Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Udział w polityce państwa

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zgodnie ze strategią biznesową na lata 2011-2015 oraz kierunkami rozwoju do 2020 r. Grupa Kapitałowa LOTOS zamierza zwiększać swoją rolę w umacnianiu bezpieczeństwa sektora energii Polski, poprzez intensyfikację działań związanych ze wzrostem wydobycia węglowodorów i zwiększeniem konwersji przerobu ropy, poprawę bilansu paliwowego kraju oraz wykorzystanie efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą energetyczną.

Grupa Kapitałowa LOTOS będzie inicjować prace i współpracować na arenie krajowej oraz międzynarodowej w zakresie integracji sektora energii w ramach wspólnej polityki Unii Europejskiej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze.

Na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sektora energii Polski wpłynie realizowana rozbudowa aktywów logistycznych związanych z dystrybucją produktów. Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS ukierunkowana jest na dynamiczny rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i w pełni wpisuje się w politykę jej aktywnego udziału w budowie bezpieczeństwa Polski w sektorze energii.

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest m. in. innowacyjny rozwój, który musi być zgodny z polityką bezpieczeństwa w sektorze energii kraju. Umieszczenie tego elementu w tak kluczowym dla firmy dokumencie jak jej misja, wskazuje jednoznacznie na znaczenie, jakie się mu przypisuje oraz na wagę tego zagadnienia w codziennych działaniach przedsiębiorstwa, a także całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Działania mające na celu budowanie bezpieczeństwa w sektorze energii

1. Rozbudowa rafinerii – Program 10+

28 marca 2011 r. oddano do użytku dwie ostatnie instalacje Programu 10+. Tym samym w terminie i poniżej planowanych kosztów zakończono kilkuletni program inwestycyjny. Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła znaczny wzrost potencjału przerobu ropy (około 40%). Gdańska rafineria awansowała do grona dużych rafinerii europejskich o najwyższej konwersji, czyli efektywności przerobu. Dzięki Programowi 10+ zwiększyły się nominalne zdolności przerobowe rafinerii do 10,5 mln ton rocznie. Nowe instalacje umożliwiają przerób różnych gatunków ropy. Dzięki instalacji do hydroodsiarczania średnich destylatów produkcja oleju napędowego wzrosła o 2,5 mln ton rocznie. Rafineria w Gdańsku może produkować rocznie około 2,3 mln ton benzyny, 5,5 mln ton oleju napędowego i paliwa lotniczego.

2. Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej (upstream)

W 2011 r. Grupa Kapitałowa LOTOS rozwijała działalność poszukiwawczo-wydobywczą. Rozwój w kierunku upstream, oprócz zapewnienia Polsce bezpieczeństwa w dziedzinie dostaw strategicznego surowca, jakim jest ropa, jest przede wszystkim przedsięwzięciem biznesowym. Od wielu lat Grupa Kapitałowa LOTOS jest zaopatrywana głównie w surowiec rosyjski. Jest to spowodowane opłacalnością takiego działania (ropa rosyjska dostarczana rurociągiem pozostaje tańsza w stosunku do ropy dostarczanej morzem), zaś ekonomia, wobec faktu notowania akcji Grupy LOTOS na GPW w Warszawie, musi być i jest głównym czynnikiem, na jaki zwracają uwagę akcjonariusze.

LOTOS Exploration & Production Norge AS – spółka zależna LOTOS Petrobaltic – 18 stycznia 2011 r., w wyniku rozstrzygnięcia konkursu kwalifikacyjnego, otrzymała status operatora, a także przejęła 25% udziałów w koncesji położonej w południowej części Morza Północnego. Łącznie przedsiębiorstwo posiada 8 koncesji na Morzu Północnym.

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo–wydobywczą węglowodorów także na Litwie. W lutym 2011 r. Grupa LOTOS przejęła kontrolę nad spółką AB Geonafta wydobywającą ropę naftową na terytorium Republiki Litewskiej. W 2011 r. AB Geonafta wydobyła 78,1 tys. ton ropy naftowej.

