Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Polityka środowiskowa

Celem jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska w miejscu ich stosowania.

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Działalnością podstawową Grupy Kapitałowej LOTOS jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, pogłębiony przerób surowca w kierunku produkcji paliw oraz handel wysokomarżowymi produktami naftowymi. Grupa Kapitałowa LOTOS zgodnie z deklaracją zawartą w misji przedsiębiorstwa, dąży do prowadzenia i rozwoju swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedsiębiorstwo, będąc świadome skali i charakteru swojego oddziaływania zadeklarowało przestrzeganie norm uznanych na arenie międzynarodowej, jako pozytywnie wyróżniające firmy charakteryzujące się aktywnym podejściem do zarządzania swoim wpływem na środowisko. Potwierdzeniem tego jest publiczne poparcie i zobowiązanie do stosowania w działalności zasad określonych przez największą na świecie organizację propagującą idee odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, tj. United Nations Global Compact. Grupa LOTOS, jako czlonek społeczności tej organizacji deklaruje, iż w swojej polityce środowiskowej postępuje zgodnie z zasadami:

 1. prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
 2. podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
 3. stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii.

Tereny, na których zlokalizowane są zakłady produkcyjne grupy kapitałowej, nie są terenami podlegającymi ochronie ze względu na wartości przyrodnicze i oddziaływanie na równowagę biologiczną. Mimo to zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się w sposób zrównoważony, zgodny z „najlepszymi dostępnymi praktykami”, ukierunkowanymi na:

 • dotrzymywanie standardów jakości środowiska,
 • dotrzymywanie standardów emisyjnych,
 • zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej,
 • zapewnienie efektywnej gospodarki energetycznej,
 • zapewnienie bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi,
 • zabezpieczenie środowiska przed skutkami awarii przemysłowej.

Wynika to z polityki środowiskowej przedsiębiorstwa, która jest ukierunkowana na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia mediów i surowców, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zagospodarowanie odpadów, a także bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w działalności oznacza również wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska w miejscu ich stosowania.

W ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania Grupa LOTOS realizuje i rozwija działania wynikające z wymagań systemu zarządzania środowiskowego. Zakłada on funkcjonowanie procedur dotyczących identyfikacji aspektów środowiskowych na wszystkich etapach działalności Spółki, określania celów i zadań środowiskowych, gospodarowania odpadami oraz monitorowania procesów i działań mających wpływ na środowisko. Określany jest szczegółowy plan monitorowania środowiskowego we wszystkich obszarach działalności. W przypadku stwierdzenia odchyleń od założonych parametrów inicjowane są odpowiednie działania korygujące, zaś w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia środowiskowego podejmowane są działania zapobiegawcze. 

Zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska w Grupie LOTOS zajmuje się wyspecjalizowana komórka organizacyjna. Poza monitorowaniem sposobu i zakresu oddziaływania na środowisko obiektów produkcyjnych Spółki w Gdańsku oraz analizą w aspekcie zgodności ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, odprowadzanych ścieków i wód, czy emisji hałasu, jej zadaniem jest również koordynowanie działań zmierzających do przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych oraz wyznaczanie standardów dotyczących prowadzonej działalności środowiskowej w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Zagadnienia związane z działalnością Spółki wymagają również monitorowania emisji CO2 i prowadzenia działań w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami (SHE) tych emisji. Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 z instalacji Grupy LOTOS objętych SHE przebiega bez zastrzeżeń, o czym świadczy coroczna pozytywna ocena przeprowadzona przez licencjonowanego weryfikatora - światowego lidera usług certyfikacyjnych.

Spółka przykłada także znaczną wagę do podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzną przybliżana jest problematyka ochrony środowiska, rozumiana jako działania indywidualne, zakładowe, regionalne oraz globalne. Grupa LOTOS, we współpracy z partnerami podejmuje szereg działań proekologicznych, wpływających na kształtowanie - w odniesieniu do ochrony środowiska - pożądanych postaw społecznych.