Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Bezpieczeństwo pracowników własnych i kontraktorów należy do priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS. Szczególnie wysoką rangę nadaje się działaniom mającym na celu utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zminimalizowanie występujących zagrożeń, obniżanie wypadkowości oraz podnoszenie świadomości pracowników i kultury bezpiecznej pracy. Dzięki temu firma cieszy się renomą pracodawcy oferującego bezpieczne, odpowiednio wyposażone i dobrze zorganizowane stanowiska pracy.

Grupa Kapitałowa LOTOS wywiązuje się ze wszystkich obligatoryjnych zobowiązań dotyczących sfery bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowo-technicznego. Działania obowiązkowe, realizowane w sferze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w Grupie Kapitałowej LOTOS, to m.in.:

 • kontrole i przeglądy stanowisk pracy,
 • audity,
 • funkcjonowanie Komisji BHP,
 • współpraca ze społeczną inspekcją pracy, lekarzem sprawującym opiekę medyczną nad pracownikami, jednostkami zewnętrznymi,
 • szkolenia BHP i przeciwpożarowe,
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy, m.in. czynników chemicznych, biologicznych, hałasu, atmosfer wybuchowych,
 • przystosowanie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami prawa i ergonomii,
 • zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wyposażenie w odzież ochronną i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, z uwzględnieniem psychofizycznych możliwości pracowników,
 • stosowanie rozwiązań systemowych, a nie akcyjnych, celem wyeliminowania zauważanych nieprawidłowości, przyczyn wypadków przy pracy, sytuacji niebezpiecznych itp.,
 • zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
Jarosław Jóźwiak - wypowiedź

Naczelna zasada bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej LOTOS brzmi: żadna praca nie jest na tyle ważna i pilna, żeby nie można jej było wykonać bezpiecznie. I dotyczy to nie tylko pracowników firmy, ale wszystkich, którzy pracują na terenie rafinerii i pozostałych zakładów produkcyjnych. Jeszcze przez wiele lat czeka nas budowanie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. Grupa LOTOS wychodzi z założenia, że pracownik bezpieczny, to pracownik świadomy, który zdaje sobie sprawę z konsekwencji swojego postępowania, ale i umie wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe. Projektując i wdrażając różne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, korzystamy między innymi z wiedzy i doświadczenia pracowników zakładu, a także śledzimy to, co dzieje się w branży rafineryjnej na całym świecie. Korzystamy z doświadczeń innych firm. Jeśli w jakimś zakładzie chemicznym wydarzy się wypadek, to zapoznajemy się z jego przyczynami i analizujemy, czy my w tym zakresie jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Pomimo że sami ustawiamy sobie wysoko poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa pracy, cieszy fakt, że doceniają nas zarówno firmy ubezpieczeniowe, audytorzy zewnętrzni, jak i instytucje państwowe. Prowadzone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zostały w 2011 roku docenione przez Państwową Inspekcję Pracy, która przyznała Grupie LOTOS nagrodę pomorskiego i następnie ogólnopolskiego etapu konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, efektem czego było wpisanie Spółki na tzw. Złotą Listę Pracodawców. To wyróżnienie zachęca do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy z czynnym udziałem pracowników grupy kapitałowej. Musimy też reagować na zmieniające się regulacje prawne. Pomysłów na „ciekawe BHP” nam nie brakuje. Oczywiście, mogą być one zrealizowane tylko przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników. Nadal będziemy dążyć do tego, aby pracownicy grupy kapitałowej, wykonawcy oraz goście czuli się tutaj bezpiecznie i komfortowo, żeby pamiętali o swoim zdrowiu i z entuzjazmem uczestniczyli w naszych inicjatywach edukacyjnych i szkoleniach, a także zgłaszali nam swoje problemy, które staramy się rozwiązywać. To nasz obowiązek, po to przecież jesteśmy.

