Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Emisje

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS w swej działalności nie wykorzystuje ani nie emituje substancji niszczących warstwę ozonową.
Zaobserwowany w latach 2010-2011 wzrost emisji dwutlenku węgla spowodowany był stopniowym oddawaniem do użytku nowych instalacji, wybudowanych na potrzeby rafinerii w Gdańsku w ramach realizacji strategicznych inwestycji Programu 10+. Celem tego działania było zwiększenie zdolności produkcyjnych przerobu ropy z 6 mln ton do 10,5 mln ton na rok oraz zwiększenie głębokości przerobu ropy naftowej. Dane obrazujące w sposób porównawczy poziom wykorzystania surowców przez rafinerię w Gdańsku przedstawiono poniżej. Przy kalkulacji wielkości emisji korzystano z referencyjnego wskaźnika emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii energetycznej (wskaźnik podany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).   

Całkowita bezpośrednia i pośrednia ilość emisji gazów cieplarnianych w Grupie LOTOS wg wagi
Emisja bezpośrednia [tys. ton/rok]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
CO2 1.121 1.607 2.045
Emisja pośrednia* [tys. ton/rok]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
CO2 225 285 365

* Emisja pośrednia pochodzi z zakupu energii przez Grupę LOTOS.

  

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza w Grupie LOTOS wg rodzaju i wagi
Emisja [tys. ton/rok]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Emisja SO2 4.170 4.758 5.708
wartość dopuszczalna SO2 6.470 6.470 7.137
Emisja NO2 1.132 1.315 1.620
wartość dopuszczalna NO2 2.405 2.475 2.650
Emisja pyłu 220 260 344
wartość dopuszczalna pyłu 521 538 556

  

Surowce i materiały wykorzystane przez Grupę LOTOS
Przerób ropy naftowej [tony]
Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Ropa razem 5.461.540 8.095.655 9.163.836
Surowce i komponenty 1.699.034 844.327 1.062.156
Dodatki uszlachetniające 2.229 2.010 2.254

W latach 2012-2013 wpływ na środowisko zarówno pojedynczych procesów, jak i rafinerii jako całości, będzie ograniczany poprzez realizację następujących inwestycji:

 • odzyskiwanie i wykorzystywanie gazów zrzutowych kierowanych na pochodnie,
 • wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji wodoru,
 • wprowadzenie gazu ziemnego do systemu energetycznego Grupy LOTOS,
 • wymianę pieców technologicznych w instalacjach hydrorafinacji lekkich destylatów oraz ekstrakcji furfurolem.

Pierwsze mierzalne efekty zostaną zaprezentowane przez Spółkę w 2012 r.