Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

13. Podatek dochodowy

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

13.1 Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku i za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

w tysiącach złotych za rok
zakończony
31 grudnia 2011
za rok
zakończony
31 grudnia 2010
Podatek dochodowy od osób prawnych 110.795 94.810
Podatek odroczony (208.738) (54.224)
Razem podatek wykazany w skonsolidowanym zysku (97.943) 40.586
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach netto 87.363 (2.877)

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla podmiotów działających na terenie Polski.
Dla zagranicznej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 28%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 50%). Dla litewskich spółek zależnych z Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

Zmiana stanu aktywa i rezerwy na podatek odroczony ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wynika głównie z faktu zastosowania dla celów podatkowych przez Grupę LOTOS S.A. z dniem 1 stycznia 2011 roku metody rachunkowej ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu przyspieszonej (degresywnej) amortyzacji podatkowej nowych środków trwałych.

Zmiana stanu aktywa i rezerwy na podatek odroczony ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2010 wynika głównie z faktu zastosowania dla celów podatkowych przez Grupę LOTOS S.A. z dniem 1 stycznia 2010 roku metody podatkowej ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W latach 2007 - 2009 Spółka stosowała metodę rachunkową ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

13.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

Zmiana stanu aktywa i rezerwy na podatek odroczony ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wynika głównie z faktu zastosowania dla celów podatkowych przez Grupę LOTOS S.A. z dniem 1 stycznia 2011 roku metody rachunkowej ustalania różnic kursowych dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu przyspieszonej (degresywnej) amortyzacji podatkowej nowych środków trwałych.

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Zysk przed opodatkowaniem  551.379 721.939
Podatek dochodowy według stawki 19% 104.762 137.168
Różnice trwałe 18.528 4.665
Różnica z tytułu rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (AB LOTOS Geonafta) (24.013) -
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 1.129 1.382
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (1.755) (689)
Efekt podatkowy udziału w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych (550) (3.543)
Efekt podatkowy ulgi biokomponentowej (6.905) (23.260)
Efekt podatkowy ulgi strefowej 4.755 (4.755)
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 148 (3.334)
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19% (193.990) (61.973)
Pozostałe różnice (52) (5.075)
Razem (97.943) 40.586
Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej - 5,6%

Różnica pomiędzy kwotą podatku wykazanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów a kwotą obliczoną według stawki od zysku przed opodatkowaniem wynika z następujących pozycji:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2011
za rok zakończony
31 grudnia 2010
Zysk przed opodatkowaniem spółek opodatkowanych stawką 19% 938.309 759.768
Podatek dochodowy według stawki 19% 178.279 144.356
Efekt podatkowy przychodów nie będących przychodami według przepisów podatkowych (171.945) (145.063)
Efekt podatkowy kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych 161.901 210.752
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (1.756) (62.945)
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie 154.744 693
Efekt podatkowy udziału w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych (550) (3.543)
Pozostałe (185.593) (21.119)
Razem 135.080 123.131
Korekta z tytułu wykorzystania ulgi biokomponentowej (11.117) (3.296)
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych 21 (3.334)
Podatek dochodowy spółek opodatkowanych stawką 19% 123.984 116.501
Efekt podatkowy spółek zagranicznych (a) (13.189) (21.691)
Razem podatek wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 110.795 94.810
     
(Strata) przed opodatkowaniem spółek zagranicznych (Norwegia) (454.587) (41.038)
Przychody nie będące przychodami według przepisów podatkowych 21.574 2.156
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania według przepisów podatkowych 147.182 (187.141)
Podstawa opodatkowania stawką 28% (285.831) (226.023)
Ulga podatkowa z tytułu zwiększonej amortyzacji aktywów (63.378) (61.359)
Pozostałe 53.769 33.320
Podstawa opodatkowania stawką 50% (295.440) (254.062)
Podatek dochodowy według stawki 28% (80.033) (63.286)
Podatek dochodowy według stawki 50% (147.720) (127.031)
Strata podatkowa rozliczana w czasie 201.175 165.404
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych - 3.119
Inne różnice 14 -
Efekt podatkowy spółek zagranicznych (Norwegia) (26.564) (21.794)
     
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem spółek zagranicznych (Litwa) 55.009 (42)
Przychody nie będące przychodami według przepisów podatkowych (11.074) -
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania według przepisów podatkowych 45.310 -
Pozostałe (138) -
Podstawa opodatkowania stawką 15% 89.107 -
Podatek dochodowy według stawki 15% 13.366 -
Efekt podatkowy spółek zagranicznych (Litwa) 13.366 -
     
