Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Bioróżnorodność

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Zakłady produkcyjne Grupy LOTOS w Gdańsku zajmują powierzchnię 234,50 ha. Teren ten objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W planach oznaczony został jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej, baz i składów. Nie posiada on cennych walorów przyrodniczych i nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Jednak w sąsiedztwie rafinerii występują tereny objęte różnymi formami ochrony:

Rezerwaty
 • „Ptasi Raj”, położony na brzegu Zatoki Gdańskiej, przy ujściu Wisły Śmiałej. Obejmuje dwa zarastające jeziora eutroficzne. Leży na jednym z głównych szlaków przelotu ptactwa. Rezerwat ten znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB220004 – „Ujście Wisły”,
 • „Mewia Łacha”. Rezerwat obejmuje stożek napływowy w Przekopie Wisły o zróżnicowanych zbiorowiskach roślinnych oraz kolonie lęgowe rybitwy i miejsce bytowania różnych gatunków z rodziny siewkowatych i kaczkowatych. Także ten rezerwat jest objęty granicami Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB220004 – „Ujście Wisły”.
Parki krajobrazowe
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy, obejmujący część wysoczyzny morenowej w sąsiedztwie Trójmiasta. Cechą charakterystyczną Parku jest urozmaicona rzeźba terenu i związana z tym różnorodność siedliskowa i mikroklimatyczna. Lasy stanowią ok. 90% powierzchni parku.
 • Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Park obejmuje fragment Mierzei Wiślanej miedzy Sztutowem, a Piaskami z ciągami wydm, porośniętych lasem sosnowym mieszanym z dębem i bukiem. Są to nasadzenia z XIX w. W 1994 r. Park został zgłoszony na listę Bałtyckich Obszarów Chronionych HELCOM BSPA (ang. Baltic Sea Protected Areas).
Obszary chronionego krajobrazu (OChK)
 • Wyspy Sobieszewskiej, obejmujący fragment Mierzei Wiślanej. Występuje tu strefowy układ roślinności wydmowej, a w ujściu Wisły roślinność szuwarowa i stanowiska słonorośli. Nadbrzeżny fragment OChK Wyspy Sobieszewskiej został włączony w granice obszaru ochrony siedliskowej ptaków PLB 220004 – „Ujście Wisły”.
 • Żuław Gdańskich obejmującego równinę deltową Wisły, ze skomplikowanym systemem melioracyjnym (polderowo-grawitacyjny).
Obszary NATURA 2000

Położone najbliżej zakładu:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków - PLB220004 „Ujście Wisły” i PLB220005 „Zatoka Pucka”,
 • obszary specjalnej ochrony siedlisk - PLH220030 „Twierdza Wisłoujście” i PLH220044 „Ujście Wisły”.

LOTOS Petrobaltic  posiada dwie nieruchomości lądowe. Pierwsza o powierzchni 25.630 m² to teren bazy lądowej, druga o powierzchni 24.025 m² to należąca do Energobaltic – elektrownia gazowa we Władysławowie. W polskim obszarze morskim spółka posiada obecnie siedem koncesji, na których ma prawo do poszukiwania i wydobywania ropy i gazu.

W grudniu 2011 r. LOTOS Petrobaltic złożył dwa wnioski o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Rejonie „Słupsk E” o obszarze 1.139,10 km², oraz w Rejonie „Słupsk W” o obszarze 1.021,20 km², wnioskując jednocześnie o ustanowienie prawa użytkowania górniczego na tym obszarze.

Przeglądowa mapa rejonu działania LOTOS Petrobaltic S.A.
 

Obszary te graniczą z obszarami NATURA 2000, ale działalność, o prowadzenie której wystąpił LOTOS Petrobaltic, nie będzie miała wpływu na obszary chronione, co jest jednoznacznie opisane w „Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dla obszarów koncesyjnych A1, A2, A3, A4, A5 Morza Bałtyckiego”.

