Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

23. Długoterminowe aktywa finansowe

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Udziały w jednostkach pozostałych 9.746 9.915
Dodatnia wycena pochodnych 
instrumentów finansowych:
12.098 19.408
- futures (emisja CO2) - 580
- swap procentowy (IRS) 12.098 18.828
Inne długoterminowe aktywa finansowe: 74.345 24.776
- fundusz likwidacyjny 24.491 21.668
- lokaty (1) 38.106 -
- depozyty zabezpieczające (2) 11.748 3.108
Razem 96.189 54.099

(1) Lokaty w kwocie 38.106 tysięcy złotych stanowią środki zarezerwowane na remont postojowy w 2013 roku w Grupie LOTOS S.A. zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na finansowanie Programu 10+.

(2) Depozyty zabezpieczające obejmują m.in. kwotę 9.637 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 998 tysięcy złotych) depozytu Grupy LOTOS S.A. złożonego w firmie brokerskiej Marex Financial w celu umożliwienia realizacji transakcji na platformie internetowej ICE Futures.

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część