Zysk przed opodatkowaniem pozostałych spółek zagranicznych  12.649 3.250
Efekt podatkowy pozostałych spółek zagranicznych 9 103
     
Razem (strata) przed opodatkowaniem spółek zagranicznych (386.929) (37.830)
Razem efekt podatkowy spółek zagranicznych (a) (13.189) (21.691)

  

13.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 132.876 47.492 (1)
Należny zwrot podatku 132.876 47.492
     
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 7.420 15.188
Podatek dochodowy do zapłaty 7.420 15.188

(1) Jednostka Dominująca skompensowała kwotę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z zobowiązaniami z tytułu należnego podatku VAT w 2010 roku.

  

13.4 Odroczony podatek dochodowy

Aktywa (rezerwa) netto na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2010 roku oraz 1 stycznia 2010 roku składa się z następujących pozycji:

w tysiącach złotych Sprawozdanie z pozycji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów
za rok zakończony
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
1 stycznia 2010
(dane przekształcone)
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
31 grudnia 2010
(dane przekształcone)
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego          
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 809.221 518.132 373.262 291.089 144.870
Dodatnia wycena instrumentów pochodnych 6.088 13.180 10.508 (7.092) 2.672
Leasing finansowy 33.527 16.089 16.452 17.438 (363)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ujęte w kapitale własnym 13.864 2.877 - 10.987 2.877
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 6.312 21.146 20.216 (14.834) 930
Rezerwa z tytułu nabytych licencji litewskich 60.557 - - 60.557 -
Pozostałe 40.127 21.475 12.558 18.652 8.917
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  969.696 592.899 432.996 376.797 159.903
Aktywa z tytułu podatku odroczonego          
Rezerwa na świadczenia pracownicze 36.701 34.783 18.903 1.918 15.880
Odpis aktualizujący wartość zapasów 1.877 1.473 1.531 404 (58)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 206.736 23.264 11.036 183.472 12.228
Ujemna wycena instrumentów pochodnych 35.671 52.036 41.875 (16.365) 10.161
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji w walutach obcych 320 35.985 1 (35.665) 35.984
Odpis aktualizujący należności 17.767 18.011 20.772 (244) (2.761)
Leasing finansowy 33.765 14.415 15.729 19.350 (1.314)
Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego i rezerwa na rekultywację 20.746 15.551 10.932 5.195 4.619
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 2.382 1.789 8.026 593 (6.237)
Strata podatkowa rozliczona w czasie 769.794 380.561 269.653 389.233 110.908
Pozostałe rezerwy 6.011 8.997 3.986 (2.986) 5.011
Ulga biokomponentowa 15.752 19.964 - (4.212) 19.964
Ulga strefowa - 4.755 - (4.755) 4.755
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 98.350 - - 98.350 -
Pozostałe 18.726 18.073 14.208 653 3.865
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1.264.598 629.657 416.652 634.941 213.005
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego       (258.144) (53.102)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych       20.407 1.768
Aktywa przeznaczone do sprzedaży       (1.600) (13)
Pozostałe różnice       1 -
Podatek odroczony wykazany w efekcie rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (AB LOTOS Geonafta)       (56.765) -
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach       87.363 (2.877)
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów       (208.738) (54.224)
Aktywa / (Rezerwa) netto z tytułu podatku odroczonego, w tym: 294.902 36.758 (16.344)    
Aktywa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 1.264.598 629.657 416.652    
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana (969.696) (592.899) (432.996)    

Ze względu na to, że spółki Grupy są odrębnymi podatnikami, podatek odroczony - aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony muszą być obliczane indywidualnie w poszczególnych spółkach. Spółki w Grupie kompensują aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony. W rezultacie skonsolidowane bilanse prezentują aktywa oraz rezerwę na podatek odroczony w sposób następujący:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 400.128 159.901
Rezerwa na podatek odroczony (105.226) (123.143)
Podatek odroczony – aktywa (rezerwa) netto 294.902 36.758

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2011 - 2085.

Na podstawie aktualnych prognoz wyników Zarząd Spółki uważa, że zaprezentowane aktywa z tytułu podatku odroczonego są w pełni odzyskiwalne.

Wartość strat podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego wyniosła 69.392 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 78.937 tysięcy złotych).

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część