3. Kawerny solne

Powołana 15 czerwca 2011 r., decyzją Zarządów Grupy LOTOS i PERN „Przyjaźń”, Grupa robocza GL-PERN ds. projektu kawernowego podjęła szereg czynności analitycznych na temat możliwości utworzenia magazynów na ropę naftową i paliw w rejonie Pomorza w występujących tam podziemnych strukturach solnych. Magazyny tego rodzaju mogą stanowić dla kraju istotny czynnik bezpieczeństwa w sektorze energii.

Przeprowadzone przez grupę roboczą badania i analizy wskazują na korzystanie przez wiele państw, na czele z USA, z kawern dla potrzeb magazynowania ropy naftowej i ropopochodnych paliw płynnych. Z bilansu potrzeb magazynowych wynika, że w warunkach polskich powinny powstać w pierwszym etapie podziemne magazyny o pojemności co najmniej 6-7 mln m³. Magazyny te mogłyby również służyć innym zainteresowanym krajom Unii Europejskiej. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że rządy wielu krajów angażują się bezpośrednio w budowę kawern. Materiały na ten temat zostały przekazane do Ministerstwa Skarbu Państwa do dalszych decyzji.

4. Zmiana systemu zapasów obowiązkowych

Grupa LOTOS podtrzymuje swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie zmiany systemu zarządzania zapasami obowiązkowymi w Polsce (projekt kawernowy mógłby być istotnym elementem przedmiotowego zainteresowania) w celu dostosowania regulacji prawnych do wymogów Unii Europejskiej (Dyrektywa 2009/119/WE).

Działalność lobbingowa na rzecz sektora energii

Zasady etyczne przyjęte przez Grupę LOTOS zakładają apolityczność koncernu, który w żaden sposób nie wspiera ugrupowań politycznych.

Spółka z racji roli, jaką spełnia w sektorze energii, angażuje się w projekty wspierające inicjatywy kluczowe dla rozwoju tego segmentu gospodarki.

Central Europe Energy Partners AISBL (CEEP)

W 2011 r. Grupa LOTOS aktywnie wspierała działalność CEEP – międzynarodowego think tanku reprezentującego interesy sektora energii z Europy Centralnej na forum Unii Europejskiej. Stowarzyszenie systematycznie powiększało liczbę swoich członków, jak i zakres geograficzny działania. Zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2012 r. do organizacji należało 14 podmiotów reprezentujących 4 państwa z Europy Centralnej.

W 2011 r. stowarzyszenie podejmowało wiele tematów istotnych dla sektora energii w Europie Centralnej, do których można zaliczyć m.in. prężność par przy produkcji paliw, promocję węgla w energy-mix Unii Europejskiej, redukcję emisji CO2, derogacje, działania na rzecz integracji sektora energii w Europie Centralnej. Stowarzyszenie bierze udział we wszystkich konsultacjach dotyczących sektora energii. W grudniu 2011 r. organizacja otworzyła swoje przedstawicielstwo w Berlinie.

Energia i samorządność

23 maja 2011 r. Grupa LOTOS przystąpiła do Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i samorządność”. Forum zostało powołane w celu właściwego wykorzystania potencjału rozwoju społeczno–gospodarczego w związku z możliwością lokalizacji na terenie województwa pomorskiego elektrowni jądrowej oraz inwestycji w inne źródła energii, a także dla zapewnienia mieszkańcom regionu optymalnych warunków bezpieczeństwa i utrzymania wysokiego poziomu społecznej spójności, samorządności i przedsiębiorczości. Forum powołano z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody Pomorskiego.

Plany na przyszłość

W perspektywie najbliższych lat Grupa LOTOS będzie realizowała założenia strategii na lata 2011-2015 oraz przyjęte kierunki rozwoju do roku 2020. Główna aktywność inwestycyjna zostanie skupiona na działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Kontynuowana będzie działalność wydobywcza prowadzona na obszarze Morza Bałtyckiego, a także na terenie Litwy i Morza Norweskiego. W 2012 r. planowane jest uruchomienie wydobycia ropy naftowej ze złoża YME, a także będą prowadzone prace zmierzające do zagospodarowania pozostałych posiadanych koncesji położonych w Norweskiej Strefie Ekonomicznej. W 2015 r. zakładane jest osiągnięcie wydobycia ropy naftowej na poziomie 1,2 mln ton rocznie.

Ponadto prowadzone będą prace związane z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego na terenie posiadanych koncesji na obszarze Morza Bałtyckiego, a także na obszarze Litwy.