Raport ten wykonany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza w Gdańsku we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni był podstawą do wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Obecnie LOTOS Petrobaltic oczekuje na decyzję odnośnie złożonych w Ministerstwie Środowiska, wyżej wspomnianych wniosków.

W 2011 r. LOTOS Petrobaltic podjął działania zmierzające do zagospodarowaniem złoża B8 oraz prowadził przygotowania do przeprowadzenia morskich badań sejsmicznych na ternie koncesji „Gaz Południe”, zakończone złożeniem wniosku inwestycyjnego. Obecnie tylko jedna koncesja „Sambia W” zachodzi i sąsiaduje z chronionymi obszarami przybrzeżnymi Bałtyku, których ochrona wynika z Dyrektywy „Ptasiej”.
Obszary koncesyjne posiadane przez LOTOS Petrobaltic nie charakteryzują się dużą bioróżnorodnością, a wpływ działalności spółki na nie jest pomijalny. 

Na Litwie część obiektów eksploatacji ropy naftowej sąsiaduje bezpośrednio lub znajduje się w bliskim sąsiedztwie z obszarami NATURA 2000. National Authority for Protected Areas nie stwierdził jednak negatywnego oddziaływania pomiędzy lokalizacją obszarów ochronnych i działalnością przemysłową. Elektrociepłownia we Władysławowie zaś jest zlokalizowana na terenie przemysłowo-portowym, o powierzchni 24.025 m2. Teren stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddany Energobaltic w wieczyste użytkowanie. Miejsce to znajduje się u samej nasady Półwyspu Helskiego w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

Obszary koncesyjne, na których LOTOS Petrobaltic ma prawo prowadzić działalność, znajdują się generalnie poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi. Jedyny obszar koncesyjny, który w całości znajdował się na obszarze chronionym, była Koncesja Wolin, która w październiku 2011 r. zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska została wygaszona.

LOTOS Asfalt prowadzi działalność produkcyjną poprzez zakłady, będące jednocześnie bazami magazynowo-dystrybucyjnymi. Są to zakłady zlokalizowane na terenach rafineryjnych: w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

Na podstawie prawa wieczystego użytkowania lub dzierżawy, spółka dysponuje następującymi obszarami terenów przemysłowych: w Gdańsku ok. 234,5 ha (własność Grupy LOTOS), w Jaśle ok. 13,4 ha (własność LOTOS Jasło) i w Czechowicach ok. 2 ha (własność LOTOS Czechowice).

Tereny LOTOS Asfalt oraz ich bezpośrednie otoczenie nie są objęte żadną formą ochrony przyrody. Instalacje będące we władaniu spółki w Gdańsku i Jaśle, jako wymagające pozwolenia zintegrowanego, powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Przy czym nieprzekraczanie wielkości emisji wynikającej z zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska.

LOTOS Oil posiada oddziały produkcyjne zlokalizowane w Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Spółka posiada również swoje Centrum Dystrybucji w Piotrkowie Trybunalskim. Oddział produkcyjny w Gdańsku znajduje się na terenie Grupy LOTOS. Grunty te nie są zlokalizowane w obszarach chronionych, jak również obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.

Drugi z oddziałów produkcyjnych spółki znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach w woj. śląskim. Teren ten wraz z obiektami i instalacjami umiejscowionymi na nim znajduje się na obszarze byłej rafinerii ropy naftowej wybudowanej na przełomie XIX i XX w. i nie jest zlokalizowany na terenach chronionych. 

Najbliższa ostoja NATURA 2000 to obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Górnej Wisły”, położony w odległości ok. 2 km od miejsca lokalizacji Oddziału. W skład ostoi wchodzi Jezioro Goczałkowickie oraz liczne kompleksy stawów rybnych i fragmenty lasów. Występuje tu większość rzadkich gatunków ptaków, w tym wymienione w Dyrektywie Komisji Europejskiej.

