Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

12. Przychody i koszty

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

12.1 Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
       
Sprzedaż produktów   37.191.995 27.039.899
Sprzedaż usług   249.615 171.911
Sprzedaż produktów razem   37.441.610 27.211.810
Sprzedaż towarów   983.062 686.115
Sprzedaż materiałów (1)   203.468 25.361
Sprzedaż towarów i materiałów razem   1.186.530 711.476
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych   (90) -
Razem   38.628.050 27.923.286
- w tym do jednostek powiązanych 39.1 6.579 -
Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej   (9.368.464) (8.260.482)
Razem   29.259.586 19.662.804

 

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
       
Sprzedaż krajowa produktów   31.475.067 23.834.002
Sprzedaż zagraniczna produktów   5.966.543 3.377.808
Sprzedaż produktów razem   37.441.610 27.211.810
Sprzedaż krajowa towarów i materiałów   583.650 413.442
Sprzedaż zagraniczna towarów i materiałów(1)   602.880 298.034
Sprzedaż towarów i materiałów razem   1.186.530 711.476
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych   (90) -
Razem   38.628.050 27.923.286
- w tym do jednostek powiązanych 39.1 6.579 -
Eliminacja akcyzy i opłaty paliwowej   (9.368.464) (8.260.482)
Razem   29.259.586 19.662.804

(1) w tym sprzedaż ropy naftowej.

  

12.2 Pozostałe przychody operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   1.420 7.662
Zysk ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 2.490 -
Dotacje   1.654 1.122
Rozwiązane rezerwy   380 17.233
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych:   4.832 9.761
- należności   4.151 4.827
- rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   681 817
- aktywów przeznaczonych do sprzedaży   - 4.117
Otrzymane odszkodowania   10.558 8.581
Pozostałe   20.381 (1) 12.600 (2)
Razem   41.715 56.959

(1) w tym 14.391 tysięcy złotych tytułem przedawnienia zobowiązań,

(2) w tym 5.999 tysięcy złotych tytułem zwrotu kwot wynikających z korekt deklaracji podatku akcyzowego i opłaty paliwowej z lat poprzednich dotyczące Jednostki Dominującej.

  

12.3 Przychody finansowe

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Otrzymane dywidendy 514 715
Odsetki 20.717 19.428
Zysk ze zbycia inwestycji 958 -
Pozostałe 83 3.285
Razem 22.272 23.428

  

12.4 Koszty według rodzaju

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Amortyzacja 12.7, 31 608.608 389.901
Zużycie materiałów i energii   25.008.836 16.482.251
Usługi obce   1.187.705 943.105
Podatki i opłaty   155.661 104.256
Wynagrodzenia   504.553 452.110
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   129.086 117.163
Pozostałe koszty rodzajowe   193.982 169.608
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   888.812 497.421
Razem   28.677.243 19.155.815
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego   (672.227) (637.102)
Razem   28.005.016 18.518.713
Koszt własny sprzedaży   26.572.381 17.269.213
Koszty sprzedaży   1.000.366 872.382
Koszty ogólnego zarządu   432.269 377.118

  

12.5 Pozostałe koszty operacyjne

w tysiącach złotych Nota za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   2.500 4.115
Strata ze zbycia aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 - 224
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:   316.824 102.674
- należności   11.053 12.556
- rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, w tym:   305.507 87.318
    - odpis aktualizujący wartość aktywów  związanych ze złożem YME   239.775 -
    - odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów   33.451 69.642
- aktywów przeznaczonych do sprzedaży   - 2.800
- inwestycji w nieruchomości   264 -
Utworzone rezerwy, w tym:   3.710 14.391
- fundusz celowy 16, 36.1 1.500 1.000
Kary i odszkodowania   587 3.054
Pozostałe   14.253 15.238
Razem   337.874 139.696

  

12.6 Koszty finansowe

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Odsetki, w tym: 207.525 184.642
- dyskonto od rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy (1) 10.814 10.087
Prowizje bankowe 19.652 14.924
Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji (36.191) (111.842)
Straty z tytułu różnic kursowych: 234.787 98.639
- od kredytów w walutach obcych 390.914 182.668
- od pożyczek w walutach obcych (95.475) (19.211)
- zrealizowane różnice kursowe od transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych (34.112) (62.251)
- od dłużnych papierów wartościowych (15.539) (2.279)
- pozostałe różnice kursowe (11.001) (288)
Strata ze zbycia inwestycji 1 -
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: 130.485 193.039
- wycena pochodnych instrumentów finansowych 9.769 75.945
- rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 120.661 117.091
Pozostałe 3.003 2.090
Razem 559.262 381.492

(1) o których mowa w Nocie 36.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

  

12.7 Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące oraz różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej

 
w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 496.425 288.271
Efekt aktualizacji wartości zapasów 4.809 (1.665)
Ujemne / (Dodatnie) saldo różnic kursowych od rozrachunków handlowych 319.366 (35.554)
  820.600 251.052
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 52.638 53.203
  52.638 53.203
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 41.192 34.549
  41.492 34.549
Pozycje ujęte w zmianie stanu produktów oraz korekty kosztu własnego:    
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 18.353 13.878
  18.353 13.878

12.8 Koszty świadczeń pracowniczych

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
Wynagrodzenia 504.553 452.110
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 129.086 117.163
Razem, w tym: 633.639 569.273
Koszty bieżących wynagrodzeń 468.719 426.888
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 127.711 116.022
Koszty świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia 37.209 26.363
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (15.310) (15.281)
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: 618.329 553.992
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 358.773 331.298
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 33.366 30.938
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 226.190 191.756

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część