zatrudniania bez względu na lokalizację swoich Oddziałów. Zasady zatrudniania określone w dokumentach wewnętrznych nie przyznają specjalnych preferencji osobom pochodzącym z lokalnego rynku pracy. Przez lokalny rynek pracy spółka rozumie okolice w promieniu ok. 100 km od lokalizacji danego oddziału lub biura.

Analiza zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej (dyrektor, kierownik zakładu, szef biura) w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności gospodarczej (Oddział Gdańsk, Oddział Czechowice-Dziedzice, Oddział Jasło oraz Biuro Dystrybucji w Piotrkowie Trybunalskim) wykazała, że wskaźnik zatrudnienia osób z lokalnego rynku pracy wynosił w 2011 r. 100%. Wyższa kadra menadżerska zatrudniana jest zgodnie z wymaganiami i profilem danego stanowiska.

Relacja najniższego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w głównych lokalizacjach LOTOS Oil w 2011 r.
Minimalne wynagrodzenie w Polsce [zł] 1.386
Minimalna płaca zasadnicza w LOTOS Oil [zł] 2.298
LOTOS Oil / Polska [%] 166

W LOTOS Paliwa wybór pracowników i wyższej kadry kierowniczej (stanowiska: dyrektor, zastępca dyrektora, szef biura) oparty jest na wielu kryteriach. Ze względu na specyficzny charakter działalności spółki osoby na stanowiskach kierowniczych w różnych miejscach Polski zatrudniane są na podstawie aktualnego zapotrzebowania. W 2011 r. w LOTOS Paliwa nie występowały różnice w poziomie wynagrodzeń ze względu na lokalizację.

Relacja najniższego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w głównych lokalizacjach LOTOS Paliwa w 2011 r.
Minimalne wynagrodzenie w Polsce [zł] 1.386
Minimalna płaca zasadnicza w LOTOS Paliwa [zł] 2.760
LOTOS Paliwa / Polska [%] 199

LOTOS Asfalt prowadzi działalność w 3 głównych lokalizacjach: na południu Polski w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach oraz na północy kraju w Gdańsku. Tworząc nowe miejsca zatrudnienia, po spełnieniu wymogu posiadania wymaganych kompetencji, w pierwszej kolejności uwzględniane są osoby z rynku lokalnego (powiat prowadzonej działalności oraz sąsiadujące miasta do 100 km). Zasada ta jest brana pod uwagę także w przypadku osób rekrutowanych na stanowiska kierownicze. Stanowiska te w LOTOS Asfalt to: dyrektor, szef, kierownik, zastępca kierownika.

Proporcja zatrudnienia kadry kierowniczej, w stosunku do zatrudnionych z lokalnej społeczności, kształtowała się w 2011 r. w następujący sposób: w Jaśle z lokalnej społeczności rekrutowało się 78% kadry kierowniczej, w Gdańsku 82%, zaś w Czechowicach-Dziedzicach 100%.

Relacja najniższego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w głównych lokalizacjach LOTOS Asfalt w 2011 r.
Lokalizacja Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w LOTOS Asfalt [zł] Najniższe wynagrodzenie w Polsce* [zł] Relacja /2/ do /3/ [%]
/1/ /2/ /3/ /4/
Gdańsk 3.190 1.386 230
Czechowice 2.750 1.386 198
Jasło 1.500** 1.386 108

* Źródło: opracowanie własne oraz: Dz. U. z 2007 r. Nr 171 poz.1209, M.P. z 2008 r. Nr 55 poz. 499, M.P. z 2009 r.
Nr 48 poz. 709, Link →

** Najniższe wynagrodzenie w lokalizacji Jasło związane z podejmowaniem pracy po raz pierwszy na stanowiskach pomocniczych.

W spółce LOTOS Parafiny nie jest stosowana procedura zakładająca preferowanie przy zatrudnianiu osób ubiegających się o stanowiska wyższej kadry kierowniczej (dyrektorów, szefów biur, kierowników zakładów, kierowników komórek organizacyjnych) przedstawicieli lokalnej społeczności. Proporcje zatrudnienia wyższej kadry pochodzącej z lokalnego środowiska w głównych lokalizacjach działalności firmy przedstawiają się następująco: w Jaśle 100%, w Czechowicach 100% oraz w Krakowie 50%.

Relacja najniższego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w głównych lokalizacjach LOTOS Parafiny w 2011 r.
Lokalizacja Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w LOTOS Parafiny [zł] Najniższe wynagrodzenie w Polsce* [zł] Relacja /2/ do /3/ [%]
/1/ /2/ /3/ /4/
Czechowice 1.667 1.386 120
Jasło 1.967 1.386 142

* Źródło: opracowanie własne oraz: Dz. U. z 2007 r. Nr 171 poz.1209, M.P. z 2008 r. Nr 55 poz. 499, M.P. z 2009 r.
Nr 48 poz. 709, Link →

  

Zobacz także: