Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Różnorodność i równość szans

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zapis: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”. Grupa LOTOS, jako spółka giełdowa podziela przekonanie o tym, że różnorodność w zatrudnieniu może być czynnikiem zwiększającym konkurencyjność firmy i wzmacniającym szanse jej rozwoju. Zróżnicowanie ze względu na płeć nie zawsze jednak może być kluczowym czynnikiem podejmowania decyzji kadrowych. Dzieje się tak w przypadku branży reprezentowanej przez Grupę LOTOS. Spółka zarządza rafinerią w Gdańsku. Specyfika działalności przedsiębiorstwa powoduje, iż wiele z zatrudnionych osób to inżynierowie, specjaliści technologii wydobycia i przerobu węglowodorów. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie w tym segmencie gospodarki dominują mężczyźni. Potwierdza to także ich przewaga wśród studentów kierunków inżynieryjnych w kraju. Tendencja ta jest widoczna w strukturze zatrudnienia w koncernie. Kobiety są liczniej reprezentowane w sferze administracji, ustępując liczbowo miejsca mężczyznom w sferze produkcji i technologii. Dzieje się tak, mimo stosowania polityki równych szans w procesie rekrutacji.

Skład organów nadzorczych oraz zarządzających Grupy LOTOS według podziału ze względu na kryterium wieku i płci przedstawiają zaprezentowane poniżej zestawienia.

Wyszczególnienie

Razem

31.12.2011 r.

Udział procentowy
do 30 lat    
Rada Nadzorcza 0 0
30 - 50 lat    
Rada Nadzorcza 5 83,33
powyżej 50 lat    
Rada Nadzorcza 1 16,67

 

Kategoria Liczebność Procent ogółu

do 30 lat
   
Zarząd 0 0,00
Kadra kierownicza wyższego szczebla 0 0,00
Kadra kierownicza niższego szczebla 2 0,15
Administracja 76 5,72
Produkcja 117 8,80
Razem: 195 14,67

30 - 50 lat
   
Zarząd 1 0,08
Kadra kierownicza wyższego szczebla 28 2,11
Kadra kierownicza niższego szczebla 83 6,25
Administracja 365 27,46
Produkcja 285 21,44
Razem: 762 57,34
powyżej 50 lat    
Zarząd 3 0,23
Kadra kierownicza wyższego szczebla 13 0,98
Kadra kierownicza niższego szczebla 41 3,09
Administracja 166 12,49
Produkcja 149 11,21
Razem: 372 27,99

  

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego w Grupie LOTOS stanowiska przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia zasadnicze wg płci w Grupie LOTOS
stan na 31.12. 2011 r.
Kategoria zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do podstawowego wynagrodzenia kobiet
Liczebność Minimalne wynagrodzenie zasadnicze Liczebność Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
Rada Nadzorcza 1 3.454 5 3.454 100%
Zarząd 0 - 4 20.728 -
Kadra kierownicza wyższego szczebla 7 17.000 34 13.063 77%
Kadra kierownicza niższego szczebla 41 5.748 85 7.000 122%
Administracja 355 2.400 252 3.490 145%
Produkcja 1 3.818 550 3.000 79%
Relacja wynagrodzenia minimalnego:   2.400   3.000 125%


Grupa LOTOS stara się oferować pracownikom atrakcyjne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie firma musi uwzględniać specyfikę danego rynku pracy oraz wewnętrzne uwarunkowania Spółki. W 2011 r. relacja minimalnego wynagrodzenia zasadniczego kobiet i mężczyzn wynosiła 125%, z korzyścią dla mężczyzn. Największe dysproporcje występują w Centrum Finansowo-Księgowym. Jest to samofinansująca się jednostka w obszarze administracji, która musi uwzględniać wpływ kosztów pracy na swoją rentowność. W 2011 r. w Centrum Finansowo-Księgowym zatrudniono kilka nowych pracownic na stanowisko młodszego księgowego - na zastępstwa w związku z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi. Stanowiska te wiążą się z niższymi wymaganiami kompetencyjnymi, niższym wykształceniem, a przez to i niższym wynagrodzeniem. Czasowe umowy o pracę „na zastępstwo" są przyczyną niższych wynagrodzeń kobiet w obszarze administracji.