Trzeci z oddziałów zlokalizowany jest na terenie byłej rafinerii ropy naftowej w Jaśle w woj. podkarpackim. Teren ten także nie jest zlokalizowany na terenie chronionym lub o dużej bioróżnorodności.

W przypadku działalności LOTOS Paliwa, realizowanej poprzez sieć stacji paliw, już na etapie planowania budowy stacji wykonywany jest raport oddziaływania na środowisko, w którym badane jest potencjalne oddziaływanie planowanego obiektu na sąsiednie tereny, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i terenów o wysokim poziomie bioróżnorodności.

Dla stacji już istniejących, prowadzone są analizy wpływu na obszary chronione jedynie w przypadkach, gdy wymaga tego, np. planowana modernizacja lub w sytuacjach ewentualnego wystąpienia awarii środowiskowej. 
Obecnie, wśród stacji włączonych do sieci w 2011 r. zidentyfikowano jedną stację sąsiadującą bezpośrednio z obszarami chronionymi. Z inwentaryzacji stacji włączonych w 2010 r. wynika, że dwie z nich, nie wymienionych w raporcie za 2010 r., są w bliskim sąsiedztwie tych obszarów.

Charakterystyka Stacja paliw 801 Police, Stacja paliw 802 Łęka (włączone w 2010 r.) Stacja paliw 807 Wysoka (włączona w 2011 r.)
Lokalizacja geograficzna Obszar NATURA 2000 – Dolina Środkowej Warty, ok. 1 km na wschód od MOP Police, kod obszaru PLB200002 – obszar specjalnej ochrony ptaków Wysoczyzna Łaska i Kotlina Szczercowska
Stosunek do chronionego obszaru Sąsiedztwo Sąsiedztwo
Rodzaj prowadzonej działalności Handel Handel
Wielkość/ powierzchnia jednostki operacyjnej w km2 0,0058 0,0049
Cechy chronionego terenu Ekosystem – bioróżnorodność Ekosystem słodkowodny
Status ochrony NATURA 2000 NATURA 2000

Na podstawie opinii lokalnych instytucji środowiskowych stwierdzono, że usytuowanie wymienionych stacji, a także zastosowane rozwiązania techniczne, zapewniają brak negatywnego oddziaływania na obszar chroniony.

Wpływ działalności na bioróżnorodność

Grupa LOTOS spełnia wszelkie zobowiązania wynikające z prawa środowiskowego, wymogów jakościowych produktów oraz ich oznakowania. Właściwe użytkowanie produktów koncernu nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Działalność LOTOS Petrobaltic na Bałtyku obejmuje poszukiwanie i wydobycie ropy z dna morskiego. W działaniach poszukiwawczych można wyróżnić dwa etapy:

 1. badania sejsmiczne, które pokazują, gdzie może znajdować się złoże,
 2. odwiert próbny, na podstawie którego można wstępnie oszacować wielkość złoża, jego zasoby.

Badania sejsmiczne polegają na wywołaniu drgań akustycznych, które oddziałują również na faunę morską. Nie jest to działanie znaczące, jednak musi być uwzględnione w wykonywanym „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Raport wraz z wnioskiem na wykonanie określonych prac jest składany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która po zaopiniowaniu go przez Urząd Morski, wydaje Decyzję Środowiskową, w której określa uwarunkowania, jakie należy spełnić przy prowadzeniu zaplanowanych prac. Drugim etapem, przed przystąpieniem do eksploatacji złoża, jest wykonanie otworu próbnego. Chociaż złoża ropy na Bałtyku są złożami niskociśnieniowymi, w trakcie rozpoznania należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia erupcji. Dlatego brane są pod uwagę wszelkie zabezpieczenia wynikające z najlepszej praktyki i najlepszej technologii, aby erupcja nie miała miejsca.

Podstawowym produktem w procesie wydobywczym jest ropa, ale również gaz z domieszką niewielkiej ilości różnego rodzaju węglowodorów w postaci płynnej, który jest rurociągiem przesyłowym kierowany do Energobaltic, gdzie jest przetwarzany na energię elektryczną. 

