Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Ograniczanie wpływu na środowisko

Metody efektywnego wykorzystywania energii pozwolą zredukować emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw o 6% do 2020 roku.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Strategia na lata 2011-2015 zakłada, w trosce o ograniczenie uciążliwości dla środowiska, wdrażanie przez koncern wyłącznie technologii przyjaznych środowisku, opartych na najlepszych dostępnych rozwiązaniach charakteryzujących się niską emisyjnością i wysoką efektywnością procesów produkcyjnych. Celem spełnienia obecnych i zapowiadanych zmian w przepisach prawa środowiskowego, do rafinerii Grupy LOTOS zostanie doprowadzony wysokociśnieniowy gaz ziemny, który będzie jednym z podstawowych paliw pokrywających zapotrzebowanie energetyczne rafinerii.

Strategia koncernu wraz z kierunkami zmian nakreślonymi do 2020 r. uwzględnia także zmiany zachodzące w prawie środowiskowym zarówno krajowym, jak i europejskim. To one wytyczają generalny kierunek przeobrażeń w branży, wpływając na istotne zmniejszenie oddziaływania przemysłu na środowisko poprzez ograniczenia emisji CO2, SO2, tlenków azotu i pyłów zarówno w procesie wytwarzania, jak i użytkowania produktów.

We współpracy z władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, realizowanych jest wiele działań zmierzających do zmniejszenia oddziaływania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS na otoczenie.

W przypadku kluczowego zakładu produkcyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS, jakim jest rafineria w Gdańsku, minimalizacja niekorzystnego wpływu osiągana jest poprzez:

 • stały monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i wód oraz stężeń węglowodorów wokół firmy, pozwalający na szybką reakcję w sytuacji osiągania niekorzystnych tendencji wzrostu mierników oddziaływania rafinerii na otoczenie,
 • wprowadzanie do środowiska ścieków o jakości w pełni dostosowanej do wymagań prawnych dzięki trójstopniowej oczyszczalni ścieków,
 • wykorzystywanie ścieków oczyszczonych do produkcji wody gospodarczej,
 • wykorzystanie kondensatu do produkcji wody kotłowej,
 • prowadzenie szczegółowego nadzoru nad gospodarką odpadami,
 • stosowanie urządzeń ochronnych środowiska takich, jak:
  • system podwójnych uszczelnień zainstalowanych w zbiornikach z dachami pływającymi,
  • zhermetyzowanie wszystkich instalacji technologicznych oraz podłączenie do systemu zrzutów awaryjnych, gdzie węglowodory spalane są w pochodniach,
  • prowadzenie napełniania autocystern oraz cystern kolejowych z zastosowaniem systemu hermetyzacji i odzysku par.
 •