Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

28. Krótkoterminowe aktywa finansowe

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych: 37.202 49.962
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) - 1.472
- futures (emisja CO2) 8.304 35
- forwardy i spoty walutowe 17.258 37.541
- terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) - 655
- swap procentowy (IRS) 11.640 10.259
Lokaty (1) 40.565 5.932
Udzielone pożyczki 1.614 -
Udziały w jednostkach pozostałych - 12
Środki pieniężne zablokowane na rachunkach bankowych (2) 49.671 -
Razem 129.052 55.906

(1) Na pozycję lokat składają się głównie lokaty Grupy LOTOS S.A.:

 • lokaty w kwocie 7.874 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 5.932 tysięcy złotych) dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu na finansowanie zapasów,
 • lokaty w kwocie 32.623 tysięcy złotych dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+.

(2) Na pozycję środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach bankowych składają się:

 • blokada środków pieniężnych w kwocie 18.320 tysięcy złotych na rachunku bankowym spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonana przez komornika w sprawie postępowania sądowego dotyczącego spółki WANDEKO (patrz Nota 38.4 Dodatkowych informacji i objaśnień),
 • środki pieniężne w kwocie 26.169 tysięcy złotych Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. zarezerwowane na płatności za zakup udziałów (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień),
 • środki pieniężne w kwocie 5.182 tysięcy złotych Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. dotyczące zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2011 Grupa nie posiadała otwartych transakcji hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 34 Dodatkowych informacji i objaśnień (31 grudnia 2010 roku: 1.326 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część