Z uwagi na to, że koncesje LOTOS Petrobaltic znajdują się głównie na obszarach o małej bioróżnorodności, oddziaływanie prac prowadzonych przez spółkę na tych akwenach jest marginalne lub bliskie zeru. Także właściwe użytkowanie produktów AB LOTOS Geonafta nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Na terenie Energobaltic utrzymywany jest system monitoringu, pozwalający kontrolować procesy i emisje oraz zapewniać maksymalne ograniczenia wpływu instalacji na środowisko. W 2011 r. przeprowadzone zostały badania emisji spalin oraz jakości wód podziemnych pod kątem dotrzymywanych standardów. Analizy przeprowadzone zostały przez laboratoria i zespoły pomiarowe posiadające akredytacje PCA. Emitowane przez elektrociepłownię spaliny dotrzymują wszystkich standardów emisyjnych wymaganych prawem ochrony środowiska, jak i wymienionych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanym przez Starostwo Powiatowe w Pucku. Rozpoznanie dotyczące monitoringu wód przypowierzchniowych na terenie elektrociepłowni świadczy, że nie ma tam ognisk zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. 

LOTOS Exploration & Production Norge posiada 20% udziałów w Yme Development, dla której operatorem jest Talisman Energy z Norwegii. Firma ta regularnie raportuje skalę i charakter swego oddziaływania na środowisko administracji norweskiej.

Platforma Yme
Platforma produkcyjna na złożu YME

W YME Development są prowadzone działania, których celem jest minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Prowadzone prac wiertnicze, ukończone w 2012 r. nie spowodowały żadnych rozlewów olejowych. 

W działalności platformy na złożu YME występują emisje do powietrza oraz odpady, które są transportowane na ląd. Działania te są zgodne z wydanym pozwoleniem.

Sporządzony na potrzeby norweskiej administracji raport środowiskowy potwierdza, że działania YME Development oparte są na standardach środowiskowych i nie zagrażają bioróżnorodności Morza Północnego.

Działalność LOTOS Asfalt nie ma znaczącego wpływu na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Emisje z działalności operacyjnej wprowadzane do środowiska naturalnego we wszystkich jego komponentach spełniają wymagania prawne, a także najlepszych dostępnych technik w branży rafineryjnej. Eksploatacja instalacji nie powoduje przekraczania standardów jakości środowiska, ani standardów emisyjnych. Wykorzystywanie energii, wody, surowców i paliw jest racjonalne i efektywne.

Oddziaływanie instalacji w żadnym przypadku nie powoduje naruszenia norm jakości środowiska na terenach sąsiednich. Funkcjonowanie zakładu, nawet z maksymalną wydajnością, nie powinno wpłynąć na pogorszenie dotychczasowych parametrów. Eksploatacja nowych/ zmodernizowanych instalacji wpłynęła na poprawę lokalnego klimatu akustycznego na terenie zakładu. Hermetyzacja terminali nalewczych wyeliminowała emisję niezorganizowaną towarzyszącą ekspedycji asfaltów na nalewakach autocystern i cystern kolejowych oraz ograniczyła emisję substancji złowonnych, towarzyszącą do niedawna ekspedycji i magazynowaniu produktów.

LOTOS Paliwa prowadzi na stacjach paliw działalność związaną z handlem paliwami. Stacje paliw zakwalifikowane są, jako obiekty niemające znaczącego oddziaływania na środowisko. Emisja jest ograniczana poprzez hermetyzację procesów przyjmowania i wydania paliwa oraz oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, co w rezultacie gwarantuje brak inwazyjności na środowisko naturalne.

Ewentualne negatywne oddziaływanie na przyrodę obszaru chronionego jest neutralizowane poprzez zachowanie strefy ochronnej graniczącej z formami ochrony przyrody i wyznaczanej indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z prowadzonej działalności.

