Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Woda

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS poprzez swoją działalność nie wpływa znacząco na źródła wody powierzchniowej i podziemnej. 

Całkowity pobór wody w Grupie LOTOS wg źródła [m3]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Podziemna 209.147 195.024 202.429
Powierzchniowa 3.557.093 3.766.470 3.607.427
Razem 3.766.240 3.961.494 3.809.856

  

Koncern dzięki przyjętym rozwiązaniom technologicznym wykorzystuje zużyte wody. Procent wód podlegających recyklingowi liczony jest przez Spółkę, jako stosunek sumy wody gospodarczej produkowanej z oczyszczonych ścieków i oczyszczonego kondensatu do całkowitego zapotrzebowania zakładu na wodę przemysłową.

Procent i łączna objętość wody podlegającej w Grupie LOTOS recyklingowi
i ponownemu wykorzystaniu [m3]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Produkcja wody gospodarczej z oczyszczonych ścieków 870.230 1.555.969 1.179.317
Ilość oczyszczonego kondensatu 1.118.213 1.546.726 2.030.131
Procent wody podlegającej recyklingowi 34,6% 43,9% 45,7%

  

Ścieki procesowe, sanitarne i zaolejone, po oczyszczeniu kierowane są bezpośrednio do Martwej Wisły, a wody opadowe i drenaż, po oczyszczeniu kierowane są poprzez Rozwójkę do Martwej Wisły.

Ilości oczyszczonych ścieków odprowadzonych do odbiorników z Grupy LOTOS w latach kształtowały się następująco:

Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3]
  2009 r. 2010 r. 2011 r.
Rozwójka 4.083.604 3.880.741 3.874.089
Martwa Wisła 1.094.220 1.306.041 1.354.015
Razem 5.177.824 5.186.782 5.228.104

  

Istotne parametry oczyszczonych ścieków odprowadzonych do odbiorników z Grupy LOTOS kształtowały się w tym samym okresie w następujący sposób:

Rozwójka
Zanieczyszczenia 2009 r. 2010 r. 2011 r.
zawiesiny ogólne [mg/dm3] 10 10 12
wartości dopuszczalne 35 35 35
węglowodory ropopochodne [mg/dm3] 2 1 2
wartości dopuszczalne 5 5 5

  

Martwa Wisła
Zanieczyszczenia 2009 r. 2010 r. 2011 r.
BZT [mg O2/dm3] 6 5 3
wartości dopuszczalne 25 25 25
ChZT [mg O2/dm3] 52 51 34
wartości dopuszczalne 125 125 125
zawiesiny ogólne [mg/dm3] 13 6 8
wartości dopuszczalne 35 35 35
fenole lotne [mg/dm3] 0,005 0,006 0,001
wartości dopuszczalne 0,1 0,1 0,1
węglowodory ropopochodne [mg/dm3] 0,7 0,4 0,8
wartości dopuszczalne 5 5 5
azot ogólny [mg N/dm3] 4 4 3
wartości dopuszczalne 30 30 30
fosfor ogólny [mg P/dm3] 0,9 1 1
wartości dopuszczalne 3 3 3

Teren Grupy LOTOS nie ma cennych walorów przyrodniczych i nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Oba wskazane powyżej odbiorniki wód i ścieków Grupy LOTOS, tj. Rozwójka i Martwa Wisła także nie mają statusu ochrony. Nie występuje istotny wpływ zrzucanej wody i ścieków na bioróżnorodność obu akwenów i związanych z nimi siedlisk. Nie stwierdzono negatywnego wpływu działalności produkcyjnej Grupy LOTOS na stopień bioróżnorodności w środowisku lądowym, słodkowodnym i morskim.

Działalność Spółki nie powoduje także zagrożenia dla gatunków ujętych w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych. W środowisku otaczającym rejon działania rafinerii w Gdańsku nie są znane stanowiska zwierząt objętych ochroną i nie ma zagrożenia ich wymarcia.

Jednak z uwagi na dokonywany pobór wody powierzchniowej z rzeki Motławy, Grupa LOTOS podjęła się działań wspierających bioróżnorodność regionu i partycypuje w kosztach zarybiania obwodu rybackiego nr 3 na Motławie. Wykonano także izolacyjne nasadzenia drzew od strony drogi krajowej nr 7, którą cechuje znaczne natężenie ruchu samochodowego i w obrębie zakładowej oczyszczalni ścieków.

W 2011 r. na 10 zdarzeń awaryjnych nie zanotowano w rafinerii Grupy LOTOS wycieków istotnych z punktu widzenia ich wpływu na środowisko.

W latach 2009-2010 r. na 23 zdarzenia tylko jedno było istotne pod względem skutków środowiskowych. Był to wyciek oleju napędowego powstały nie z winy koncernu, lecz w wyniku przestępczego nawiertu do rurociągu transportującego produkt do portu.