Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

34. Oprocentowane kredyty i pożyczki

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Kredyty bankowe 7.368.073 6.293.802
Pożyczki 23.556 32.992
Razem 7.391.629 6.326.794
w tym:    
część długoterminowa 4.983.889 4.403.453
część krótkoterminowa 2.407.740 1.923.341

  

Podział kredytów i pożyczek według instytucji udzielających finansowania

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Część długoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 14.988 20.987
Pekao S.A. 24.530 27.590
PKO BP S.A. 16.625 18.125
NFOŚiGW 12.056 18.556
NFOŚiGW Gdańsk 5.000 -
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 2.000
Bank Ochrony Środowiska S.A. 36.902 36.902
AB Geonafta - 7.936
Konsorcjum banków (2)** 3.513.826 3.120.146
Konsorcjum banków (3)*** 1.273.067 1.020.870
Konsorcjum banków (5)***** 86.895 130.341
Razem część długoterminowa 4.983.889 4.403.453
Część krótkoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 7.607 6.000
Pekao S.A. 179.178 186.263
ING Bank Śląski S.A. 5 32.036
PKO BP S.A. 246.656 110.872
NFOŚiGW 6.500 6.500
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 1.985
DnB NOR Bank ASA - 23.624
BRE Bank S.A. 33.251 3.207
Nordea Bank Polska S.A. 18.564 -
Konsorcjum banków (1)*  1.369.959 1.187.413
Konsorcjum banków (2)** 225.715 91.439
Konsorcjum banków (3)*** 91.054 37.214
Konsorcjum banków (4)**** 169.585 201.979
Konsorcjum banków (5)***** 43.573 43.474
Konsorcjum banków (6)****** 193.104 -
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat kapitałowych******* (177.011) (8.665)
Razem część krótkoterminowa 2.407.740 1.923.341
Razem 7.391.629 6.326.794

*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Nordea Bank Polska S.A., w dniu 20 grudnia 2011 roku skład konsorcjum uległ zmianie, co szerzej opisano poniżej,
**Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Credit Agricole CIB (dawniej Calyon), DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.,
***Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A.,
****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
*****Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.,
******Konsorcjum banków (6): Nordea Bank Finland Plc. Lithuania Branch, Nordea Bank Polska S.A.
*******Grupa LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku dokonała skompensowania składnika aktywów finansowych (środków zabezpieczonych na spłatę zobowiązań kredytowych) i zobowiązanie finansowego z tytułu otrzymanych kredytów i wykazała zgodnie z MSR 32 w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, gdyż posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie. Służy to odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych.

  

Kredyty bankowe Jedn​ostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kredyt inwestycyjny wykorzystany był w kwocie nominalnej 1.510.630 tysięcy USD (tj. 5.162.427 tysięcy złotych według średniego kursu obowiązującego dla USD przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku). Na dzień 31 grudnia 2010 roku kredyt inwestycyjny wykorzystany był w kwocie nominalnej 1.464.596 tysięcy USD (tj. 4.341.209 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku). Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa LOTOS S.A. korzystała z umowy kredytowej zgodnie ze swoimi potrzebami.

Umowa na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A

W dniu 23 sierpnia 2011 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum czterech banków, w skład którego wchodziły:

 • Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

podpisały umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2012 roku umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartą w dniu 20 grudnia 2007 roku, której przedmiotem jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj.1.148.520 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 23 sierpnia 2011 roku).

Podstawą podpisania umowy są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 20 grudnia 2007 roku, przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o dodatkowy rok kalendarzowy. Jednocześnie z dniem 20 grudnia 2011 roku Rabobank Polska S.A. przestał być stroną umowy kredytowej, a jego zaangażowanie kredytowe w całości przejęły z tym dniem - na podstawie dokumentów podpisanych równolegle ze wskazaną wyżej umową zmieniającą - BRE Bank S.A. oraz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. Pozostałe warunki umowy kredytowej z 20 grudnia 2007 roku, jak również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytów opisanych jako Konsorcjum banków (1), Konsorcjum banków (2), Konsorcjum banków (3), Konsorcjum banków (4), określonych szerzej powyżej zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth na poziomie nie niższym niż zapisany w obu umowach kredytowych.

Ponadto, w ramach kredytu opisanego jako Konsorcjum banków (1) Spółka dodatkowo zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową.

Spółka na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku spełnia opisane powyżej zobowiązania.

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2011 roku

w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte
w EUR
Kredyty zaciągnięte
w USD
Kredyty zaciągnięte
w NOK
Kredyty zaciągnięte
w PLN

Razem

2012 219.540 1.976.983 - 211.217 2.407.740
2013 2.603 297.063 - 59.229 358.895
2014 2.603 405.466 - 74.553 482.622
2015 2.603 421.101 - 20.381 444.085
2016 - 459.145 - 17.606 476.751
po 2016 - 3.204.118 - 17.418 3.221.536
Razem 227.349 6.763.876 - 400.404 7.391.629

W powyższej tabeli kredyty zostały zaprezentowane według daty spłaty.

