Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

36. Rezerwy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

NA TEJ STRONIE

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Rezerwy długoterminowe    
Rezerwa na rekultywacje (1) 60.324 40.986
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 115.914 95.370
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy 222.586 186.350
Pozostałe rezerwy 280 416
Razem rezerwy długoterminowe 399.104 323.122
Rezerwy krótkoterminowe    
Rezerwa na rekultywacje 233 130
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 15.887 12.459
Pozostałe rezerwy 5.238 5.229
Razem rezerwy krótkoterminowe 21.358 17.818
Razem 420.462 340.940

(1) w tym kwota 34.792 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 34.599 tysięcy złotych) obejmująca wartość rezerwy na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Czechowice S.A. Dokonana przez niezależny podmiot na dzień 31 grudnia 2010 roku ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego, budowy geologicznej terenu oraz analiza potencjalnych kosztów stosowanych metod rekultywacji w LOTOS Czechowice S.A. pozwoliła na zaktualizowanie rezerwy do wiarygodnego zdaniem Grupy poziomu w wysokości 18.900 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość rezerwy nie uległa zmianie. W spółce LOTOS Czechowice S.A. zostały również oszacowane przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji. Zaktualizowana na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość rezerwy na niezbędne koszty rozbiórki i likwidacji instalacji wyłączonych trwale z użytkowania wyniosła 15.699 tysięcy złotych. W ciągu 2011 roku wartość rezerwy wzrosła o 193 tysiące złotych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku rezerwa wyniosła 15.892 tysięcy złotych.

Opis założeń aktuarialnych opisano w Nocie 29.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

36.1 Zmiana stanu rezerw

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

w tysiącach złotych Rezerwa na rekultywacje Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy (1) Pozostałe rezerwy (2) Razem
1 stycznia 2010 29.400 98.694 162.426 23.434 313.954
Zwiększenia w tym: 15.210 32.695 25.774 4.778 78.457
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 716 2 718
Rozwiązanie (3.494) (6.332) (1.836) (17.272) (28.934)
Wykorzystanie - (17.228) (14) (5.295) (22.537)
31 grudnia 2010 41.116 107.829 186.350 5.645 340.940
1 stycznia 2011 41.116 107.829 186.350 5.645 340.940
Zwiększenia w tym: 19.668 42.013 38.148 4.001 103.830
- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta 14.703 555 - 66 15.324
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1.184 70 5.328 - 6.582
Rozwiązanie (227) (4.179) (1.898) (875) (7.179)
Wykorzystanie - (10.386) (14) (2.973) (13.373)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (3.476) - (280) (3.756)
31 grudnia 2011 60.557 131.801 222.586 5.518 420.462

(1) Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zarząd spółki LOTOS Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych B - 3 i B - 8, eksploatowanych także w latach poprzednich. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koszty niezbędne do poniesienia w przyszłości na likwidację Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych w okresie 2011 roku wzrosły z tytułu zmiany przewidywanych wydatków związanych ze zmianą cen o kwotę 2.967 tysięcy złotych (2010: 8.906 tysięcy złotych) oraz upływ czasu i związaną z nim zmianę wartości pieniądza w czasie o kwotę 8.760 tysięcy złotych odniesioną w ciężar kosztów finansowych roku 2011 (2010: 8.038 tysięcy złotych).

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku prezentuje  rezerwę na przyszłe koszty likwidacji Morskich Kopalni Ropy na złożu YME w wysokości 104.060 tysięcy NOK (co stanowi równowartość 59.065 tysięcy złotych według średniego kursu NOK obowiązującego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku). Planowany termin likwidacji aktywów trwałych Morskich Kopalni Ropy na złożu YME i rekultywacji terenu przypada na rok 2021.
W stosunku do stanu rezerwy ustalonej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynoszącej 64.400 tysięcy NOK (32.657 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku), nastąpił wzrost rezerwy o doszacowanie przyszłych kosztów o kwotę 35.823  tysiące  NOK (20.333  tysiące złotych według kursu obowiązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 12.129 tysięcy NOK, tj. 6.151 tysiące złotych według kursu obowiązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku) oraz o dyskonto prezentujące  szacunek zmiany wartości pieniądza w czasie w wysokości 3.864 tysięcy NOK (2.193 tysiące złotych według kursu obowiązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 4.097 tysięcy NOK, tj. 2.078 tysiące złotych według kursu obowiązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku). Zmniejszenie wartości rezerwy nastąpiło z tytułu rzeczywistego wykorzystania o kwotę 27 tysięcy NOK (15 tysięcy złotych  według kursu obowiązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 27 tysięcy NOK, tj. 14 tysiące złotych według kursu obowiązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku).

Na zmianę wartości rezerwy wpłynęło również jej rozwiązanie o kwotę naliczonego  i odprowadzonego na konto bankowe Funduszu Likwidacyjnego Zakładu Górniczego odpisu  (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  24 czerwca 2002 roku). Za rok 2011 kwota ta dla złoża B - 3 i B – 8 wyniosła łącznie: 1.898 tysięcy złotych (2010: 1.836 tysięcy złotych). Na dzień 31 grudnia 2011 roku rezerwa na likwidację zakładu górniczego Morskich Kopalni Ropy B - 3 i B - 8 wynosiła łącznie 163.522 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 153.693 tysięcy złotych), zaś wartość dotyczącego jej aktywa wyniosła 76.241 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2011 roku (31 grudnia 2010: 82.901 tysięcy złotych).

(2) na pozycję pozostałych rezerw składają się pozycje zaprezentowane w poniższej tabeli:

w tysiącach złotych Fundusz Celowy (3) Rezerwa na ryzyko gospodarcze Rezerwa na restrukturyzację Pozostałe Razem
1 stycznia 2010 1.463 12.300 2.464 7.207 23.434
Zwiększenia w tym: 1.000 - - 3.778 4.778
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - 2 2
Rozwiązanie - (12.103) (1.028) (4.141) (17.272)
Wykorzystanie (1.966) - (292) (3.037) (5.295)
31 grudnia 2010 497 197 1.144 3.807 5.645
1 stycznia 2011 497 197 1.144 3.807 5.645
Zwiększenia w tym: 1.500 21 1.576 904 4.001
- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta - - - 66 66
Rozwiązanie - - - (875) (875)
Wykorzystanie (844) - (393) (1.736) (2.973)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - (3.476) - (280) (3.756)
31 grudnia 2011 1.153 218 2.327 1.820 5.518

(3) W dniu 27 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału wyniku za 2010 rok. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Spółki w kwocie 1.500 tysięcy złotych zostało przeznaczone na fundusz celowy Spółki przeznaczony na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych. Spółka tworzy rezerwę na Fundusz Celowy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W okresie roku  zakończonego 31 grudnia 2011 roku  Spółka wykorzystała środki z funduszu w kwocie 844 tysięcy złotych (2010: 1.966  tysięcy złotych).

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część