Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wydatki na ochronę środowiska

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Skalę podejmowanych inicjatyw potwierdzają wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska zrealizowane w ostatnich latach przez Grupę LOTOS, a także wszystkie pozostałe spółki grupy kapitałowej. 

W latach objętych społecznym raportowaniem, czyli od 2006 r. do 2011 r. Grupa Kapitałowa LOTOS przeznaczyła na inwestycje proekologiczne 652.637 tys. zł. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska poniesione przez grupę kapitałową w tym samym czasie wyniosły 28.373 tys. zł.

Wydatki i inwestycje w ochronę środowiska
Grupa Kapitałowa LOTOS
Nakłady [tys. zł]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Inwestycje ogółem 2.495.553 759.510 296.699
Inwestycje proekologiczne 153.893 33.648 34.709
Wydatki na ochronę środowiska*     37.534

* Bez kosztów inwestycji i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

  

Grupa LOTOS
Nakłady [tys. zł]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Inwestycje ogółem 2.271.034 587.610 78.000
Inwestycje proekologiczne 138.818 16.812 12.116
Wydatki na ochronę środowiska*     22.981

* Bez kosztów inwestycji i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

  

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Grupa Kapitałowa LOTOS
Emisja [tys. zł]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Emisja do powietrza 3.576 4.306 4.805
Pobór wody 288 245 210
Odprowadzanie ścieków 401 528 487
Składowanie odpadów 5 2 0
Razem 4.270 5.081 5.502

 

Grupa LOTOS
Emisja [tys. zł]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Emisja do powietrza 3.089 3.817 4.268
Pobór wody 211 160 144
Odprowadzanie ścieków 260 306 313
Razem 3.560 4.283 4.725

  

Wojciech Blew - wypowiedź

Grupa Kapitałowa LOTOS, zajmując pozycję jednego z liderów na polskim rynku, dąży do tego, aby być postrzeganą jako najlepsza firma naftowa działająca w rejonie Morza Bałtyckiego, oceniana przez pryzmat jakości produktów, obsługi klienta i profesjonalnego zarządzania. Utrzymanie pozycji lidera jest nierozerwalnie związane z respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnoszących się do racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, jak również minimalizowania oddziaływania wszystkich spółek grupy kapitałowej na środowisko naturalne. Przejawem respektowania zasad zrównoważonego rozwoju jest nasza stała troska – już na etapie projektowania i dalej budowy, i eksploatacji jednostek produkcyjnych – o stosowanie nowoczesnych technologii, posiadających rozwiązania techniczne minimalizujące emisję zanieczyszczeń poprzez wybór procesów materiało- i energooszczędnych, o niskim zużyciu energii elektrycznej, wody i surowców pochodzących z zasobów nieodnawialnych.

Instalacje wyposażone są w odpowiednie wielowarstwowe zabezpieczenia przed awarią: systemy alarmowe, najnowocześniejsze w świecie rozproszone sterowanie komputerowe, z elementami optymalizacji procesów oraz możliwością natychmiastowego blokowania rozwoju zdarzeń, które mogłyby być niebezpieczne dla maszyn i urządzeń oraz dla środowiska. Ryzyko zaistnienia awarii zostało przez nas zakwalifikowane jako jedno z kluczowych, przez co w swojej codziennej działalności dużą wagę przywiązujemy m.in. do prewencji. Prowadzimy badania diagnozujące stan urządzeń, organizujemy regularne szkolenia i ćwiczenia praktycznego reagowania na awarie itp. W przypadku wystąpienia awarii dokonywana jest jej dokładna analiza. Zdarzenie omawiane jest podczas bieżących szkoleń, w celu zapobiegania ponownemu jego wystąpieniu.

