Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

42. Instrumenty finansowe

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Charakterystyka instrumentów finansowych

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Grupa wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartości godziwej jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, a transakcje pochodne o ujemnej wartości godziwej wykazywane są jako zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują wycenę następujących rodzajów instrumentów pochodnych: swapy, futures, forward, opcje, swapy procentowe, forward procentowy.

Wartość godziwa swapów towarowych ustalana jest w oparciu o przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między średnią ceną rynkową, a ceną transakcyjną. Do wyznaczenia wartości godziwej zostały przyjęte ceny notowane z aktywnych rynków przekazane przez firmę zewnętrzną, według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Wartość godziwa kontraktów futures na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (CO2) (EUA, CER) ustalana jest w oparciu o różnicę między ceną rynkową publikowaną na dzień wyceny przez Intercontinental Exchange (ICE)  a ceną transakcyjną. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 1.

Wartość godziwa spotów i forwardów walutowych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o fixing NBP i krzywą stóp procentowych implikowaną z transakcji fx swap. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Wartość godziwa transakcji terminowych na stopę procentową ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a ceną transakcyjną. Cena terminowa kalkulowana jest w oparciu o zerokuponową krzywą stóp procentowych opartą o LIBOR 6M lub 3M w zależności od zawartych transakcji. Według hierarchii wartości godziwej jest to Poziom 2.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wartość długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2011 roku i na dzień 31 grudnia 2010 roku, obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Pożyczki udzielone i należności własne

W dniach 23 września 2003 roku oraz 8 kwietnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała z Rafinerią Nafty „GLIMAR” S.A. umowy pożyczkowe na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w łącznej kwocie 90 milionów złotych. Do dnia 31 grudnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. wypłaciła Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. środki pieniężne wynikające z podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych. Dodatkowo, w związku z podpisanym w dniu 12 lutego 2004 roku oświadczeniem Grupy LOTOS S.A. (Letter of Comfort) dla Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Spółka podjęła zobowiązania związane ze współfinansowaniem inwestycji Hydrokompleks Glimar oraz utrzymaniem odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. W opinii Zarządu Spółki zobowiązania te nie stanowią zobowiązań finansowych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości.

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obejmują kredyty, kredyty w rachunkach bieżących oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

W Grupie w trakcie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze i sytuacje wymagające ujawnienia:

 • Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych (MSSF 7, par. 12),
 • na rzecz Grupy nie ustanowiono zabezpieczeń na żadnej z kategorii aktywów, które powodowałyby poprawę warunków kredytowania (MSSF 7, par. 15),
 • Grupa nie wyemitowała żadnego instrumentu zawierającego element zobowiązaniowy lub element kapitałowy (MSSF 7, par. 17),
 • Grupa wywiązała się z wszystkich postanowień umownych (MSSF 7, par. 18),
 • przychody z tytułu odsetek w związku z aktywami finansowymi, które uległy utracie wartości Grupa uznała za nieistotne (MSSF 7, par. 20.d),
 • Grupa nie nabywała żadnych aktywów finansowych po cenie różnej, od ich wartości godziwej (MSSF 7, par. 28),
 • Grupa nie przejmowała żadnych aktywów w ramach zabezpieczenia (MSSF 7, par. 38).

W Grupie w trakcie roku zakończonego 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze i sytuacje wymagające ujawnienia:

 • Grupa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych (MSSF 7, par. 12),
 • na rzecz Grupy nie ustanowiono zabezpieczeń na żadnej z kategorii aktywów, które powodowałyby poprawę warunków kredytowania (MSSF 7, par. 15),
 • Grupa nie wyemitowała żadnego instrumentu zawierającego element zobowiązaniowy lub element kapitałowy (MSSF 7, par. 17),
 • Grupa wywiązała się z wszystkich postanowień umownych (MSSF 7, par. 18),
 • przychody z tytułu odsetek w związku z aktywami finansowymi, które uległy utracie wartości Grupa uznała za nieistotne (MSSF 7, par. 20.d),
 • ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, zatem zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych odnoszona jest w wynik finansowy (MSSF 7, par. 22),
 • Grupa nie nabywała żadnych aktywów finansowych po cenie różnej, od ich wartości godziwej (MSSF 7, par. 28),
 • Grupa nie przejmowała żadnych aktywów w ramach zabezpieczenia (MSSF 7, par. 38).
 •  

