Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Zachowania antykonkurencyjne

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W 2011 r. Grupa LOTOS była stroną postanowienia antymonopolowego Prezesa UOKiK z 21 marca 2005 r. w związku z podejrzeniem zawarcia przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku oraz Grupę LOTOS S.A. w Gdańsku porozumienia w sprawie jednoczesnego zakończenia produkcji i dystrybucji benzyny uniwersalnej U95 opisanego szerzej w Raporcie Rocznym 2010 Link →.  W dniu 11 lutego 2011 r. sąd opublikował wyrok oddalający apelację Grupy LOTOS i PKN ORLEN. W dniu 10 marca 2011 r. Spółka zapłaciła zobowiązanie wynikające z wyroku z 11 lutego 2011 r. w kwocie 1.000 tys. zł, wykorzystując utworzoną wcześniej rezerwę. W dniu 30 maja 2011 r. Grupa LOTOS złożyła skargę kasacyjną od wyroku, w której zaskarżyła w całości wyrok i wniosła o jego uchylenie. Również w tym dniu wpłynęła skarga kasacyjna PKN ORLEN. W dniu 17 czerwca 2011 r. wpłynęła odpowiedź na skargę kasacyjną Grupy LOTOS, w której Prezes UOKiK wniósł o odrzucenie skargi i zasądzenie kosztów procesowych na rzecz UOKiK. W dniu 2 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych. Sprawa została zakończona.

Ponadto, w 2011 r.  Grupa LOTOS była stroną postanowienia  opisanego szerzej w Raporcie Rocznym 2010 Link →, w którym pozwem z 18 maja 2001 r. PETROECCO JV Sp. z o.o. wniosła powództwo o zasądzenie od Spółki kwoty 6.975 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi od 1 maja 1999 r. tytułem odszkodowania za szkodę doznaną na skutek stosowanych przez Spółkę praktyk monopolistycznych, polegających na sprzedaży olejów bazowych BS w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych odbiorców poprzez realizowanie ich zamówień w zakresie nieproporcjonalnie większym niż zamówień PETROECCO JV Sp. z o.o. Stosowanie przez Spółkę zarzuconych jej praktyk monopolistycznych stwierdzone zostało decyzją Urzędu Antymonopolowego z 26 września 1996 r., którą Urząd nakazał Spółce ich zaniechanie. W 2011 r. postępowanie obejmowało następujące zdarzenia: Grupa LOTOS 16 maja 2011 r. wysłała odpowiedź na wezwanie do złożenia oświadczenia dotyczącego podtrzymania wniosku dowodowego z opinii biegłego oraz do uiszczenia zaliczki na poczet opinii w kwocie 23 tys. zł. W dniu 18 maja 2011 r. wpłynęło pismo procesowe PETROECCO JV Sp. z o.o., w którym podtrzymano dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie. W dniu 14 marca 2012 r. wpłynęła opinia Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, do którego Grupa LOTOS ustosunkowała się 28 marca 2012 r. W dniu 22 marca 2012 r. wpłynęło pismo procesowe PETROECCO JV Sp. z o.o. Sprawa jest w toku.

W 2011 r. spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie płaciły istotnych kar i nie nałożono na nie istotnych niepieniężnych sankcji w związku z niedostosowaniem się do obowiązującego prawa i regulacji. Jednakże w latach 2010-2011, w tym przedmiocie, toczyło się postępowanie opisane powyżej, a 10 marca 2011 r. Grupa LOTOS zapłaciła zobowiązanie wynikające z wyroku z 11 lutego 2011 r. w kwocie 1.000 tys. zł, wykorzystując utworzoną wcześniej rezerwę.