Jarosław Jóźwiak
– Szef Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje szeroko zakrojone działania, mające na celu:

 • zapewnienie właściwej organizacji środowiska pracy,
 • systematyczne wykonywanie badań środowiskowych,
 • stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń procesowo-technicznych i zdrowotnych,
 • doskonalenie systemu identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka w układzie człowiek–maszyna–otoczenie,
 • prowadzenie systematycznej działalności doradczo-nadzorczo-kontrolnej,
 • organizowanie praktycznych szkoleń i warsztatów tematycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • współpracę z organami państwowymi, organizacjami krajowymi i jednostkami badawczo-naukowymi,
 • wymianę doświadczeń ze współpracującymi zakładami przemysłu chemicznego w Polsce,
 • podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników wpływające na wzrost kultury bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie wspomniane elementy stanowią priorytet działalności w obszarze bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia. Kładzenie dużego nacisku, zwłaszcza na sferę zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w budowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy, jest zadaniem do realizacji w najbliższych latach. 

Świadomość bezpieczeństwa u pracowników kształtowana jest poprzez:

 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • popularyzację zagadnień BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia,
 • zachęcanie do aktywnego współuczestnictwa w kreowaniu i wdrażaniu korporacyjnej polityki bezpieczeństwa pracy,
 • organizację akcji informacyjnych, konkursów wiedzy prowadzonych w zachęcającej i przyjaznej formie.

Spółka w równym stopniu przykłada wagę do bezpieczeństwa gości i wykonawców na terenie zakładów. Do wykonawców reprezentujących firmy zewnętrzne adresowane są m.in. następujące działania:

 • posiadają oni dostęp do elektronicznego portalu dystrybucji standardów i wymagań BHP i przeciwpożarowych oraz otrzymują „Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS”,
 • przed wejściem na teren rafinerii otrzymują broszurę „Ogólne zasady bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS”,
 • przed rozpoczęciem prac przechodzą szkolenie z wewnętrznych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie i prawidłowego wykonywania prac, 
 • podlegają systematycznej ocenie pod kątem spełniania ustalonych wewnętrznych wymogów BHP,
 • uczestniczą w spotkaniach z pracownikami grupy kapitałowej, mających na celu m.in. wdrażanie wewnętrznych standardów bezpieczeństwa pracy czy omawianie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości.
 •  

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z przepisami prawa Grupa LOTOS, jako pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników, powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawiciele pracodawcy, tacy jak pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz przedstawiciele pracowników, w tym Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy i przedstawiciele związków zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel pracodawcy, czyli Pełnomocnik ds. Przedstawicielstwa Pracowniczego, a wiceprzewodniczącym – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Komisja reprezentuje interesy wszystkich pracowników, bez względu na ich przynależność do zakładowych organizacji związkowych.
Zadaniem komisji jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas posiedzeń komisji pracodawca realizuje również obowiązek konsultacyjny w zakresie BHP z pracownikami lub ich przedstawicielami. Posiedzenia te odbywają się w godzinach pracy. W przypadkach uzgodnionych z pracodawcą, komisja korzysta z ekspertyz i opinii specjalistów spoza zakładu pracy, wykonanych na koszt pracodawcy.

W 2011 r. w Grupie LOTOS, w ramach komisji BHP dokonano przeglądu warunków pracy na nalewakach bramowych oraz omawiano tematy dotyczące m.in.:

 • zasad postępowania przy wykonywaniu prac w oparciu o pisemne zezwolenia, wytyczne bezpieczeństwa pracy wewnątrz zbiorników i aparatów, zabezpieczenia przeciwpożarowe prac niebezpiecznych pożarowo, 
 • monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • planu poprawy warunków pracy w 2012 r.,
 • zasad użytkowania oraz gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej,
 • zgłaszania oraz badania zdarzeń wypadkowych,
 • instrukcji w sprawie badań lekarskich.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały także uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi. Treści te są zawarte m.in. w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Grupy LOTOS. Poza powołaniem Komisji BHP, pracodawca prowadzi konsultacje w sprawie osobistego sprzętu ochronnego, przedstawiciele pracowników biorą udział w kontrolach i audytach oraz dochodzeniach dotyczących wypadków, mają możliwość składania skarg, a także inicjują przeprowadzanie okresowych inspekcji.

