Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Praktyki dotyczące inwestycji i zamówień

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Grupa LOTOS nie stosowała dotychczas w zawieranych umowach inwestycyjnych klauzul dotyczących praw człowieka. Niemniej jednak, zgodnie z założeniami obowiązującej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS oraz jedną z kluczowych dla kultury przedsiębiorstwa wartości społecznych, jaką stanowi czystość, rozumiana m.in. jako przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka, Spółka zmierza do wprowadzenia odpowiedniego zapisu. W czasie sporządzania niniejszego raportu trwały prace nad przygotowaniem jego treści.

Obecnie stosowne zapisy dotyczące praw człowieka są umieszczane w zapytaniach ofertowych kierowanych do oferentów, uczestniczących w postępowaniach wyboru kontrahenta. Firmy składające oferty są zobowiązane do oświadczenia, iż nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, a ich właściciele nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

Niestosowanie w umowach i procedurach regulujących dokonywanie zakupów zapisów odnoszących się szerzej do praw człowieka spowodowało, że Grupa LOTOS nie przeprowadziła dotąd - zarówno w procesie wyłaniania dostawców i wykonawców, jak i współpracy z nimi – kontroli mających na celu weryfikację przestrzegania przez nich praw człowieka.

Grupa Kapitałowa LOTOS uwzględnia problematykę praw człowieka w organizowanych dla pracowników zajęciach szkoleniowych.

Grupa LOTOS przykłada szczególną wagę do kształtowania pożądanych postaw wśród nowo zatrudnianych pracowników. Dlatego też w ramach adresowanego do nich Programu adaptacyjnego poświęca się czas na zapoznanie nowych pracowników z wartościami i kulturą organizacyjną Grupy Kapitałowej LOTOS oraz kształtowanie oczekiwanych wzorców zachowań, także w relacjach z kontrahentami. Zajęcia prowadzą starsi stażem, doświadczeni pracownicy Spółki. Część zagadnień omawianych w ramach Programu dotyczy przyjętych w organizacji zasad postępowania w odniesieniu do kwestii przestrzegania praw człowieka. 

Podczas zajęć prezentowane są pracownikom kluczowe zasady postępowania organizacji w tym zakresie ujęte w misji, wizji i strategii firmy, a także w Kodeksie Postępowania Pracownika określającym standardy pracy i komunikacji, kulturę organizacyjną, wzorce zachowania i wartości istotne dla pracowników. Omawiane są także sprawy pracownicze, takie jak pakiet świadczeń, czas pracy, opieka medyczna, poparte zapoznaniem z treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Problematyka praw człowieka uwzględniana jest także podczas szkolenia „System Okresowych Ocen Pracowniczych”, dotyczącego procedur, kluczowych kompetencji oraz zasad przygotowania i przeprowadzenia okresowej oceny pracowników, a także szkolenia poświęconego Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania w Spółce.

W sumie, w latach 2008-2011 Grupa LOTOS zrealizowała 2.090 godzin szkoleń poświęconych wspomnianym zagadnieniom. Procent przeszkolonych w tym czasie pracowników wahał się między 23% (w 2008 r.) a 11% (w 2009 r.).

Szkolenia w ramach Programu adaptacyjnego, mimo że nie ma w tym obszarze odrębnej procedury, organizowane są poza Grupą LOTOS także w LOTOS Serwis, LOTOS Petrobaltic, LOTOS Oil, LOTOS Straż, LOTOS Asfalt oraz LOTOS Lab.

Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka i procent przeszkolonych pracowników Grupy LOTOS w 2011 r.
Liczba pracowników (stan na 31.12.2011 r.) Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie problematyki praw człowieka Całkowita liczba godzin szkoleniowych Liczba godzin szkoleniowych poświęcona prawom człowieka Procent pracowników przeszkolonych w zakresie praw człowieka
1.329 291 31.504 724 21,9

Kwestie praw człowieka są także ważnym zagadnieniem z punktu widzenia sfery ochrony i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Za zapewnienie bezpieczeństwa i świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz wszystkich spółek Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiadają pracownicy spółki LOTOS Ochrona.

Zgodnie z polityką i procedurami organizacji dotyczącymi różnych aspektów praw człowieka, które są istotne w związku z prowadzoną działalnością, wyszkolonych zostało w 2011 r. 88,8% pracowników ochrony zatrudnionych we wspomnianej spółce. Niemal wszyscy pracownicy operacyjni, czyli pracownicy służby ochrony, podlegają szkoleniom co kwartał.