Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wpływ na społeczeństwo

Spółka wnosi wkład w sferę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyrównywania różnic społecznych, ochrony środowiska i ekologii.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS jest ukierunkowana na optymalne wykorzystanie zasobów i kompetencji organizacji na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla firmy i jej otoczenia. W celu zapewnienia jej skutecznej realizacji zawarte w strategii kwestie społeczne, środowiskowe, etyczne oraz wynikające z praw człowieka zostały zintegrowane z podstawową działalnością i strategią biznesową przedsiębiorstwa.

Celem Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze społecznej odpowiedzialności jest systemowe i aktywne podejście do problemów występujących w jej społecznym otoczeniu oraz powiązanie realizowanych celów biznesowych z istotnymi kwestiami społecznymi i środowiskowymi. Odpowiedzialność wobec społeczeństwa przejawia się prowadzeniem działalności produkcyjnej w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniający niedopuszczanie do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego w otoczeniu przedsiębiorstwa. 

Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności przyczynia się do:

 • umacniania pozycji grupy kapitałowej w otoczeniu konkurencyjnym,
 • wzrostu zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
 • właściwego identyfikowania i ograniczania ryzyka społecznego i środowiskowego w działalności organizacji,
 • przeciwdziałania istotnym problemom i wyzwaniom zidentyfikowanym w otoczeniu firmy.

Przy podejmowaniu decyzji w kwestiach biznesowych, podmioty grupy kapitałowej uwzględniają również swój pośredni wpływ na społeczności lokalne oraz na rozwój regionów kraju, w których prowadzą działalność. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialnych relacji z kontrahentami, w tym reprezentującymi małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniającymi ważne funkcje na lokalnych rynkach. Koncern stara się także aktywnie wpływać na jakość kształcenia zawodowego w odniesieniu do dyscyplin, które w najbliższych latach będą stanowiły o innowacyjnym i dynamicznym rozwoju nie tylko Grupy Kapitałowej LOTOS, ale i pozostałych przedsiębiorstw z branży.

Dobre wyniki finansowe, osiągnięte w 2011 r. dzięki wykorzystaniu większych zdolności instalacji Programu 10+, zwiększonemu przerobowi surowca oraz wzrostowi sprzedaży, pozwoliły zrealizować także założone na ten okres inwestycje na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę trudną sytuację na europejskich rynkach finansowych, mogącą skutkować pogorszeniem koniunktury gospodarczej na rynku polskim, oraz mając na celu realizację bezpiecznego rozwoju grupy kapitałowej, Grupa LOTOS rozpoczęła z początkiem 2012 r. realizację Programu Optymalnej Ekspansji. W ramach programu przewidziano uruchomienie szeregu projektów poprawiających efektywność funkcjonowania koncernu, m.in. w obszarze działalności sponsoringowej. Działania te mają przyczynić się do zapewnienia optymalnych i zrównoważonych warunków rozwoju, z uwzględnieniem pośredniego wpływu finansowego przedsiębiorstwa na jego interesariuszy.

Jowita Twardowska - wypowiedź

Dotychczasowe zaangażowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w istotne kwestie społeczne i środowiskowe, jak również skala i charakter wywieranego na wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy wpływu ekonomicznego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym wynikają ze Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2008-2012. W związku z dobiegającym końca okresem obowiązywania dokumentu, przyjętego przez Zarząd Grupy LOTOS w 2008 r., w 2011 r. rozpoczęto prace zmierzające do zweryfikowania przyjętych przed czterema laty celów w zakresie społecznego, środowiskowego i gospodarczego wpływu organizacji.

Do głównych przesłanek skłaniających do zaktualizowania dotychczasowej strategii należało przyjęcie przez organy Spółki strategii biznesowej na lata 2011-2015 wraz z kierunkami rozwoju do 2020 r. i wynikająca z tego potrzeba wsparcia kluczowych procesów biznesowych adekwatnymi działaniami z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również zakończenie inwestycji Programu 10+ i zidentyfikowane w toku jej realizacji nowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Znaczny okres obowiązywania dotychczasowej strategii spowodował także konieczność dokonania weryfikacji przyjętych założeń w oparciu o analizę efektywności i skuteczności podjętych w tym czasie działań w odniesieniu do wewnętrznych dokonań organizacji oraz zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Chcieliśmy także dostosować podejmowane przez nas działania do nowych trendów i kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Prace nad aktualizacją strategii rozpoczęliśmy w połowie 2011 r. Nasz system zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności zakłada, iż raz w roku poddajemy ocenie zrealizowane i planowane działania w tym obszarze podczas spotkania kadry zarządzającej całej grupy kapitałowej. Inicjatywa nosi nazwę „Dzień z CSR" i gromadzi około 90 menadżerów odpowiedzialnych za wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa. W połowie 2011 r. kadra przystąpiła do określenia celów kluczowych i operacyjnych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do nowej perspektywy, czyli lat 2012-2015. Cele te były następnie pogłębiane i wzbogacane podczas trwających 80 godzin warsztatów strategicznych z udziałem specjalistów grupy kapitałowej. Niezwykle ważne było dla nas przy tym poznanie oczekiwań zewnętrznych interesariuszy. Przeprowadziliśmy w tym celu serię badań opinii, a także sesję konsultacyjną z szeroką reprezentacją najważniejszych dla organizacji grup interesariuszy – przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji państwowej różnych szczebli, środowiska naukowego i biznesowego.