W firmie działają Społeczni Inspektorzy Pracy. W 2008 r. w Grupie LOTOS został w drodze wyborów powołany zespół społecznych inspektorów pracy, którzy pełnili swoje funkcje przez okres czteroletniej kadencji, zakończonej 31 stycznia 2012 r. Po wyborze, zgodnie z wnioskiem 6 zakładowych organizacji związkowych, na czas pełnienia funkcji zakładowy Społeczny Inspektor Pracy został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy zawodowej. Ta decyzja pracodawcy pozwoliła reprezentantowi załogi na lepsze sprawowanie społecznego nadzoru, zwłaszcza w zakresie BHP. W połowie kadencji zakładowy Społeczny Inspektor Pracy otrzymał od Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku nagrodę za szczególną aktywność w wykonywaniu powierzonej mu funkcji. Po zakończeniu kadencji, doceniając doniosłość partycypacji pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa pracy, pracodawca postanowił o kontynuowaniu społecznego nadzoru przez byłego zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Realizując tak określony cel, odpowiadając również na postulaty zakładowych organizacji związkowych, byłemu zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy powierzono wykonywanie pracy polegającej na kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy na terenie Grupy LOTOS. W celu zapewnienia mu w tym zakresie niezależności w realizacji pracy o takim charakterze, merytorycznie i organizacyjnie został podporządkowany jednemu z członków kierownictwa firmy.

Poziom wypadkowości

Główne rodzaje obrażeń powypadkowych wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS to urazy kończyn górnych i, w porównywalnym procencie, urazy rąk i okolic tułowia. Najczęściej dochodziło do wypadków podczas pieszego poruszania się i prowadzonych prac przeładunkowych, magazynowania i prac transportowych.

W 2011 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS odnotowano spadek liczby wypadków przy pracy i wartości wskaźnika LTIF w stosunku do 2010 r. Przyczyną tego była zwiększona świadomość pracowników dotycząca obszaru bezpieczeństwa pracy, wynikająca m.in. z organizowanych na dużą skalę działań na rzecz podnoszenia świadomości, wzrostu zaangażowania i budowania kultury bezpieczeństwa pracy. Pracownicy uczestniczyli w zorganizowanych szkoleniach i pogadankach na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, udostępniono w tym celu również inne kanały komunikacyjne. Podejmowanie wspomnianych działań przynosi oczekiwany rezultat i skutkuje zwiększającym się poziomem wiedzy pracowników. Ten zamierzony i planowany proces budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy, ma charakter wieloletni i stanowi kierunek działań do realizacji na najbliższe lata. W ciągu ostatnich kilku lat w Grupie Kapitałowej LOTOS obserwuje się pozytywny spadkowy trend, co świadczy o właściwym sposobie prowadzenia działań na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Grupa LOTOS 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Liczba zatrudnionych1 1.305 1.315 1.318
Wypadki przy pracy 13 9 5
Absencja powypadkowa (dni kalendarzowe). Naliczanie utraconych dni rozpoczyna się z chwilą uzyskania zwolnienia lekarskiego przez poszkodowanego pracownika 537 287 168
Choroby zawodowe brak brak brak
Wskaźnik wypadkowości LTIF2 (na 1 mln przepracowanych godzin) 5,6 3,4 2,1
Wskaźnik wypadkowości LDIR3 (na 200 tys. przepracowanych godzin) 1,1 0,7 0,42

1 Średnie zatrudnienie w roku.

2 Wskaźnik LTIF – liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin.
3 Wskaźnik LDIR – liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy x2*105 /liczba roboczogodzin.