Stosowany system monitoringu umożliwia ciągłą kontrolę przebiegu procesów produkcyjnych oraz ich wpływu na otoczenie. Pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń do powietrza pozwalają na szybką reakcję w sytuacji osiągania niekorzystnego trendu wzrostu mierników oddziaływania rafinerii na środowisko. Stale prowadzimy kontrolę poboru wód oraz jakości odprowadzanych, oczyszczonych ścieków, co pozwala na właściwą ocenę ich oddziaływania na wody odbiorników. Dane o emisjach, zawarte w tegorocznym raporcie (wykonanie 2011 roku) dobitnie wskazują, w jaki sposób realizując Program 10+, zastosowaliśmy podstawową zasadę zrównoważonego rozwoju tj. zasadę decouplingu, polegającą na nieproporcjonalnie niższym wzroście obciążeń środowiskowych w stosunku do notowanego wzrostu przerobowości. Osiągnięte stopnie odzysku wód (ponad 45%), czy odpadów (ponad 90%) potwierdzają, że polityka proekologiczna jest dla nas priorytetem.

Pomimo braku zatwierdzonych przepisów prawnych, Grupa LOTOS monitoruje emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw, począwszy od wydobycia, poprzez przerób w instalacjach technologicznych aż po logistykę paliw do końcowego odbiorcy. Obliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia realizowane są dla paliw silnikowych: LPG, benzyn oraz olejów napędowych. Obliczoną dla poszczególnych paliw emisję GHG (ang. greenhouse gas) przedstawia się w wymiarze jednostkowym, tj. według CO2eq/ MJ energii zawartej w paliwie. Podstawowym celem działań w tym zakresie jest redukcja emisji GHG o 6% do 2020 roku dzięki zastosowaniu metod efektywnego wykorzystywania energii.

Uruchomione w 2011 roku pozostałe instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ pozwoliły na zwiększenie elastyczności rafinerii w zakresie przerobu różnych gatunków ropy. Dzięki temu dywersyfikacja zakupu ropy umożliwia również jak najbardziej efektywny ekonomicznie przerób, np. ropy ciężkie przerabiane są, gdy zapotrzebowanie na komponenty asfaltowe rośnie, ale jednocześnie na drugim ciągu destylacji można przerabiać ropy lekkie przeznaczone do produkcji paliw i baz olejowych. Nowo uruchomiona instalacja hydrokrakingu MHC dostarczyła nam nowy strumień tzw. frakcji parafinowej, która docelowo była rozpatrywana jako produkt handlowy. Dzięki działaniom optymalizacyjnym, frakcja ta obecnie w całości jest zagospodarowana wewnątrz rafinerii, przyczyniając się do zwiększenia puli paliw silnikowych oraz do zwiększenia produkcji olejów bazowych. Znajduje to swoje bezpośrednie odzwierciedlenie we wzroście efektywności bloku olejowego. Pod koniec 2011 roku przeprowadziliśmy próbę technologiczną destylacji próżniowej czystej frakcji parafinowej, której wstępne rezultaty dają realną szansę produkcji wysokiej jakości tzw. baz grupy II. Grupa II charakteryzuje się niską zawartością siarki (poniżej 0,03%), co umożliwia zastosowanie jej jako bazy do produkcji nowoczesnych środków smarowych.

Dużą wagę przywiązujemy również do jakości naszych produktów, uznając, że ich użycie znajduje swoje odzwierciedlenie we wtórnym oddziaływaniu na środowisko w miejscu ich zastosowania. Nasze paliwa mają bardzo niską zawartość siarki. Zawierają pakiety dodatków uszlachetniających, czyli specjalnie dobranych mieszanek skomplikowanych związków chemicznych, polepszających właściwości o istotnym znaczeniu dla ekologii. Poprawiają one spalanie, chronią silniki przed zanieczyszczeniami itp., co potwierdzono badaniami w renomowanych europejskich laboratoriach.

W produkcji benzyn i olejów napędowych stosowane są biokomponenty, których produkcja opiera się na surowcach ze źródeł odnawialnych. Wszystkie nasze wyroby posiadają Karty Charakterystyki, sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (tzw. rozporządzenie REACH). Zamieszczone w kartach informacje ostrzegają użytkowników – tam gdzie zachodzi taka konieczność – o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie stosowanie danego produktu.

Wojciech Blew
– Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Grupy LOTOS