Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

37. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne, pozostałe zobowiązania finansowe

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

37.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne oraz pozostałe zobowiązania

w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:   2.821.742 1.832.545
- wobec jednostek powiązanych 39.1 6.823 -
Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych   966.530 759.184
Fundusze specjalne, w tym:   24.694 21.871
- Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego   24.491 21.668
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   14.577 13.052
Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   118.869 110.136
- rezerwa na koszty świadczeń pracowniczych   64.273 78.162
Przychody przyszłych okresów, w tym:   46.790 48.315
- z tytułu dotacji (1)   39.321 40.012
- inne   7.469 8.303
Zobowiązania inwestycyjne   164.217 165.809
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli   30.259 22.201
Pozostałe zobowiązania   23.246 27.804
Razem   4.210.924 3.000.917
Część długoterminowa   54.371 61.809
Część krótkoterminowa   4.156.553 2.939.108

(1) w tym głównie nieodpłatnie otrzymane licencje oraz dotacje z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 7 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 3 poz. 11/2008) obowiązek podatkowy powstaje m.in. w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki w Grupie posiadają zarejestrowane składy podatkowe, w których wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z warunkami w ustawie o podatku akcyzowym.

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku została przedstawiona w Nocie 42.3.1 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku została przedstawiona w Nocie 41 Dodatkowych informacji i objaśnień.

37.2 Pozostałe zobowiązania finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych: 267.778 279.807
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) - 3.517
- futures (emisja CO2) 15.607 463
- forwardy i spoty walutowe 70.449 41.654
- terminowe transakcje stopy procentowej (FRA) - 340
- swap procentowy (IRS) 172.134 227.897
- swap walutowy 9.588 5.936
Zobowiązania z tytułu leasingu 197.000 74.255
Razem zobowiązania finansowe 464.778 354.062
Zobowiązania długoterminowe 304.949 151.666
Zobowiązania krótkoterminowe 159.829 202.396

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie występowały umowy hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 34 Dodatkowych informacji i objaśnień (31 grudnia 2010: 120.822 tysiące złotych).

Analiza wrażliwości pozostałych zobowiązań finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut, stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku została przedstawiona w Nocie 42.3 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Analiza wymagalności pozostałych zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku została przedstawiona w Nocie 41 Dodatkowych informacji i objaśnień.

37.3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
  31 grudnia
2011
31 grudnia
2010
31 grudnia
2011
31 grudnia
2010
Nie dłużej niż jeden rok 41.113 21.115 19.415 2.696
Od 1 roku do 5 lat 153.520 86.070 91.357 32.774
Powyżej 5 lat 98.221 51.762 86.228 38.785
Razem 292.854 158.947 197.000 74.255
Minus przyszłe obciążenia finansowe (95.854) (84.692) - -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 197.000 74.255 197.000 74.255
Część długoterminowa     177.585 71.559
Część krótkoterminowa     19.415 2.696

Grupa na podstawie umów leasingu finansowego użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część