  

Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Liczba zatrudnionych1 4.949 4.946 5.004
Wypadki przy pracy 45 56 31
Absencja powypadkowa (dni kalendarzowe). Naliczanie utraconych dni rozpoczyna się z chwilą uzyskania zwolnienia lekarskiego przez poszkodowanego pracownika 1.257 2.502 1.558
Choroby zawodowe brak brak brak
Wskaźnik wypadkowości LTIF2 (na 1 mln przepracowanych godzin) 4,4 5,9 3,3
Wskaźnik wypadkowości LDIR(na 200 tys. przepracowanych godzin) 0,9 1,2 0,7

1 Średnie zatrudnienie w roku.

2 Wskaźnik LTIF – liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin.
3 Wskaźnik LDIR – liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy x2*105/liczba roboczogodzin.

  

Wskaźnik absencji w Grupie LOTOS w 2011 r. Stanowiska robotnicze Stanowiska nierobotnicze Ogółem
  dzień/pracownika dzień/pracownika dzień/pracownika
nieobecność 36,45 47,17 43,00
w tym: choroby 8,99 8,27 8,55

W Grupie Kapitałowej LOTOS klasyfikuje się wypadki przy pracy zgodnie z polskim prawodawstwem. Dodatkowo w Grupie LOTOS rejestruje się i prowadzi statystyki zdarzeń według skali europejskiej, tj. sytuacji niebezpiecznych (w tym stanów niebezpiecznych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych), wypadków powodujących niezdolność do pracy powyżej jednego dnia (LTI – Lost Time Injury), na podstawie których wyliczany jest wskaźnik LTIF (Lost Time Injury Frequency), przypadków udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (First Aid).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Praktyki Międzynarodowej Organizacji Pracy „Rejestracja i zgłaszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych” podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS:

 • posiadają ustalony jednolity tryb postępowania w przypadku zaistnienia na terenie firmy wypadku przy pracy,
 • przeprowadzają analizę przyczyn i skutków powstałych wypadków przy pracy,
 • wyciągają wnioski i przeprowadzają odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze, mające na celu eliminację możliwości wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości,
 • dokumentują powstałe wypadki przy pracy oraz inne niebezpieczne sytuacje,
 • dokonują identyfikacji i analizują sytuacje niebezpieczne, w wyniku czego podejmują odpowiednie działania proaktywne i reaktywne zapobiegające wystąpieniu podobnych sytuacji w przyszłości.
 •  

Dobre praktyki

W Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzi się przedsięwzięcia edukacyjne, szkoleniowe oraz programy prewencyjne, mające na celu minimalizację skutków chorób wśród pracowników.

W trosce o zdrowie pracowników firma zapewnia im dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych. Grupa LOTOS współpracuje z wybranymi klinikami i przychodniami. Z pakietu usług medycznych na terenie całej Polski może korzystać każdy pracownik posiadający „Kartę Pacjenta”. Ponadto pracownikom służą pomocą i doradztwem w problemach osobistych i rodzinnych zatrudnieni w Spółce psychologowie.

W 2011 r. przeprowadzono wyspecjalizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ratowaniu dzieci. Odbyła się również akcja profilaktyczna ukierunkowana na badanie gęstości kości w kierunku wykrycia osteoporozy, a dzięki specjalistycznemu sprzętowi udało się przebadać ponad 150 pracowników. Przeprowadzono również konsultacje lekarskie i badania parametrów zdrowotnych pracowników, tj. poziom cukru i cholesterolu we krwi, ciśnienia krwi, pomiaru zawartość tkanki tłuszczowej, czy wyznaczenia wskaźnika BMI.

Firma systematycznie prowadzi akcje edukacyjne na temat zagrożeń, jakie mogą występować w środowisku pracy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in.: zajęcia z radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi, akcje w kierunku zdrowego odżywiania się, rzucenia palenia, bezpieczeństwa przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, aktywności i ćwiczeń fizycznych, ergonomii w biurze, organizacji prac na stanowisku pracy, bezpiecznego użytkowania chemikaliów, czy ochrony pracowników przed hałasem.

