Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

21. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Grupy:

Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
AB Geonafta
(przed połączeniem AB "Naftos Gavyba")
(spółka posiada swoją grupę kapitałową) (1)
Gargżdai, Litwa Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej (2) 40,31% (3)

(1) W skład Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta wchodzą: spółka zależna UAB Geňciu Nafta oraz dwie jednostki znajdujące się pod wspólną kontrolą: UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas.

(2) Po uzyskaniu zgód Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. oraz litewskiego urzędu antymonopolowego w dniu 3 lutego 2011 roku nastąpiło nabycie przez spółkę zależną od LOTOS Petrobaltic S.A. spółkę AB LOTOS Baltija 100% akcji spółki UAB Meditus, będącej właścicielem 59,41% akcji spółki AB Geonafta. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiadała bezpośrednio 40,59% akcji spółki AB Geonafta. W wyniku transakcji spółka LOTOS Petrobaltic S.A. objęła kontrolę nad spółką AB Geonafta.

(3) Na dzień 31 grudnia 2010 roku właścicielami spółki AB Geonafta była spółka LOTOS Petrobaltic S.A. posiadająca 40,59% udział w kapitale zakładowym oraz UAB Meditus, posiadająca 59,41% udział w kapitale zakładowym. Grupa pośrednio posiadała 40,31% udział w kapitale zakładowym AB Geonafta.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności.

Tabela poniżej przedstawia skrócone informacje dotyczące inwestycji w Grupie Kapitałowej AB Geonafta:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Aktywa razem - 267.219
Zobowiązania i rezerwy razem - 37.941
Aktywa netto - 229.278
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 93.064 (1)

(1) wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych uwzględnia dywidendę w kwocie 9.782 tysięcy złotych, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Geonafta z dnia 17 maja 2010 roku.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011 (1)
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Przychody ze sprzedaży 20.769 189.233
Zysk netto 7.135 45.944
Udział Grupy w zysku netto jednostek stowarzyszonych 2.896 18.649
Udział Grupy w całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych 2.896 17.910

(1) dane za okres do dnia połączenia o którym mowa powyżej.

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część