Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

29. Świadczenia pracownicze

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

29.1 Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych i rentowych zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne lub na podstawie własnych szacunków tworzy rezerwy na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych. Kwotę tych rezerw oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:

  za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Stan na początek okresu 107.829 98.694
Utworzenie rezerwy, w tym: 42.013 (1) 32.695
- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta 555 -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 70 -
Przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (3.476) -
Wypłacone świadczenia (9.585) (10.970)
Rozwiązanie rezerwy (4.179) (6.332)
Wykorzystanie rezerwy (801) (6.258)
Stan na koniec okresu 131.801 107.829

(1) zmiana sposobu ustalania podstawy obliczania świadczeń pracowniczych (likwidacja współczynnika zmiany wynagrodzenia zasadniczego).

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

  31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Stopa dyskontowa (%) 5,7% 5,8%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,5% 2,5%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 1%-11,4% 1%-12,9%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 0%-3,5% 0%-5%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych(%) 1,5%-6% 1,5%-7%
 1. Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 5,7%, tj. na poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym, według stanu na dzień wyceny (31 grudnia 2010: 5,8%).
 2. Przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 5% w skali roku, co stanowi sumę: realnej rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń w wysokości 2,5% i długookresowej rocznej stopy inflacji na poziomie 2,5% (celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego).
 3. Przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń w Grupie na poziomie od 0% do 3,5% w roku 2012, oraz od 0% do 6% w latach kolejnych (31 grudnia 2010: długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie od 0% do 5% w roku 2011). Zaprezentowane przedziały wartości wskaźników stanowią syntetyczne zestawienie tych wielkości ustalonych na poziomie bezwzględnym odrębnie dla poszczególnych podmiotów Grupy.
 4. Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na mężczyzn i kobiety oraz na 9 kategorii wiekowych w przedziałach pięcioletnich.
 5. Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2010, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2010: Tablicami Trwania Życia 2009).
 6. Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę, tj. dla mężczyzn – po ukończeniu 65 roku życia, a dla kobiet – po ukończeniu 60 roku życia, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy według informacji dostarczonych przez Grupę spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.
 7. W założeniach przyjęto wielkości z pominięciem przypadków związanych z realizacją zmian organizacyjnych.
 8.  

29.2 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Wartość kosztów świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w 2011 roku wyniosła łącznie 5.703 tysięcy złotych (2010: 2.236 tysięcy złotych).

Wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w 2011 roku wyniosła łącznie 18 tysięcy złotych (2010: 806 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część