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2010 roku

w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte
w EUR
Kredyty zaciągnięte
w USD
Kredyty zaciągnięte
w NOK
Kredyty zaciągnięte
w PLN

Razem

2011 19.656 1.648.044 23.624 232.017 1.923.341
2012 2.334 238.365 - 61.006 301.705
2013 2.334 242.190 - 58.506 303.030
2014 2.334 330.567 - 27.093 359.994
2015 10.270 343.314 - 19.457 373.041
po 2015 - 2.986.580 - 79.103 3.065.683
Razem 36.928 5.789.060 23.624 477.182 6.326.794

W powyższej tabeli kredyty zostały zaprezentowane według daty spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD i EUR kształtuje się na średnim poziomie około 2,44 % (31 grudnia 2010: 2,44%). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 5,81% (31 grudnia 2010: 4,81%).

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa) (1)
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część długoterminowa) (1)
Termin spłaty Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) Zabezpieczenia
PLN (tysiące) Waluta (tysiące) PLN (tysiące) Waluta (tysiące) PLN (tysiące) Waluta (tysiące) Krótko- terminowej Długo-terminowej
Konsorcjum banków (1) - - 400.000 USD 1.369.959 400.878 USD - - 20.12.2012 - oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (2) - - 1.125.000 USD 225.715 65.853 USD 3.513.826 1.025.007 USD 15.10.2012 15.01.2021 oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, oraz sprzedaży o wartości powyżej 10.000 tysięcy PLN /rok, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (3) - - 425.000 USD 91.054 26.468 USD 1.273.067 369.638 USD 15.10.2012 15.01.2021 oprocentowanie stałe
Konsorcjum banków (4) - 200.000 USD lub równowartość 94.740 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 3M WIBOR + marża bankowa
74.565 21.819 USD - - 3M EURIBOR + marża bankowa
280 64 EUR - - 3M LIBOR USD + marża bankowa
Pekao S.A. Warszawa 300.000 - 2.842 - - - Kredyt w rachunku bieżącym (2) - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji
ING Bank Śląski S.A. Warszawa 100.000 - 5 - - - Kredyt w rachunku bieżącym (2) - 1M WIBOR + marża bankowa poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (5) Warszawa 340.000 - 43.573 - 86.895 - 31.12.2012 31.12.2014 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Kredyt Bank S.A. Warszawa 60.000 - 7.607 - 14.988 - 31.12.2012 30.06.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
PKO BP S.A. Warszawa 20.000 - 1.875 - 16.625 - 31.12.2012 31.12.2019 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Warszawa 20.000 - 1.500 - 16.625 - 31.12.2012 31.12.2019 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 50.000 - 18.564 - - - Kredyt w rachunku bieżącym   1M WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
Pekao S.A. Kraków 26.837 7.060 EUR 2.604 589 EUR 7.809 1.767 EUR 31.10.2012 31.10.2015 1M EURIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 44.754 - 32 - 96 - 31.10.2012 31.10.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
NFOŚiGW Warszawa 35.000 - 6.500 - 12.056 - 20.12.2012 20.12.2014 0,8 stopy redyskontowej weksli gwarancja bankowa, weksel in blanco
BRE Bank S.A. Warszawa 35.000 - 14.174 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - ON WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
WFOŚiGW Gdańsk 5.000 - - - 5.000 - - 30.11.2017 0,8 stopy redyskontowej weksli weksel in blanco, przelew wierzytelności
BRE Bank S.A. Warszawa 50.000 - 19.077 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - ON WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
Pekao S.A. Warszawa 100.000 - 728 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 68.000 - - - 22.312 - - 30.06.2016 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco, cesje z umów sprzedaży
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 14.688 - - - 9.490 - - 30.06.2016
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 5.100 - - - 5.100 - - 20.12.2016
PKO BP S.A. Warszawa - 32.500 USD 83.212 24.463 USD - - Kredyt w rachunku bieżącym (2) - 1M LIBOR USD + marża bankowa zastaw, gwarancja
PKO BP S.A. Warszawa - 47.500 USD 161.569 47.500 USD - - 31.12.2012 - 1M LIBOR USD + marża bankowa zastaw, gwarancja, weksel in blanco
Pekao S.A. Warszawa 160.000 lub równowartość w USD lub EUR 147.920 43.284 USD - - 31.12.2012 - 3M LIBOR USD + marża bankowa weksel in blanco
23.552 5.332 EUR - - 31.12.2012 - 3M EURIBOR + marża bankowa
Konsorcjum banków (6) - - 43.000 EUR 193.104 43.720 EUR - - 14.04.2012(3) - 6M EURIBOR + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy, poddanie się egzekucji, poręczenie
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat (177.011) (51.797) USD - - - - - -
  RAZEM 211.217 - 189.187 -  
1.976.983 578.468 USD 4.786.893 1.394.645 USD
219.540 49.705 EUR 7.809 1.767 EUR
2.407.740 - 4.983.889 -

(1) wykazane z uwzględnieniem wyceny metodą zamortyzowanego kosztu, obejmującej m. in. prowizje przygotowawcze.

