Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

27. Rozliczenia międzyokresowe czynne

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
 
w tysiącach złotych 31 grudnia
2011
31 grudnia
2010
Ubezpieczenie majątkowe i inne 31.015 24.076
Remonty 1.078 273
Czynsz i dzierżawa 2.549 1.566
Prowizje od kredytów rozliczane w czasie 3.311 5.066
Pozostałe 9.218 5.696
Razem 47.171 36.677
Część długoterminowa 6.789 4.003
Część krótkoterminowa 40.382 32.674

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część