Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Odpady

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Postępowanie przedsiębiorstwa z wytworzonymi odpadami odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska. Odpady, których wytworzenia nie udało się uniknąć, są magazynowane selektywnie, w wyznaczonych i opisanych miejscach, zgodnie z zapisami decyzji w tym zakresie.

Przekazywane odpady zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, transportowane są przez uprawnione podmioty, w pierwszej kolejności do procesów odzysku, a następnie do procesów unieszkodliwiania. Odbiorcy odpadów w Grupie Kapitałowej LOTOS legitymują się zezwoleniami w zakresie gospodarowania odpadami.

Całkowita waga odpadów wytworzonych w Grupie LOTOS wg rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem [ tony/rok ]
Rok 2009 2010 2011
Odpady wytworzone w roku 10.305 11.472 12.384
w tym:        
odpady niebezpieczne 4.242 4.218 7.338
inne niż niebezpieczne 6.063 7.254 5.046
odpady zmagazynowane na koniec roku poprzedniego 3.367 2.215 2.244
Razem: odpady do zagospodarowania w roku 13.672 13.687 14.628
Wartości dopuszczalne (dane z pozwolenia zintegrowanego) 89.627 89.627 89.627
Odpady poddane odzyskowi (odzyskiwanie) 10.215 10.836 12.428
Odpady unieszkodliwione,  1.243 607 4
w tym:      
spalanie 966 519 4
usunięcie na składowisko 277 81 0
Odpady zmagazynowane na miejscu na koniec roku, 2.214 2.244 2.196
w tym:      
niebezpieczne 953 1.044 1.977
inne niż niebezpieczne 1.261 1.200 219

  

Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych i przetworzonych przez Grupę LOTOS w 2011 r. odpadów uznanych za niebezpieczne w rozumieniu Konwencji Bazylejskiej [tony]
Łączna waga transportowanych odpadów niebezpiecznych  6.426
Waga transportowanych do rafinerii odpadów niebezpiecznych ze źródeł zewnętrznych - od dostawców spoza grupy kapitałowej  21
Waga transportowanych odpadów niebezpiecznych z rafinerii do źródeł zewnętrznych w kraju 6.286
Waga transportowanych odpadów niebezpiecznych z rafinerii do źródeł zewnętrznych poza granicami kraju 119
  %
Procent odpadów przemieszczanych transgranicznie 1,86

Potwierdzenie przestrzegania przez Grupę Kapitałową LOTOS wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska i traktowania tego obszaru w sposób priorytetowy stanowi fakt, że w 2011 r. na żadną ze spółek nie nałożono grzywien ani sankcji za niedostosowanie się do praw i regulacji środowiskowych.

Grupa LOTOS spełnia wszelkie zobowiązania wynikające z prawa środowiskowego, wymogów jakościowych produktów oraz ich oznakowania. Właściwe użytkowanie produktów Grupy LOTOS nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.