Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku

(w tysiącach złotych) Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
1 stycznia 2010
(dane przekształcone)
AKTYWA        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 17 8.965.480 6.173.798 3.438.629
Środki trwałe w budowie 17 1.558.070 4.213.684 6.240.316
Wartość firmy 20 46.688 46.688 46.688
Wartości niematerialne 18 475.580 94.825 89.240
Inwestycje w nieruchomości 19 - 3.376 3.762
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności 21 - 93.064 88.255
Długoterminowe aktywa finansowe 23 96.189 54.099 83.623
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.4 400.128 159.901 74.267
Należności długoterminowe 25 33.313 28.612 22.061
Rozliczenia międzyokresowe czynne 27 6.789 4.003 5.087
Aktywa trwałe razem   11.582.237 10.872.050 10.091.928
Aktywa obrotowe        
Zapasy, w tym: 24 5.855.840 4.506.791 3.023.144
- zapasy obowiązkowe 24 4.427.752 2.980.241 2.196.965
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 2.190.029 1.821.939 1.536.854
Należności z tytułu podatku dochodowego 13.3 132.876 47.492 131.299
Rozliczenia międzyokresowe czynne 27 40.382 32.674 25.982
Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 129.052 55.906 56.482
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 383.680 382.601 345.126
Aktywa obrotowe razem   8.731.859 6.847.403 5.118.887
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 22 109.124 7.911 5.209
Aktywa razem   20.423.220 17.727.364 15.216.024
         
PASYWA        
Kapitały własne        
Kapitał podstawowy 32 129.873 129.873 129.873
Kapitał zapasowy   1.311.348 1.311.348 1.311.348
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych   (419.281) (739) -
Zyski zatrzymane   6.700.396 6.046.056 5.353.895
Różnice kursowe z przeliczenia   59.100 12.281 14.277
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej   7.781.436 7.498.819 6.809.393
Udziały niekontrolujące 33 947 14.658 36.752
Kapitały własne razem   7.782.383 7.513.477 6.846.145
Zobowiązania długoterminowe        
Oprocentowane kredyty i pożyczki 34 4.983.889 4.403.453 4.942.590
Rezerwy długoterminowe 36 399.104 323.122 277.457
Rezerwa na podatek odroczony 13.4 105.226 123.143 90.611
Pozostałe zobowiązania finansowe 37.2 304.949 151.666 218.733
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania 37.1 54.371 61.809 70.981
Zobowiązania długoterminowe razem   5.847.539 5.063.193 5.600.372
Zobowiązania krótkoterminowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania 37.1 4.156.553 2.939.108 1.871.803
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 13.3 7.420 15.188 11.867
Oprocentowane kredyty i pożyczki 34 2.407.740 1.923.341 748.553
Obligacje 35 - 52.670 -
Rezerwy krótkoterminowe 36 21.358 17.818 36.497
Pozostałe zobowiązania finansowe 37.2 159.829 202.396 100.787
Zobowiązania krótkoterminowe razem   6.752.900 5.150.521 2.769.507
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 22 40.398 173 -
Zobowiązania razem   12.640.837 10.213.887 8.369.879
Pasywa razem   20.423.220 17.727.364 15.216.024

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część