Siedliska zrewitalizowane

W 2011 r. w LOTOS Paliwa nie zanotowano zdarzeń, które w konsekwencji wymagały przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Stacje paliw LOTOS są projektowane, budowane i eksploatowane przy użyciu najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz przy założeniu dotrzymania standardów środowiskowych na granicy terenu inwestycji oraz poza jego granicami.

W stosunku do zinwentaryzowanych lokalizacji sąsiadującymi z obszarami chronionymi stosowane są dodatkowe zabezpieczenia w postaci monitoringu wód podziemnych, częstszych analiz ścieków odprowadzanych do środowiska i obostrzeń stosowanych przez urzędy w stosunku do wielkości emisji do środowiska.

Podobnie w pozostałych spółkach handlowych grupy kapitałowej nie odnotowano konieczności przeprowadzenia w 2011 r. działań ochronnych lub rewitalizacyjnych. Realizowany jest w tym obszarze natomiast projekt wynikający ze Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa LOTOS, zgodnie ze wspomnianą strategią, wspiera ekologię, czyli szeroko rozumiane działania związane ze strukturą i funkcjonowaniem przyrody. Przykład zaangażowania w rewitalizację akwenu Morza Bałtyckiego stanowi współpraca firmy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Wspólne działania, realizowane już od trzech lat, mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków morza, przede wszystkim morświna. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informację o sposobach ochrony gatunków zagrożonych. W poprzednich latach Spółka m.in. przekazała środki na zakup aparatury wspomagającej ochronę morświnów przed przyłowem - hydroakustycznych detektorów i pułapkowych narzędzi połowowych typu „pot".

Współpraca firmy z partnerami zaowocowała w 2011 r. działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi. Zorganizowany został cykl wystaw poświęconych faunie i florze Morza Bałtyckiego „Okiem Mewy”. 

Wzorem lat ubiegłych w sezonie wiosenno-letnim na statkach żeglugi gdańskiej przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną „Natura pod kilem”, promującą ochronę obszarów NATURA 2000 oraz zachęcającą do włączenia się społeczeństwa w tworzenie planów ochrony tych terenów. W czasie trwania kampanii ze statków żeglugi gdańskiej skorzystało ponad 240 tys. pasażerów.

Zrealizowano także kampanię promocyjno-informacyjną na portalu trójmiasto.pl, której zadaniem było zwrócenie uwagi na problemy skutecznej ochrony zwierząt w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski, do których wdrożenia kraj jest zobowiązany jako ich sygnatariusz konwencji i porozumień, a także członek Unii Europejskiej.

Wiele innych działań, zrealizowanych w 2011 r. wraz ze wspomnianymi partnerami, łączył wspólny cel, jakim jest dotarcie do środowisk oraz osób mających wpływ na sposób eksploatacji Bałtyku i spowodowanie zmiany obecnych postaw. 

Zarządzanie wpływem na bioróżnorodność

Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r. stwierdza, że największymi zagrożeniami stwarzanymi przez człowieka dla bioróżnorodności są:

 1. niszczenie miejsc życia roślin i zwierząt,
 2. zmiany klimatyczne, których szybkość powoduje nienadążanie niektórych gatunków z przystosowaniem się do zmieniających się warunków życia,
 3. wprowadzanie innych gatunków z obcych regionów geograficznych, powodujące wypieranie gatunków rodzimych. 

Działalność LOTOS Petrobaltic prowadzona jest w sposób niezagrażający bioróżnorodności na obszarach swej działalności, gdyż nie ma w niej cech powyżej ujętych. Obszary koncesyjne Spółki znajdują się poza obszarami NATURA 2000, obecnie zwanymi Bałtyckimi Obszarami Chronionymi. Obszary działalności LOTOS Petrobaltic to obszary, na których fauna i flora występuje w formie bardzo ubogiej i dlatego wpływ działalności spółki na straty ekologiczne i bioróżnorodność obszaru jest bliski zera. LOTOS Petrobaltic w zakresie swej działalności nie stwarza również zagrożenia polegającego na przemieszczaniu niechcianych organizmów żywych z innych regionów geograficznych i klimatycznych, co zagrażałoby rodzimym gatunkom występującym w Bałtyku. 

