Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Angażowanie interesariuszy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS definiuje grupy docelowe, do których przedsiębiorstwo adresuje swoje działania. Organizacja stara się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, gdyż mimo że w różnym stopniu, to jednak każda z grup wpływa na uzyskiwane wyniki, szczególnie w procesie tworzenia wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Oznacza to także, że Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, by w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych i środowiskowych uwzględniać interesy poszczególnych grup – istotnych dla prowadzonej działalności.

Wspomniane grupy traktowane są jako interesariusze organizacji, czyli podmioty lub jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem jej działalności.

Grupa Kapitałowa LOTOS w 2011 r. dokonała przeglądu interesariuszy, których poprzednio wyłoniła w toku prac nad Strategią społecznej odpowiedzialności w 2007 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz organizacja zidentyfikowała trzy kluczowe grupy swoich interesariuszy.

Kluczowe grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS
 

Wpływ poszczególnych grup interesariuszy na działalność organizacja ocenia w kategoriach szans dla rozwoju, ale i zagrożeń w przypadku ewentualnego zaniechania działań lub wadliwie przebiegającej współpracy.

Zgodnie z wytycznymi, zawartymi m.in. w międzynarodowej normie dotyczącej społecznej odpowiedzialności ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, jako kluczowy warunek wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności organizacja uznaje budowanie i utrzymywanie takich relacji z interesariuszami, których cechą wyróżniającą jest wysoki poziom zaangażowania wszystkich uczestników procesów w osiąganie zakładanych celów. Grupa Kapitałowa LOTOS wykorzystuje do zarządzania relacjami z poszczególnymi kategoriami interesariuszy zróżnicowany zasób metod i narzędzi, dobranych w sposób adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań.

Wybrane narzędzia i metody budowania w 2011 r. relacji z głównymi kategoriami interesariuszy
 

Do inicjatyw przeprowadzonych w 2011 r. i zasługujących na szczególne podkreślenie należy zaliczyć:

 1. badania opinii kluczowych grup interesariuszy,
 2. angażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie praktyk społecznej odpowiedzialności,
 3. działania ukierunkowane na rozwiązywanie istotnych problemów w otoczeniu gospodarczym.

Badania opinii kluczowych grup interesariuszy

Nadrzędnym celem badań opinii przeprowadzonych przez Grupę LOTOS w 2011 r. było uzyskanie wiedzy umożliwiającej właściwe zaprojektowanie zapisów zaktualizowanej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015. Badania miały charakter jakościowy i ilościowy. Głównymi celami przeprowadzenia badań było uzyskanie wiedzy na temat postrzegania CSR oraz dotychczas realizowanych działań w tym obszarze przez Grupę Kapitałową LOTOS wraz z ich oceną, a także oczekiwaniami działań w poszczególnych obszarach wyrażonymi przez przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy firmy. Badaniom został poddany również proces komunikacji aktywności w obszarze CSR.

 

Ilościowe badania opinii interesariuszy zostały przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 2011 r. na próbie blisko 1.900 respondentów reprezentujących: mieszkańców bezpośrednich okolic zakładów, mieszkańców województwa pomorskiego, gminy Jasło i gminy Czechowice-Dziedzice, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Pomorza oraz pracowników sfery administracji i produkcji Grupy Kapitałowej LOTOS.

 

Badaniami jakościowymi, zrealizowanymi metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych objęto 36 reprezentantów kluczowych grup interesariuszy, w tym:

 • administrację samorządową różnych szczebli z terenu głównych lokalizacji grupy kapitałowej,
 • administrację centralną szczebla krajowego i Unii Europejskiej,
 • ośrodki akademickie kształcące na kierunkach lub realizujące projekty istotne dla działalności grupy kapitałowej,
 • organizacje pozarządowe, do których należy lub z którymi współpracuje Grupa LOTOS przy realizacji projektów, zrzeszające pracodawców, reprezentujące interesy branży, specjalizujące się w problemach społecznych,
 • biznes reprezentowany przez partnerów Grupy LOTOS, wykonawców współpracujących przy inwestycjach Programu 10+ oraz ajentów stacji paliw marki LOTOS,
 • kadrę menadżerską Grupy Kapitałowej LOTOS reprezentującą kluczowe aspekty działalności oraz lokalizacje istotne dla budowania relacji ze społecznościami lokalnymi.

