Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

35. Obligacje

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. dokonywała emisji krótkoterminowych obligacji na okaziciela w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 27 lipca 2010 roku.

W ramach programu emisji obligacji spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji. Łączne zadłużenie spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może przekroczyć kwoty 300.000 tysięcy złotych licząc według wartości nominalnej. Czas trwania programu wynosi 5 lat. Emitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i są oferowane w trybie emisji niepublicznej. Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, zerokuponowe. Wykup obligacji odbywa się według wartości nominalnej obligacji.

Nabywcami wyemitowanych obligacji byli inwestorzy zewnętrzni oraz podmioty z Grupy. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji poza Grupę w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku prezentuje poniższa tabela:

w tysiącach złotych Wartość nominalna
emitowanych obligacji
Dyskonto Zobowiązania z tytułu
wyemitowanych obligacji
Stan na 1 stycznia 2010 roku - - -
Zwiększenia (emisja) 103.000 (330)  
Zmniejszenia (wykup) (50.000) -  
Stan na 31 grudnia 2010 roku 53.000 (330) 52.670
       
Stan na 1 stycznia 2011 roku 53.000 (330) 52.670
Zwiększenia (emisja) 575.000 (2.248)  
Zmniejszenia (wykup) (628.000) 2.578  
Stan na 31 grudnia 2011 roku - - -

Wpływy z tytułu wyemitowanych przez Grupę obligacji dla inwestorów zewnętrznych, bez uwzględnienia wydatków związanych z emisją obligacji, w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku wyniosły 572.752 tysiące złotych (31 grudnia 2010: 102.670 tysięcy złotych). Wydatki z tytułu wykupionych przez Grupę obligacji w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku wyniosły 628.000 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 50.000 tysięcy złotych).

Ponadto, w okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 242.400 tysięcy złotych, których nabywcami były podmioty z Grupy. W okresie roku zakończonego 31 grudnia 2011 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wykupiła od podmiotów z Grupy wszystkie wyemitowane obligacje. W 2010 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie wyemitowała obligacji do podmiotów z Grupy.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część