Zintegrowany
Raport Roczny 2011

Opinia

PDF ↓ pobierz Raport

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011
skip nav

14. Majątek socjalny oraz zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   • Facebook
   • Twitter
   • LinkedIn
   • Google+
   • E-mail

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”, „Fundusz”) tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Na mocy ustawy oraz wewnętrznych regulaminów Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w ciężar kosztów. Celem funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej spółek w Grupie, pożyczek udzielonych pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Grupa skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie są w pełni kontrolowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów i zobowiązań ZFŚS.

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
Aktywa dotyczące ZFŚS    
Środki pieniężne na rachunku wydzielonym ZFŚS 2.788 2.483
Należności od pracowników wynikające z ZFŚS 3.888 3.810
Pozostałe 85 66
Razem 6.761 6.359
Pasywa dotyczące ZFŚS    
Zobowiązania z tytułu  ZFŚS 6.429 6.348
Pozostałe 332 11
Razem 6.761 6.359

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część