Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail
 
  PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31.12.2011 za rok zakończony 31.12.2010
(dane przekształcone)
za rok zakończony 31.12.2011 za rok zakończony 31.12.2010
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 29.259.586 19.662.804 7.067.362 4.910.300
Zysk operacyjny 1.084.794 1.061.354 262.021 265.047
Zysk przed opodatkowaniem 551.379 721.939 133.180 180.286
Zysk netto z działalności kontynuowanej 649.322 681.353 156.837 170.151
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 648.994 679.180 156.758 169.608
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym 328 2.173 79 543
Całkowite dochody ogółem 277.628 678.609 67.058 169.466
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 277.271 676.450 66.972 168.927
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałom niekontrolującym 357 2.159 86 539
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 902.359 882.693 217.956 220.431
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (846.943) (1.055.590) (204.571) (263.608)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35.582) 458.688 (8.594) 114.546
Przepływy pieniężne netto razem 43.319 283.821 10.463 70.877
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,00 5,23 1,21 1,31
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) - - - -
         
  PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000
  stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2010
(dane przekształcone)
stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2010
(dane przekształcone)
Aktywa razem 20.423.220 17.727.364 4.623.986 4.476.268
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.781.436 7.498.819 1.761.781 1.893.498
Udziały niekontrolujące 947 14.658 214 3.701
Kapitały własne razem 7.782.383 7.513.477 1.761.996 1.897.199

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane skonsolidowane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2011 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2011 roku tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony zakończone 31 grudnia 2011 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1401 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane skonsolidowane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 3,9603 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0044 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część