Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

22. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (1)    
Grunty 18 443
Budynki i budowle 679 3.172
Urządzenia techniczne i maszyny - 2.395
Środki transportu i pozostałe - 2
Nieruchomości 1.100 -
  1.797 6.012
Aktywa jednostek powiązanych przeznaczonych do sprzedaży (2)    
Wartości niematerialne 284 -
Grunty 631 -
Budynki i budowle 14.377 -
Urządzenia techniczne i maszyny 6.600 6
Środki transportu i pozostałe 481 -
Środki trwałe w budowie 191 -
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1.600 13
  24.164 19
Zapasy 24.728 -
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 58.130 818
Należności z tytułu podatku dochodowego 141 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 87 77
Rozliczenia międzyokresowe czynne 77 985
  83.163 1.880
Razem aktywa przeznaczone do sprzedaży 109.124 7.911
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami jednostek powiązanych przeznaczonymi do sprzedaży (2)    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania 15.783 173
Oprocentowane kredyty i pożyczki 20.859 -
Rezerwy 3.756 -
Razem zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 40.398 173

(1) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w Grupie na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmują między innymi lokal mieszkalny wraz z przynależną mu nieruchomością gruntową oraz nieruchomość w postaci rozlewni gazu.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w Grupie na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmują między innymi prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki, budowle, urządzenia techniczne i maszyny związane głównie z majątkiem z obszaru przerobu ropy naftowej, katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych oraz majątkiem wydziału produkcji ciężkiego oleju opałowego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Jasło S.A.

(2) Aktywa jednostek powiązanych przeznaczonych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmują aktywa związane ze spółką LOTOS Parafiny Sp. z o.o. W dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu zewnętrznego tj. na rzecz spółki Krokus Chem Sp. z o.o. (patrz Nota 46 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Aktywa jednostek powiązanych przeznaczonych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2010 roku obejmują aktywa związane ze spółką „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. (spółka zależna LOTOS Jasło S.A.).

W dniu 11 lutego 2011 roku spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży pięciu obszarów inwestycyjnych, w tym zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz pakietu 95,5% akcji spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. za łączną wartość 10.200 tysięcy złotych. Aktywa te zostały sprzedane z zyskiem w kwocie 3.169 tysięcy złotych, ujętym w kwocie 2.490 tysięcy złotych w pozostałych przychodach operacyjnych (patrz Nota 12.2 Dodatkowych informacji i objaśnień) oraz w kwocie 679 tysięcy złotych w pozycji Utrata kontroli nad jednostką zależną w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2010 roku Grupa sprzedała ze stratą w kwocie 224 tysięcy złotych aktywa przeznaczone do sprzedaży, które obejmowały między innymi grunty własne, prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki, budowle, maszyny i urządzenia związane ze stacjami paliw i bazą przeładunkowo – magazynową (aktywami związanymi z działalnością logistyczną) oraz środki transportu – lokomotywy (patrz Nota 12.5 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Aktywa przeznaczone do sprzedaży, reprezentują wartości, które zdaniem Grupy zostaną sprzedane w ciągu 12 miesięcy od momentu zmiany klasyfikacji.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży zaprezentowane w segmencie produkcji i handlu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 109.124 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 7.911 tysięcy złotych).

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku Grupa nie zawiązała w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisu aktualizującego aktywa przeznaczone do sprzedaży (31 grudnia 2010: 2.800 tysięcy złotych), patrz Nota 12.5 Dodatkowych informacji i objaśnień.

W okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku Grupa nie rozwiązała w pozostałe przychody operacyjne odpisu aktualizującego aktywa przeznaczone do sprzedaży (31 grudnia 2010: 4.117 tysięcy złotych), patrz Nota 12.2 Dodatkowych informacji i objaśnień.

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część