(2) nie traktowane jako ekwiwalent środków pieniężnych.

(3) w dniu 16 kwietnia 2012 roku kredyt został spłacony.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,26 pp. – 4,00 pp.

Informacje na temat kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco:
(dane przekształcone)

Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)(1)
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część długoterminowa)(1)
Termin spłaty Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) Zabezpieczenia
PLN (tysiące) Waluta (tysiące) PLN (tysiące) Waluta (tysiące) PLN (tysiące) Waluta (tysiące) Krótko- terminowej Długo-terminowej
Konsorcjum banków (1) - - 400.000 USD 1.187.413 400.553 USD - - 20.12.2011 - oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (2) - - 1.125.000 USD 91.439 30.775 USD 3.120.146 1.049.856 USD 15.10.2011 15.01.2021 oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, hedgingowych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10.000 tysięcy PLN /rok, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (3) - - 425.000 USD 37.214 12.550 USD 1.020.870 344.228 USD 15.10.2011 15.01.2021 oprocentowanie stałe
Konsorcjum banków (4) - 200.000 USD lub równowartość 76.328 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 3M WIBOR + marża bankowa
17.322 4.374 EUR - - 3M EURIBOR + marża bankowa
108.329 36.547 USD - - 3M LIBOR USD + marża bankowa
Pekao S.A. Warszawa 150.000 - 30.165 - - - Kredyt w rachunku bieżącym (2) - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (5) Warszawa 340.000 - 43.474 - 130.341 - 31.12.2011 31.12.2014 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Kredyt Bank S.A. Warszawa 60.000 - 6.000 - 20.987 - 31.12.2011 30.06.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
PKO BP S.A. Warszawa 20.000 - 1.500 - 18.125 - 31.12.2011 31.12.2019 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Warszawa 20.000 - 1.500 - 18.125 - 31.12.2011 31.12.2019 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Warszawa 14.000 - 9.170 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Raiffeisen Bank Polska S.A. Rzeszów 10.000 - 1.985 - 2.000 - 31.12.2011 28.12.2012 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, hipoteka kaucyjna, cesja z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych
PKO BP S.A. Warszawa 14.000 - 2.143 - - - 17.06.2011 - 1M WIBOR + marża bankowa cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku
Pekao S.A. Kraków 26.837 7.060 EUR 2.334 589 EUR 9.336 2.357 EUR 31.10.2011 31.10.2015 1M EURIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 30.000 - 14.186 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa cesja wierzytelności, zastaw na zapasach
Pekao S.A. Kraków 44.754 - 33 - 129 - 31.10.2011 31.10.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
NFOŚiGW Warszawa 35.000 - 6.500 - 18.556 - 20.12.2011 20.12.2014 0,8 stopy redyskontowej weksli gwarancja bankowa, weksel in blanco
BRE Bank S.A. Warszawa 30.000 - 3.207 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - ON WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
ING Bank Śląski S.A. Warszawa 35.000 - 32.036 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Pekao S.A Warszawa 30.000 - 3.790 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 68.000 - - - 22.312 - - 30.06.2016 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco, cesje z umów sprzedaży
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 14.688 - - - 9.490 - - 30.06.2016
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 5.100 - - - 5.100 - - 20.12.2016
DnB NOR Bank ASA Stavanger, Norwegia - 180.000 NOK 23.624 46.586 NOK - - 22.12.2011 - 9M NIBOR + marża bankowa należność podatkowa z tytułu refundowanych kosztów poszukiwań
PKO BP S.A. Warszawa - 32.500 USD 96.766 32.500 USD - - 30.11.2011 - 1M LIBOR USD + marża bankowa zastaw, gwarancja
PKO BP S.A. Warszawa - 32.500 USD 10.463 3.523 USD - - Kredyt w rachunku bieżącym (2) - 1M LIBOR USD + marża bankowa zastaw, gwarancja
Pekao S.A. Warszawa 160.000 lub równowartość w USD lub EUR 125.085 42.200 USD - - 15.11.2011 - 3M LIBOR USD + marża bankowa weksel in blanco
AB Geonafta Gargżdai, Litwa - 2.000 EUR - - 7.936 2.004 EUR - 31.12.2015 oprocentowanie stałe brak
Środki zgromadzone na lokatach bankowych zabezpieczających spłatę odsetek oraz rat (8.665) (2.923) USD - -   - - -
  RAZEM 232.017 - 245.165 -    
1.648.044 555.725 USD 4.141.016 1.394.084 USD
19.656 4.963 EUR 17.272 4.361 EUR
23.624 46.586 NOK - -
1.923.341 - 4.403.453 -

(1) wykazane z uwzględnieniem wyceny metodą zamortyzowanego kosztu, obejmującej m. in. prowizje przygotowawcze.

(2) nie traktowane jako ekwiwalent środków pieniężnych.

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,45 pp. – 3,50 pp.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część