42.1 Wartość godziwa poszczególnych instrumentów finansowych

31 grudnia 2011
w tysiącach złotych
Nota Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Udziały i akcje:   - - 9.746 - - 9.746
- część długoterminowa 23 - - 9.746 - - 9.746
- część krótkoterminowa 28 - - - - - -
Fundusz likwidacyjny 23 - 24.491 - - - 24.491
Lokaty:   - 78.671 - - - 78.671
- część długoterminowa 23 - 38.106 - - - 38.106
- część krótkoterminowa 28 - 40.565 - - - 40.565
Depozyty zabezpieczające 23 - 11.748 - - - 11.748
Pożyczki:   - 1.614 - - - 1.614
- część długoterminowa   - - - - - -
- część krótkoterminowa 28 - 1.614 - -   1.614
Pochodne instrumenty finansowe:   49.300 - - - - 49.300
- część długoterminowa 23 12.098 - - - - 12.098
- część krótkoterminowa 28 37.202 - - - - 37.202
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
(bez należności budżetowych):
  - 2.170.484 - - - 2.170.484
- część długoterminowa 25 - 33.313 - - - 33.313
- część krótkoterminowa 26 - 2.137.171 - - - 2.137.171
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 - 383.680 - - - 383.680
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
(bez zobowiązań budżetowych):
37.1 - - - - (3.054.041) (3.054.041)
- część długoterminowa   - - - - (15.194) (15.194)
- część krótkoterminowa   - - - - (3.038.847) (3.038.847)
Kredyty i pożyczki: 34 - - - - (7.391.629) (7.391.629)
- część długoterminowa   - - - - (4.983.889) (4.983.889)
- część krótkoterminowa   - - - - (2.407.740) (2.407.740)
Obligacje: 35 - - - - - -
- część długoterminowa   - - - - - -
- część krótkoterminowa   - - - - - -
Zobowiązania finansowe:   - - - (267.778) (197.000) (464.778)
Zobowiązania z tytułu leasingu: 37.3 - - - - (197.000) (197.000)
- część długoterminowa   - - - - (177.585) (177.585)
- część krótkoterminowa   - - - - (19.415) (19.415)
Pochodne instrumenty finansowe: 37.2 - - - (267.778) - (267.778)
- część długoterminowa   - - - (127.364) - (127.364)
- część krótkoterminowa   - - - (140.414) - (140.414)
Razem   49.300 2.670.688 9.746 (267.778) (10.642.670) (8.180.714)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych, których warunki renegocjowano ze względu na możliwość pojawienia się zaległości lub z powodu możliwości utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań finansowych, wycenionych w wartości godziwej przez wynik, których składniki zostały wyznaczone jako wycenione w ten sposób przy początkowym ujęciu (fair value option).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa nie posiada aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość bilansowa pożyczek i należności oraz zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej (nie dotyczy kredytów i pożyczek opartych na stałej stopie procentowej). Kredyty i pożyczki w 82% opartych jest na zmiennej stopie procentowej, a termin zapadalności zobowiązań z tytułu odsetek przypada w krótkim okresie pozostałe kredyty (18%) opartych jest na stałej stopie procentowej.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Metody i założenia dotyczące ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych zostały opisane w Notach 10 i 42 Dodatkowych informacji i objaśnień.

31 grudnia 2010 (dane przekształcone) w tysiącach złotych Nota Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Udziały i akcje:   - - 9.927 - - 9.927
- część długoterminowa 23 - - 9.915 - - 9.915
- część krótkoterminowa 28 - - 12 - - 12
Fundusz likwidacyjny 23 - 21.668 - - - 21.668
Lokaty:   - 5.932 - - - 5.932
- część długoterminowa 23 - - - - - -
- część krótkoterminowa 28 - 5.932 - - - 5.932
Depozyty zabezpieczające 23 - 3.108 - - - 3.108
Pożyczki:   - - - - - -
- część długoterminowa   - - - - - -
- część krótkoterminowa 28 - - - - - -
Pochodne instrumenty finansowe:   69.370 - - - - 69.370
- część długoterminowa 23 19.408 - - - - 19.408
- część krótkoterminowa 28 49.962 - - - - 49.962
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
(bez należności budżetowych):
  - 1.810.637 - - - 1.810.637
- część długoterminowa 25 - 28.612 - - - 28.612
- część krótkoterminowa 26 - 1.782.025 - - - 1.782.025
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 - 382.601 - - - 382.601
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
(bez zobowiązań budżetowych):
37.1 - - - - (2.061.584) (2.061.584)
- część długoterminowa   - - - - (26.211) (26.211)
- część krótkoterminowa   - - - - (2.035.373) (2.035.373)
Kredyty i pożyczki: 34 - - - - (6.326.794) (6.326.794)
- część długoterminowa   - - - - (4.403.453) (4.403.453)
- część krótkoterminowa   - - - - (1.923.341) (1.923.341)
Obligacje: 35         (52.670) (52.670)
- część długoterminowa   - - - - - -
- część krótkoterminowa   - - - - (52.670) (52.670)
Zobowiązania finansowe:   - - - (279.807) (74.255) (354.062)
Zobowiązania z tytułu leasingu: 37.3 - - - - (74.255) (74.255)
- część długoterminowa   - - - - (71.559) (71.559)
- część krótkoterminowa   - - - - (2.696) (2.696)
Pochodne instrumenty finansowe: 37.2 - - - (279.807) - (279.807)
- część długoterminowa   - - - (80.107) - (80.107)
- część krótkoterminowa   - - - (199.700) - (199.700)
Razem   69.370 2.223.946 9.927 (279.807) (8.515.303) (6.491.867)