Należy również stwierdzić, że przy planowaniu strategicznym dotyczącym nowych instalacji i technologii, np. do wydobycia ropy naftowej na złożu B8, czy gazu ze złóż B4 i B6, jednym z ważniejszych aspektów prowadzonej analizy możliwości przedsięwzięcia są aspekty środowiskowe i uwarunkowania formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska.

Jednym z ważniejszych zadań w zakresie działalności na Bałtyku jest dla spółki wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymanie pełnej bioróżnorodności środowiska Morza Bałtyckiego. LOTOS Petrobaltic dąży do pełnej realizacji już podjętych działań, polegających na wdrożeniu założeń Bałtyckiego Planu Działania, określającego wymóg tzw. „zero zrzutów” dla platform morskich.                                                                                                                                 

Spółka podjęła rozmowy z jedną z polskich firm przygotowującą płuczki dla prowadzenia prac wiertniczych. LOTOS Petrobaltic zmierza do systematycznego eliminowania szkodliwych chemikaliów czerwonych, które będąc w systemie zamkniętym, nie stykają się ze środowiskiem. Chce przy tym jednak spełnić wymagania Bałtyckiego Planu Działania i zastąpić je chemikaliami zielonymi, które nie czynią szkód w środowisku morskim, są przyjazne dla jego flory i fauny.

Jednocześnie zakłada się transportowanie na ląd wszystkich odpadów zarówno bytowych, jak i operacyjnych, powstających w wyniku działalności morskich platform wiertniczych i wydobywczych. W 2011 r. została wykonana na złożu B3 instalacja do zatłaczania wód złożowych. Jednym z priorytetowych tematów w zakresie aspektów środowiskowych w 2012 r. jest dalsze wdrażanie założeń Bałtyckiego Planu Działania zarówno poprzez rozwiązania technologiczne, jak i systemowe.          

LOTOS Petrobaltic chce również spełniać najnowsze wymogi i standardy postawione przez HELCOM w zakresie oczyszczania ścieków sanitarnych na swych platformach. Spółka dąży do tego, by prowadzona działalność bazowała na najlepszej dostępnej technologii, jak również opierała się na najlepszej praktyce w dziedzinie pozyskiwania węglowodorów ze złóż podmorskich. Działalność oparta na tych przesłankach ma na celu ograniczenie wpływu na bioróżnorodność środowiska naturalnego Bałtyku do minimum.

Wpływ prowadzonej działalności LOTOS Petrobaltic na bioróżnorodność Podejmowane działania proekologiczne zgodnie z ustaleniami Bałtyckiego Planu Działania – BSAP
Niszczenie miejsc życia roślin i zwierząt Wpływ bliski zeru Zatłaczanie wód złożowych i zaolejonych Wpływ pozytywny
Zmiany klimatyczne Brak wpływu Rozwiązania technologiczne i systemowe dotyczące zwiercin powstających w procesie wiercenia otworów Wpływ pozytywny
Wprowadzenie nowych gatunków z innych regionów geograficznych Brak wpływu Przekazywanie wszelkich odpadów i śmieci z platform na ląd Wpływ pozytywny

Spółka LOTOS Paliwa realizuje działania mające na celu weryfikację zagrożeń związanych z bioróżnorodnością w stosunku do istniejących stacji paliw. Działania obejmują ocenę lokalizacji istniejących obiektów w stosunku do zidentyfikowanych obszarów chronionych i terenów o dużej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi. Działania takie realizowane są w oparciu o istniejące dla tych obiektów raporty oddziaływania na środowisko pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów i wymagań.

