Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

32. Kapitał podstawowy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa (2) 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19%
Pozostali akcjonariusze 60.796.970 60.796.970 60.796.970 46,81%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,

(2) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 29 stycznia 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał podstawowy składał się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu i posiadają prawo do dywidendy.

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa (2) 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19%
ING OFE (3) 6.524.479 6.524.479 6.524.479 5,02%
Pozostali akcjonariusze 54.272.491 54.272.491 54.272.491 41,79%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów.

(2) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 29 stycznia 2010 roku. Do dnia przekazania do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała innego oświadczenia Akcjonariusza o zmianie wskazanego stanu posiadania akcji Spółki.

(3) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 23 listopada 2009 roku. ING Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2010 roku 8.500.000 akcji Spółki, które stanowiły 6,54% kapitału akcyjnego Grupy LOTOS S.A.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał podstawowy składał się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS S.A. do depozytu papierów wartościowych przez KDPW S.A., dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C Grupy LOTOS S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) na podstawie Uchwały Zarządu nr 895/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku postanowiła przyjąć do depozytu papierów wartościowych 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00025 pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Grupy LOTOS S.A. oznaczone kodem PLLOTOS00025, przez spółkę prowadzącą ten rynek.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 16/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda. Na podstawie wyżej wymienionej uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 10 stycznia 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o których mowa powyżej.

Zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w dniu 10 stycznia 2011 roku nastąpiła rejestracja w KDPW 16.173.362 akcji Grupy LOTOS S.A. pod kodem ISIN PLLOTOS00025. Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji pod kodem ISIN PLLOTOS00025 wyniosła 129.804.251.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

W dniu 7 lutego 2011 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym ING Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku zbycia akcji Spółki rozliczonych w dniu 2 lutego 2011 roku, obniżył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%. Przed zbyciem akcji ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 6.640.532 akcje Grupy LOTOS S.A., stanowiące 5,11% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 6.640.532 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów. W dniu 7 lutego 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING znajdowało się 5.957.442 akcje Grupy LOTOS S.A., co stanowiło 4,59% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 5.957.442 głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A., stanowiących 4,59% ogólnej liczby głosów.

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień przekazania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego była następująca:

 

Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa (2) 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19%
Pozostali akcjonariusze 60.796.970 60.796.970 60.796.970 46,81%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,

(2) zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, które zostało przekazane Grupie LOTOS S.A. w dniu 29 stycznia 2010 roku.

Na dzień przekazania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego kapitał podstawowy składał się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu i posiadają prawo do dywidendy.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część