Koncern zrealizował w 2011 r. szereg ponadstandardowych inicjatyw, służących propagowaniu problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sposób przystępny i angażujący pracowników. Należą do nich:

 • Organizacja II Dnia BHP połączonego z przeprowadzeniem akcji profilaktycznej. 
 • Przeprowadzenie warsztatów BHP dla kadry kierowniczej pionu produkcji.
 • Wyposażenie budynków Spółki w Gdańsku o dużym skupisku pracowników, wykonawców i gości w automatyczne defibrylatory AED wraz z przeszkoleniem grupy pracowników z zasad właściwego użytkowania tego sprzętu.
 • Przygotowanie filmu szkoleniowego dla pracowników firm zewnętrznych i gości w dwóch wersjach językowych, zawierającego informacje o wymaganiach i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Spółki.
 • Unowocześnienie elektronicznego systemu monitorowania ważności szkoleń dla wykonawców z zakresu zasad postępowania i bezpiecznego wykonywania prac na terenie Grupy LOTOS.
 • Opracowanie metodyki wyliczania kosztów wypadków przy pracy w oparciu o wieloaspektowy wachlarz przyczyn tych zdarzeń.
 • Rozpoczęcie współpracy z Główną Inspekcją Pracy i Państwową Strażą Pożarną w zakresie samokontroli przeglądu warunków pracy. 
 • Wdrożenie nowoczesnego elektronicznego narzędzia „Portal kontrahenci” (również w wersji anglojęzycznej) do  komunikacji Spółki z wykonawcami prac prowadzonych na terenie rafinerii i przekazywania firmom zewnętrznym aktualnych wymagań i standardów BHP i przeciwpożarowych.
 • Szkolenia wyspecjalizowanej grupy pracowników pionu produkcji, wchodzących w skład zespołów ratowników pierwszej pomocy, zapewniających pomoc lekarską do czasu przyjazdu lekarza.
 • Kontynuacja ćwiczeń doskonalących w zakresie właściwego reagowania pracowników w przypadku wypadku przy pracy, ogłoszenia alarmu chemicznego, ewakuacji z budynków, ćwiczenie scenariuszy awaryjnych, zapisanych w Raporcie o bezpieczeństwie we współpracy z LOTOS Straż i Rafineryjną Służbą Ratowniczą.
 • Zapewnienie efektywnych środków komunikacji w dziedzinie BHP i ochrony przeciwpożarowej pomiędzy służbą BHP a pracownikami Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie informowania o sytuacjach niebezpiecznych w zakładzie, nowinkach światowych i krajowych wraz z przedstawianiem propozycji poprawy warunków pracy. Do najciekawszych inicjatyw należy zaliczyć m.in.:
  • wydawanie kwartalnika BHP „Bezpiecznik” (który w 2009 r. otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Prasy Firmowej „za pomysł nieustającego reporterskiego dyżuru pracowników działu BHP, którzy na prawdziwych przykładach z terenu zakładu pokazują, jak unikać niebezpieczeństw”),
  • panel „Bezpieczeństwo pracy” w intranecie umożliwiający pracownikom dostęp m.in. do materiałów promujących zdrowy i higieniczny tryb życia, filmów instruktażowych, materiałów szkoleniowych, nowinek światowych, konkursów wiedzy,
  • zamieszczane w każdym numerze miesięcznika pracowniczego LOTOSFERA artykuły poruszające zagadnienia bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia,
  • wydzielone gabloty „Bezpieczeństwo pracy” promujące pracę bez wypadków, prezentujące zgłoszone przez pracowników sytuacje niebezpieczne, czy odpowiedzi na pytania otrzymywane za pośrednictwem skrzynek BHP lub poczty elektronicznej,
  • tablice „Wypadkowości” na terenie rafinerii, informujące o liczbie wypadków przy pracy i zarejestrowanych sytuacjach niebezpiecznych na terenie poszczególnych zakładów produkcyjnych i spółek.
 •  