Działalność LOTOS Oil ukierunkowana na zagadnienia związane z bioróżnorodnością, dotyczy trzech aspektów: cech produktów, ich wytwarzania oraz funkcjonalności. Produkty spółki projektowane są w oparciu o surowce, tj. bazy olejowe i dodatki. Dostarczane są one w opakowaniach z etykietą. Całość surowców jest klasyfikowana, jako substancje lub mieszaniny chemiczne i w związku z tym podlegają one prawu o rejestrowaniu, ocenie i uznaniu chemikaliów, tzw. REACH (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Nr 1907). Wymaga ona dokonania oceny tych substancji pod względem, m.in. wpływu na rozrodczość organizmów. Wymagana prawem rejestracja REACH nie dotyczy obecnie surowców do produkcji smarów, tzw. mydeł smarowych. Obowiązkowa dla nich data rejestracji przypada na 2013 r. Spółka podejmuje kroki dla zgromadzenia materiału umożliwiającego rejestrację tych substancji.

Produkty LOTOS Oil podlegają podczas ich stosowania przez użytkowników naturalnemu starzeniu i w związku z tym są wymieniane na nowe. Obrót olejami zużytymi reguluje prawo o ochronie środowiska wymagające odbioru pewnej części wprowadzonych na rynek produktów i ich utylizacji w sposób nieuciążliwy dla środowiska. Spółka posiada zawarte w tym celu umowy na świadczenie usług odzysku i recyklingu.

Część produktów olejowych posiada cechy biodegradowalności, tj. w przypadku zgodnego z przeznaczeniem sposobu użytkowania przedostają się one do środowiska i poddają degradacji do składników nieuciążliwych dla otoczenia. Plany spółki przewidują wdrożenie tych produktów.  Wprowadzone w latach ubiegłych i spełniające wymagania REACH plastyfikatory dla przemysłu gumowego, będą w dalszym ciągu rozwijane. Produkty te charakteryzują się niską zawartością (definiowaną przez prawo) tzw. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Część planowanych do wdrożenia produktów będzie wytwarzana w nowych instalacjach. Ich projektowanie i przyszłe funkcjonowanie podlega obowiązującym przepisom prawa, uwzględniającym aspekty środowiskowe.

Planowane do wdrożenia produkty spółki są projektowane ze szczególnym naciskiem na te cechy użytkowe, które pozwalają na ich stosowanie w rozwiązaniach zmniejszających uciążliwość dla środowiska. Są to, np. produkty dla elektrowni wiatrowych, silników zasilanych gazem wysypiskowym i ziemnym, oleje motoryzacyjne przeznaczone dla niskoemisyjnych silników zgodnych z regulacjami Euro 5. Rozważane są także biodegradowalne oleje formowe dla budownictwa. Zapotrzebowanie na nie jest uzależnione w dużej mierze od regulacji prawnych.

Zgodnie z istniejącym systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001), LOTOS Asfalt posiada wyznaczone cele związane z działalnością firmy obejmujące obszar ochrony środowiska. Wśród celów wymienia się:

 • ograniczenie emisji oparów asfaltu powstających podczas ekspedycji wyrobów w Gdańsku, w zakładzie o największym potencjale oraz realizacji nalewu asfaltu do środków transportowych,
 • ograniczenie emisji oparów asfaltu powstających podczas magazynowania wyrobów w Gdańsku, w zakładzie o największym przerobie, dysponującym największą bazą magazynową dla produktów asfaltowych.

Cele te zostały wyznaczone w 2010 r. i wszystkie pozostają aktualne, a realizowane prace inwestycyjne zaplanowano zakończyć w pierwszym przypadku w 2012 r., natomiast modernizacje obejmujące park zbiorników w okresie do końca 2013 r.

W spółce stworzono program zarządzania środowiskowego. Obejmuje on działania inwestycyjne, organizacyjne i szkoleniowe, mające na celu zmniejszenie stopnia wpływu znaczącego, zidentyfikowanego aspektu na środowisko przy uwzględnieniu możliwości technicznych i zasadności ekonomicznej.