Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

24. Zapasy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia
2011
31 grudnia
2010
Wyroby gotowe 1.544.783 1.171.917
Półprodukty i produkty w toku 623.582 449.497
Towary 238.397 251.531
Materiały 3.449.078 2.633.846
Zapasy netto 5.855.840 4.506.791

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość bilansowa zapasów wycenionych po koszcie wytworzenia lub cenie nabycia wyniosła 5.837.055 tysięcy złotych a według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania 18.785 tysięcy złotych (31 grudnia 2010 odpowiednio: 4.492.232 tysięcy złotych, 14.559 tysięcy złotych).

Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 5.048.329 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 3.896.635 tysięcy złotych).

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

w tysiącach złotych 31 grudnia
2011
31 grudnia
2010
Wyroby gotowe 4.592 1.120
Półprodukty i produkty w toku 58 19
Towary 42 43
Materiały 6.745 6.404
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem 11.437 7.586

  

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2011 za rok zakończony 31 grudnia 2010
Stan na początek okresu 7.586 9.251
Zwiększenia, w tym: 6.605 935
   - objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta 1.002 -
   - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 76 -
Rozwiązanie (718) (2.071)
Wykorzystanie (769) (529)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (1.267) -
Stan na koniec okresu 11.437 7.586

  

Obowiązkowe zapasy paliw ciekłych

W latach 2010 - 2011 Grupa stosowała obowiązujące od dnia 7 kwietnia 2007 roku zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych, wprowadzone ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku) z późniejszymi zmianami.

Zapasy obowiązkowe obejmują ropę naftową, produkty naftowe (paliwa ciekłe), gaz płynny LPG. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343, z dnia 23 marca 2007 roku) z późniejszymi zmianami zdefiniowana została podstawa obliczania wymaganej ilości zapasów oraz określono zakres podmiotowy obowiązku rozbudowy zapasów obowiązkowych w 2007 roku na poziomie 73 dni i od 2008 roku 76 dni z wyłączeniem gazu płynnego LPG.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych ustalają obowiązujące od dnia 25 maja 2007 roku następujące rozporządzenia Ministra Gospodarki:

 • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. Nr 81 poz. 546) z późniejszymi zmianami,
 • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81 poz. 547) z późniejszymi zmianami,
 • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 548) z późniejszymi zmianami,
 • z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 549) z późniejszymi zmianami.

Wartość brutto zapasów obowiązkowych z uwzględnieniem powyższych przepisów jest następująca:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Zapasy obowiązkowe 4.427.752 2.980.241

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część