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa nie posiadała aktywów finansowych, których warunki renegocjowano ze względu na możliwość pojawienia się zaległości lub z powodu możliwości utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa nie posiadała aktywów i zobowiązań finansowych, wycenionych w wartości godziwej przez wynik, których składniki zostały wyznaczone jako wycenione w ten sposób przy początkowym ujęciu (fair value option).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa nie posiadała aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość bilansowa pożyczek i należności oraz zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej (nie dotyczy kredytów opartych na stałej stopie procentowej). Kredyty i pożyczki w 83% opartych było na zmiennej stopie procentowej, a termin zapadalności zobowiązań z tytułu odsetek przypada w krótkim okresie pozostałe kredyty (17%) opartych było na stałej stopie procentowej.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej obejmuje głównie akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Metody i założenia dotyczące ustalania wartości godziwej posiadanych instrumentów finansowych zostały opisane w Notach 10 i 42 Dodatkowych informacji i objaśnień.

42.2 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

za rok zakończony 31 grudnia 2011
w tysiącach złotych

Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek   - 20.202 - (168.358) (148.156)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych   - 183.259 - (737.412) (554.153)
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących 12.2, 12.5 - (6.902) - - (6.902)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 12.6 (9.769) - - - (9.769)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 12.6 (120.661) - - - (120.661)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej instrumentów zabezpieczających   - - - (516.892) (516.892)
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży 12.3, 12.6 - - 957 - 957
Razem   (130.430) 196.559 957 (1.422.662) (1.355.576)

 

za rok zakończony
31 grudnia 2010 (dane przekształcone)

w tysiącach złotych

Nota Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek   - 18.829 - (75.231) (56.402)
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych   - 4.893 - (67.821) (62.928)
Odwrócenie/(Utworzenie) odpisów aktualizujących   - (7.729) (2) - (7.731)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 12.6 (75.945) - - - (75.945)
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 12.6 (117.091) - - - (117.091)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej instrumentów zabezpieczających   - - - - -
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży 12.3, 12.6 - - - - -
Razem   (193.036) 15.993 (2) (143.052) (320.097)

  

42.3 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut, stóp procentowych, uprawnień cen do emisji dwutlenku węgla (CO2)

42.3.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2011 roku na ryzyko walutowe Grupy wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o 4% (in plus oraz in minus) oraz wszystkich innych zmiennych na poziomie stałym przestawia się następująco:

31 grudnia 2011
w tysiącach złotych
  Zmiana kursu o +4% wpływ na wynik roku Zmiana kursu o -4% wpływ na wynik roku
USD EUR USD EUR
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   6.377 2.491 (6.377) (2.491)
Aktywa finansowe - pochodne instrumenty finansowe   (27.887) 1.805 27.887 (1.805)
Udzielone pożyczki   35.137 2.090 (35.137) (2.090)
Obligacje   6.154 - (6.154) -
Lokaty   1.620 1.060 (1.620) (1.060)
Depozyty zabezpieczające   - 385 - (385)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   1.365 1.710 (1.365) (1.710)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   (98.412) (2.100) 98.412 2.100
Kredyty i pożyczki   (149.424) (1) (8.731) 149.424 (1) 8.731
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji   (6.125) - 6.125 -
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe   (40.711) 41.162 40.711 (41.162)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - (7.715) - 7.715
Razem   (271.906) 32.157 271.906 (32.157)

