Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: 2.075.562 1.740.890
 - od jednostek powiązanych 90 -
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 52.858 39.914
Należności z tytułu umów partnerskich, w tym: 1.947 1.919
- należności z tytułu pakietów startowych 1.947 1.919
Należności z tytułu kaucji  7.998 4.896
Należności inwestycyjne 1.299 2.298
Pozostałe należności (1) 50.365 32.022
Należności netto 2.190.029 1.821.939
Odpis aktualizujący wartość należności 178.410 182.213
Należności brutto 2.368.439 2.004.152

(1) w tym kwota dotycząca akcyzy od przesunięć międzymagazynowych w kwocie 33.620 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 20.911 tysięcy złotych).

Okres spłaty należności handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 60 dni. Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na należnościach Grupy nie była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczenia kredytów (31 grudnia 2010: 2.143 tysiące złotych).

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Stan na początek okresu 182.213 180.497
Zwiększenia (1), w tym: 15.104 13.340
   - objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta 624 -
   - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 42 -
Rozwiązanie (2) (6.263) (5.008)
Wykorzystanie (12.063) (6.616)
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (581) -
Stan na koniec okresu 178.410  182.213

(1) w tym kwota 11.053 tysięcy złotych odniesiona w pozostałe koszty operacyjne (2010: 12.556 tysięcy złotych) oraz kwota 412 tysięcy złotych (2010: 784 tysięcy złotych) pomniejszająca przychody finansowe z tytułu odsetek.

(2) w tym kwota 4.151 tysięcy złotych odniesiona w pozostałe przychody operacyjne (2010: 4.827 tysięcy złotych).

Analiza wrażliwości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień 31 grudnia 2011 oraz na dzień 31 grudnia 2010 została przedstawiona w Nocie 42.3.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym na dzień 31 grudnia 2011 oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia
2010
Do 1 miesiąca 104.255 53.961
Od 1 do 3 miesięcy 10.051 8.862
Od 3 do 6 miesięcy 1.057 2.765
Od 6 miesięcy do 1 roku 4.106 261
Powyżej 1 roku 4.888 5.754
Razem 124.357 71.603

  

W 2011 roku Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. posiadała jednego odbiorcę, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. przekroczył 10%. Była to firma Shell POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 10,25%. W 2010 roku Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. przekroczył 10%. Udział należności kontrahenta Shell POLSKA Sp. z o.o., ani żadnego innego kontrahenta w sumie bilansowej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. nie przekroczył 10%.

W ocenie Spółki w odniesieniu do należności handlowych, z wyjątkiem należności od wymienionego wyżej głównego odbiorcy nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy jest najlepiej reprezentowana przez wartość bilansową tych instrumentów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część