Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

33. Udziały niekontrolujące

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Stan na początek okresu 14.658 36.752
Udział w wynikach jednostek zależnych 328 2.173
Udział w pozostałych całkowitych dochodach 29 (14)
Zmiany w strukturze udziałowców niekontrolujących w jednostkach zależnych (214) -
Zmiany w udziale własnościowym (13.854) (1) (24.253) (2)
Stan na koniec okresu 947 14.658

(1) przejęcie akcji spółek LOTOS Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Petrobaltic S.A. od udziałowców niekontrolujących, patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień,

(2) przejęcie akcji spółek LOTOS Jasło S.A. oraz LOTOS Czechowice S.A. od udziałowców niekontrolujących, patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień.

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część