Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

31. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Środki pieniężne w banku 30 380.668 381.995
Środki pieniężne w kasie 30 322 273
Inne środki pieniężne 30 2.690 333
Kredyty w rachunku bieżącym 34 (222.128) (264.368)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem   161.552 118.233

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w sprawozdaniu z pozycji finansowej wykazane są w pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z pozycji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

Należności
w tysiącach złotych
Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto   (458.175) (207.829)
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego   92.946 (5.874)
Zmiana stanu należności inwestycyjnych   (1.531) 2.958
Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży udziałów   400 (83)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej   21.282 -
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ze zobowiązaniami z tytułu VAT   (7.562) (77.933)
Kompensata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z należnościami z tytułu VAT   (29.413) -
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 (58.130) (818)
Pozostałe   (1.195) (9.130)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych   (441.378) (298.709)

Zapasy
w tysiącach złotych
Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Bilansowa zmiana stanu zapasów   (1.349.049) (1.483.647)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej   16.590 -
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 (24.728) -
Pozostałe   4.279 -
Zmiana stanu zapasów w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych   (1.352.908) (1.483.647)

  

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych 2.325.120 1.784.317
Zmiana stanu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych (1.064.835) (635.651)
Korekta z tytułu lokat zarezerwowanych na spłatę kredytów (168.346) 1.263
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 16.955 24.052
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji obligacji 52.670 (52.670)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wierzytelności 38.793 -
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów (15.363) (1.926)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej (71.632) -
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (120.746) 8.878
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 7.768 (3.321)
Kompensata należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z zobowiązaniami z tytułu VAT 7.562 77.937
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych 12.029 (43.436)
Otrzymane dotacje (2.211) -
Korekta z tytułu środków zarezerwowanych na nabycie udziałów (26.169) -
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 15.696 173
Pozostałe (1.286) (2)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1.006.005 1.159.614

Rezerwy
w tysiącach złotych
Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Bilansowa zmiana stanu rezerw   61.605 59.518
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej   (15.704) -
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony   17.917 (32.532)
Zmiana stanu rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy   (29.374) (17.135)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 3.756 -
Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych   38.200 9.851

  

Rozliczenia międzyokresowe czynne
w tysiącach złotych
Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych   (250.721) (91.242)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej   783 -
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego   240.227 85.634
Zmiana stanu prowizji od kredytów odnawialnych rozliczanych w czasie   (1.754) (365)
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży 22 (77) (985)
Pozostałe   (2.113) (11)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych   (13.655) (6.969)
Środki pieniężne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1.079 37.475
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym 42.240 246.346
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 43.319 283.821

  

Przyczyny występowania różnic pomiędzy pozycjami ujawnionymi w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach a pozycjami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

Amortyzacja
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Amortyzacja wykazana w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 608.667 390.118
Koszty amortyzacji bezpośrednio związane z nakładami na środki trwałe w budowie (59) (217)
Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 608.608 389.901
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wykazany w zmianie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (720.412) (992.410)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych (22.895) (24.052)
Nabycie środków trwałych w drodze leasingu 110.955 4.828
Pozostałe 3.019 (15.639)
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wykazany w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (629.333) (1.027.273)

  

Pozostałe pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych

Inne korekty
w tysiącach złotych
Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Środki zarezerwowane na spłatę odsetek   (37.479) -
Przeklasyfikowanie do krótkoterminowych aktywów finansowych 28 (18.320) -
Przeklasyfikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży   3.082 (77)
Inne korekty   (52.717) (77)
Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Środki zarezerwowane na remont postojowy w 2013 roku w Grupie LOTOS S.A. zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na finansowanie Programu 10+ (38.106) -
Depozyt zabezpieczający Grupy LOTOS S.A. złożony w firmie brokerskiej Marex Financial w celu umożliwienia realizacji transakcji na platformie internetowej ICE Futures (8.639) -
Przekazanie środków na konto bankowe Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego (1.898)  
Inne wydatki z tytułu aktywów finansowych (48.643) -

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część