Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

30. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Środki pieniężne w banku 380.668 381.995
Środki pieniężne w kasie 322 273
Inne środki pieniężne 2.690 333
Razem 383.680 382.601

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 1.621.940 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 781.210 tysięcy złotych) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz Nota 34 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 4.384 tysiące złotych (31 grudnia 2010: 33.654 tysiące złotych) i dotyczą głównie:

 • środków w kwocie 2.892 tysiące złotych (31 grudnia 2010: 14.356 tysięcy złotych) na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych z inwestycjami w ramach Programu 10+,
 • środków pieniężnych w kwocie 1.194 tysiące złotych (31 grudnia 2010: 693 tysiące złotych) stanowiących warunkowy depozyt bankowy.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w sprawozdaniu z pozycji finansowej wykazane są w pozycji „Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 773 tysiące złotych (31 grudnia 2010: 446 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część