Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 12.1 29.259.586 19.662.804
Koszt własny sprzedaży 12.4 (26.572.381) (17.269.213)
Zysk na sprzedaży   2.687.205 2.393.591
Koszty sprzedaży 12.4 (1.000.366) (872.382)
Koszty ogólnego zarządu 12.4 (432.269) (377.118)
Pozostałe przychody operacyjne 12.2 41.715 56.959
Pozostałe koszty operacyjne 12.5 (337.874) (139.696)
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (AB LOTOS Geonafta) 2 126.383 -
Zysk operacyjny   1.084.794 1.061.354
Przychody finansowe 12.3 22.272 23.428
Koszty finansowe 12.6 (559.262) (381.492)
Udział w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych 21 2.896 18.649
Utrata kontroli nad jednostką zależną 2 679 -
Zysk przed opodatkowaniem   551.379 721.939
Podatek dochodowy od osób prawnych 13.1 97.943 (40.586)
Zysk netto z działalności kontynuowanej   649.322 681.353
Inne całkowite dochody      
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   57.835 872
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych   (516.892) (739)
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 13.1 87.363 (2.877)
Inne całkowite dochody (netto)   (371.694) (2.744)
Całkowite dochody ogółem   277.628 678.609
       
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 648.994 679.180
Udziałom niekontrolującym   328 2.173
    649.322 681.353
Całkowity dochód ogółem przypisany:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej   277.271 676.450
Udziałom niekontrolującym   357 2.159
    277.628 678.609
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych) 15    
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk   129.873 129.873
- podstawowy   5,00 5,23
- rozwodniony   - -

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część