(1)  z uwzględnieniem efektu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Wpływ na inne całkowite dochody przy założeniu zmiany kursów USD/PLN o 4% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałby zmianę wyceny wartości godziwej kredytów o (156.095) 156.095 tysięcy złotych.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2010 roku na ryzyko walutowe Grupy wraz z wpływem na wynik finansowy przy założeniu zmiany kursów USD/PLN i EUR/PLN o 4% (in plus oraz in minus) oraz wszystkich innych zmiennych na poziomie stałym przedstawia się następująco:

31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
w tysiącach złotych
  Zmiana kursu o +4% wpływ na wynik roku Zmiana kursu o -4% wpływ na wynik roku
  USD EUR USD EUR
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   6.959 2.163 (6.959) (2.163)
Aktywa finansowe - pochodne instrumenty finansowe   (56.694) 14.855 56.694 (14.855)
Udzielone pożyczki   27.703 59 (27.703) (59)
Obligacje   4.812 - (4.812) -
Lokaty   237 - (237) -
Depozyty zabezpieczające   - 40 - (40)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   1.223 1.113 (1.223) (1.113)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   (61.656) (4.129) 61.656 4.129
Kredyty i pożyczki   (263.276) (1.478) 263.276 1.478
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji   (4.821) - 4.821  
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe   10.783 27.526 (10.783) (27.526)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego   - (2.897) - 2.897
Razem   (334.730) 37.252 334.730 (37.252)

  

42.3.2 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2011 roku na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przestawia się następująco:

31 grudnia 2011
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Środki pieniężne i ekwiwalenty 30 383.680 767 (767)
Fundusz likwidacyjny 23 24.491 49 (49)
Aktywa finansowe - pochodne instrumenty finansowe (1)   23.738 (696) 699
Lokaty   78.671 157 (157)
Depozyty zabezpieczające 23 11.748 23 (23)
Kredyty i pożyczki 34 (7.391.629) (12.093) 12.093
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 37.3 (197.000) (394) 394
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe (1)   (172.134) 11.027 (11.151)
Razem   (7.238.435) (1.160) 1.039

(1) w tym: swap procentowy (IRS).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych (środki pieniężne i ekwiwalenty, fundusz likwidacyjny, lokaty, depozyty zabezpieczające, pochodne instrumenty finansowe, zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek, leasingu finansowego, pochodnych instrumentów finansowych) - wrażliwych na ryzyko stóp procentowych wynosi netto (7.238.435) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zmiana stóp procentowych o 0,2% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałaby zmianę aktywów i zobowiązań finansowych o kwotę netto (1.160) 1.039 tysięcy złotych.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2010 roku na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o 0,2% (in plus oraz in minus) przedstawia się następująco:

31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
w tysiącach złotych
Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,2% -0,2%
Środki pieniężne i ekwiwalenty 30 382.601 765 (765)
Fundusz likwidacyjny 23 21.668 43 (43)
Aktywa finansowe - pochodne instrumenty finansowe (1)   29.742 (1.358) 1.366
Lokaty   5.932 12 (12)
Depozyty zabezpieczające 23 3.108 6 (6)
Kredyty i pożyczki 34 (6.326.794) (10.565) 10.565
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 37.3 (74.255) (149) 149
Zobowiązania finansowe - pochodne instrumenty finansowe (1)   (228.237) 13.690 (13.839)
Razem   (6.186.235) 2.444 (2.585)

(1)  w tym: swap procentowy (IRS) oraz terminowe transakcje stopy procentowej (FRA).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych (środki pieniężne i ekwiwalenty, fundusz likwidacyjny, lokaty, depozyty zabezpieczające, pochodne instrumenty finansowe, zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek, leasingu finansowego, pochodnych instrumentów finansowych) - wrażliwych na ryzyko stóp procentowych wynosi netto (6.186.235) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zmiana stóp procentowych o 0,2% (in plus oraz in minus) potencjalnie spowodowałaby zmianę aktywów i zobowiązań finansowych o kwotę netto 2.444 (2.585) tysięcy złotych.

42.3.3 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Jednostka Dominująca posiadała kontrakty futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) („EUA”- Emissions Unit Allowance) wycenione w wartości godziwej.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku na ryzyko zmiany notowań uprawnień cen do emisji dwutlenku węgla (CO2) przy założeniu zmiany stopy procentowej o 10% (in plus oraz in minus) przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Wartość bilansowa Zmiana procentowa Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+10% -10% +10% -10%
Aktywa finansowe 8.304 (1.261) 1.261 615 (867) 867
Zobowiązania finansowe (15.607) 912 (912) (463) 691 (691)
Razem (7.303) (349) 349 152 (176) 176

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część