Badania jakościowe zostały zrealizowane w okresie od września do listopada, zaś w grudniu 2011 r. Grupa LOTOS zorganizowała spotkanie konsultacyjne z grupą 23 interesariuszy reprezentujących różne grupy, którego celem było dokonanie ewaluacji celów kluczowych oraz operacyjnych, będących podstawą aktualizowanej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Angażowanie kadry kierowniczej i pracowników w doskonalenie praktyk społecznej odpowiedzialności

Od 2010 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS realizowany jest program noszący nazwę „Dzień z CSR". Nazwa ma charakter symboliczny, gdyż nie oddaje czasu trwania wydarzenia. W rzeczywistości wynosi on dwie doby. W programie uczestniczy cała kadra kierownicza Grupy Kapitałowej LOTOS w randze prezesów oraz dyrektorów wszystkich spółek wchodzących w jej skład. W sumie około 90 osób. Menadżerowie uczestniczą w wykładach i angażują się w pracę grupową. Prowadzone przez zewnętrznych ekspertów wykłady poświęcone są przedstawieniu najnowszych trendów w zarządzaniu CSR w praktyce polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży naftowej, uwarunkowań rynku kapitałowego, jak również zagadnieniom pogłębiającym wiedzę na temat wybranych aspektów CSR. Spotkanie służy również prezentacji najważniejszych dokonań w ostatnim roku w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy a także wskazaniu wyzwań i zagadnień do podjęcia w następnych miesiącach. W części praktycznej uczestnicy „Dnia z CSR" biorą udział w warsztatach problemowych, doskonalących sposób zarządzania społeczną odpowiedzialnością w firmie. Menadżerowie poznają metody zarządzania CSR, analizują dobre praktyki innych organizacji, a także wyniki badań poświęconych różnym aspektom odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz postawom wobec CSR wyrażanym przez poszczególne grupy interesariuszy.

W 2011 r. kadra kierownicza Grupy Kapitałowej LOTOS zaangażowała się podczas „Dnia z CSR" w dyskusję na temat kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności w firmie, w aspekcie aktualizacji strategii przedsiębiorstwa w tym obszarze.

Także w 2011 r. przeprowadzono w firmie warsztaty strategiczne, w których uczestniczyło około 90 pracowników reprezentujących kluczowe dla społecznej odpowiedzialności obszary działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. Był to pierwszy projekt o takim charakterze, angażujący specjalistów firmy. Pracując w październiku 2011 r. w pięciu obszarach problemowych, tj. miejsce pracy, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy, relacje społeczne, otoczenie rynkowe oraz ochrona środowiska, przeznaczyli na wspólną dyskusję kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności w grupie kapitałowej 80 godzin.

Działania ukierunkowane na istotne problemy w otoczeniu gospodarczym

Przedstawiciele Grupy LOTOS we współpracy z podmiotami biznesowymi i partnerami społecznymi, aktywnie angażują się w podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów kluczowych dla branży i dla otoczenia gospodarczego, w jakim działa przedsiębiorstwo.

Grupa LOTOS uczestniczy w pracach stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFAG), działając na rzecz intensyfikacji współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim, której celem jest wspieranie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Forum jest także platformą wymiany poglądów i tworzenia opinii w kluczowych dla Polski sprawach, w której udział biorą przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni kraju. Celem dyskusji i działań jest pozytywny wpływ na życie gospodarcze i społeczne kraju, a także skuteczne budowanie porozumienia i woli wspólnego działania podmiotów reprezentujących oba sektory życia gospodarczego i społecznego. Prezes Paweł Olechnowicz angażuje się w prace Forum, jako prezes jego Zarządu.

Poprzez członkostwo w Windsor Energy Group (WEG) Grupa LOTOS czynnie zajmuje się problemami globalnej energii poprzez dyskusje i analizy, w których udział biorą najwięksi znawcy tematu z sektora prywatnego i publicznego. W strukturach organizacji działa wiele znanych osobistości, które w znaczący sposób decydowały i decydują o kierunkach rozwoju przemysłu naftowego na świecie. Przynależność do organizacji daje możliwość udziału w eksperckim gronie specjalistów sektora energii, mających wpływ na rozwój gospodarki w zakresie przemysłu naftowego i energetycznego. Poprzez aktywny udział w WEG Spółka ma możliwość przedstawienia własnych poglądów na rozwój tej gałęzi przemysłu w krajach Europy Środkowo–Wschodniej, co może znaleźć odzwierciedlenie w realnym wpływie na jego kształtowanie.

Grupa LOTOS jest członkiem założycielem Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizacji, która ma charakter regionalny, obejmujący współpracą firmy sektora energii z regionu Europy Centralnej. Siedziba CEEP zlokalizowana jest w Brukseli z uwagi na fakt, iż podstawowe regulacje istotnych warunków funkcjonowania firm, w tym spraw dotyczących energii, dokonywane są na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a prawo krajowe jest w tym zakresie harmonizowane. Prezes Paweł Olechnowicz jest przewodniczącym Rady Dyrektorów, które to stanowisko znajduje się najwyżej w strukturze organizacji.