Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

20. Wartość firmy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji: 1.862 1.862
- LOTOS Partner Sp. z o.o. 10.009 10.009
- LOTOS Gaz S.A. (1) 1.126 1.126
- Energobaltic Sp. z o.o. 12.997 12.997
Razem    
Wartość bilansowa wartości firmy z połączenia:
(powstała przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) (2)
   
- nabycie sieci stacji paliw ESSO 31.759 31.759
- nabycie sieci stacji paliw Slovnaft Polska 1.932 1.932
Razem 33.691 33.691
Razem wartość firmy 46.688 46.688

(1) wartość firmy dotyczy nabytej przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa LOTOS Gaz S.A. (hurtowa sprzedaż paliw).

(2) Grupa ustala wartość odzyskiwalną wartości firmy dla przejętych sieci stacji paliw od ExxonMobile Poland i Slovnaft Polska w oparciu o ich wartości użytkowe stosując metodę zdyskontowanych przepływów finansowych. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych, zostało dokonane na podstawie prognoz przepływów pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu  o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Zastosowana została ekstrapolacja dotyczącą przepływów pieniężnych wykraczających poza okres 5 lat przy użyciu stałej stopy wzrostu w wysokości 1,84% (w roku 2010 2,23%) w oparciu o ilościową prognozę dynamiki wzrostu konsumpcji paliw w Polsce w latach 2009-2015. Grupa dla celów testu wartości firmy przyjęła średni ważony koszt kapitału WACC netto na poziomie 8,73% (2010: 8,61%). Indywidualnie wyliczone dla każdego ośrodka wypracowującego środki pieniężne zdyskontowane przepływy pieniężne zostały ubruttowione.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa przeprowadziła testy na trwałą utratę wartości aktywów. Grupa na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku nie dokonała dodatkowych odpisów z tytułu utraty wartości firmy, przeprowadzone testy na utratę wartości wartości firmy alokowanej do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne nie wykazały konieczności dokonywania odpisów.

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część