Plany doskonalenia działalności w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Plany krótkoterminowe
 • Promocja kultury bezpieczeństwa pracy poprzez organizację i zachęcenie pracowników do udziału w Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pracy,
 • Wdrożenie jednolitego systemu oceniania zakładów produkcyjnych i spółek zależnych w kontekście spełnienia wymagań BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 • Przeprowadzenie warsztatów BHP dla kadry kierowniczej pionu produkcji. 
 • Opracowanie różnorodnych metod aktywizujących na potrzeby okresowych szkoleń BHP.
 • Opracowanie, na podstawie polskich i światowych wymagań prawnych i norm, standardów technicznych BHP i ochrony przeciwpożarowej dla prac inwestycyjnych realizowanych w Grupie LOTOS.
 • Opracowanie metody wyliczania kosztów wypadków przy pracy w aspekcie przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich.
Plany średniookresowe
 • Wdrażanie zmienionego systemu zezwoleń na prace z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (do 2013 r.) w jednostkach Grupy Kapitałowej LOTOS w Gdańsku.
 • Wdrożenie systemu blokad Lockout-Tagout, podczas prowadzenia prac remontowych na terenie czynnych instalacji produkcyjnych rafinerii.
 • Ujednolicanie standardów bezpieczeństwa pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS.
 • Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników Spółki z zasad właściwego użytkowania automatycznych defibrylatorów AED.
 • Aktualizacja obowiązujących w Grupie Kapitalowej LOTOS wymagań oraz standardów BHP i ochrony przeciwpożarowej dla wykonawców.
 • Ponowna analiza wydatku energetycznego pracowników. Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena kształtu energetycznego różnych czynności, występujących w pracy zawodowej umożliwia dokonanie charakterystyki stanowisk pracy i może być pomocą w doborze pracowników do określonych prac.
 • Modyfikacja programów ćwiczeń doskonalących w zakresie właściwego reagowania pracowników w przypadku wypadku przy pracy, ogłoszenia alarmu chemicznego, ewakuacji z budynków, ćwiczenie scenariuszy awaryjnych przy użyciu nowych środków pozoracji (typu różnobarwne race stosowane w zależności od ćwiczonego rodzaju zagrożenia); wykorzystywanie manekinów treningowych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, czy korzystania z treningowych toreb medycznych wyposażonych w wyspecjalizowane środki pierwszej pomocy.
 • Przeprowadzenie dla każdego posiadacza pojazdu przypisanego do stanowiska oraz pracowników najczęściej użytkujących pojazdy służbowe i wszystkich kierowców zawodowych w Spółce, kursów doskonalenia technik jazdy.
 • Organizowanie szkoleń dla ratowników drogowych oraz programów integrujących pracowników poruszających się samochodami służbowymi z akcjami społecznościowymi.
 • Wdrożenie Kalendarza comiesięcznych wydarzeń dotyczących bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia.
Plany długookresowe
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy w oparciu o zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników niższego szczebla.
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy w oparciu o zaangażowanie wykonawców.
 • Wdrożenie programu uczenia się ze zdarzeń mających miejsce w Grupie LOTOS i na świecie, jako działanie prewencyjne w obszarze bezpieczeństwa w korporacji.
 • Osiągnięcie najlepszych standardów produkcyjnych w branży rafineryjnej poprzez realizację działań dążących do utrzymania trendu spadkowego wskaźnika LTIF.
 • Prowadzenie systematycznych badań środowiska pracy, w tym dotyczących natężeń hałasu, czy stężeń substancji chemicznych na stanowiskach pracy.
 • Kontynuacja Programu ujednolicania systemu bezpieczeństwa pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS.
 • Systematyczne kontrole i przeglądy stanowisk pracy mające na celu identyfikację i eliminację sytuacji niebezpiecznych.
 • Kontynuowanie działań szkoleniowych i profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pracy.