Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

25. Należności długoterminowe

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Należności z tytułu umów partnerskich (1), w tym: 7.659 11.198
- należności z tytułu pakietów startowych 4.041 5.623
Należności inwestycyjne 630 1.044
Należności z tytułu kaucji 20.919 12.594
Pozostałe należności 4.105 3.776
Należności netto 33.313 28.612
Odpis aktualizujący wartość należności 17.236 141
Należności brutto 50.549 28.753

(1) należności długoterminowe z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, oddanych do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5 - 10 lat.

  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Stan na początek okresu 141 -
Zwiększenia, w tym: 17.157 141
   - objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta 16.083 -
   - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych     1.074 -
Rozwiązanie (62) -
Stan na koniec okresu 17.236 141

  

Analiza wiekowania należności z tytułu pakietów startowych na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
powyżej roku do 2 lat 1.920 1.871
powyżej 2 lat do 5 lat 2.121 3.752
powyżej 5 lat do 10 lat - -
Razem 4.041 5.623

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część