Uzyskane w toku konsultacji informacje pozwoliły nam lepiej poznać wyzwania i problemy, jakie występują w społecznym otoczeniu firmy. Jednocześnie staraliśmy się interesariuszom przedstawić uwarunkowania naszej działalności biznesowej i wynikające z nich możliwości finansowe i organizacyjne w odniesieniu do kluczowych kwestii społecznych i środowiskowych. Dzięki uwzględnieniu w toku naszych prac obu wymienionych perspektyw liczymy, że strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do roku 2015 przyczyni się do optymalnego wykorzystania kompetencji firmy, dzięki którym możemy skutecznie odpowiadać na potrzeby otoczenia.

Jowita Twardowska – Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa
Grupa LOTOS 2009 r. 2010 r. 2011 r.
      tys. zł
Dotacje otrzymane 5.908 - 5.206
Dotacje rozliczone - - 433
Wartość bilansowa dotacji na koniec roku 1 25.276 25.275 23.580
Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 r. 2010 r. 2011 r.
      tys. zł
Dotacje otrzymane 5.908 791 7.431
Dotacje rozliczone 744 1.122 1.654
Wartość bilansowa dotacji na koniec roku 2 40.343 40.012 39.321

1 Nieodpłatnie otrzymane licencje.
2 W tym głównie nieodpłatnie otrzymane licencje oraz dotacje z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.

Grupa Kapitałowa LOTOS w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 r. dokonała odpisu z tytułu utraty wartości nakładów, w tym nieodpłatnie otrzymanych licencji w kwocie 6.468 tys. zł (opisane w Nocie 17 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. Link→). 

W okresie do 30 kwietnia 2011 r. Grupa LOTOS była beneficjentem ulg państwowych, wspierających stosowanie biokomponentów, realizowanych w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej w formie tzw. ulgi biokomponentowej, wynikającej z następujących aktów prawnych:

- Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz.11 z późn. zm.) - art. 89 ust. 1 pkt 3, 7, 8;

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 228) - § 11;

- Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) - art. 37h.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, zatwierdzonymi decyzją (notyfikacją) Komisji Europejskiej, polskie władze w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej stosowały dwa mechanizmy wsparcia finansowego: obniżkę podatku akcyzowego i zwolnienie z opłaty paliwowej. Pomoc publiczna wynikająca ze wspomnianych przepisów została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej nr N 57/08 z 18 września 2009 r. w sprawie zezwolenia na pomoc operacyjną państwa w zakresie biopaliw. Zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ulgi biokomponentowej wygasła 30 kwietnia 2011 r.

W okresie do 30 kwietnia 2011 r. Grupa Kapitałowa LOTOS (spółka LOTOS Biopaliwa) była beneficjentem ulgi z tytułu produkcji biokomponentów, która wynikała z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 t.j.) – art. 19a.  Pomoc publiczna wynikająca z przytoczonych przepisów została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej nr N 57/08 z 18 września 2009 r. w sprawie zezwolenia na pomoc operacyjną państwa w zakresie biopaliw. Ulga umożliwiała producentom biopaliw odliczanie od należnego podatku dochodowego kwoty stanowiącej maksymalnie 19% nadwyżki wartości wytworzonych biopaliw nad wartością wytworzonych paliw ciekłych o tej samej wartości kalorycznej, obliczonych według cen średnich. Zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie ulgi wygasła 30 kwietnia 2011 r. Nierozliczona kwota ulgi jest rozliczana w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych.

LOTOS Asfalt prowadzi działalność na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na podstawie Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 r. Zezwolenie zostało udzielone do 15 listopada 2017 r. W związku z inwestycją realizowaną na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, polegającej na możliwości pomniejszenia należnego podatku dochodowego o kwotę nie przekraczającą 50% poniesionych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nakładów inwestycyjnych.